Komunalni prispevek

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov opremljanja zemljišč komunalno infrastrukturo. S plačilom komunalnega prispevka se zavezancu omogoči priključitev objekta na lokalno komunalno infrastrukturo. Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na objekte in omrežje lokalne komunalne infrastrukture, ali ki povečuje priključno moč obstoječih priključkov. Komunalni prispevek ne zajema stroškov izvedbe priključkov od objekta do lokalne komunalne infrastrukture in priključnih taks za priključitev objektov na lokalno javno infrastrukturo. Komunalni prispevek odmeri pristojni občinski organ z odločbo. Zoper odločbo je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan.

Komunalni prispevek se odmeri z odločbo po uradni dolžnosti (nova komunalna oprema obstoječih objektov) oziroma na vlogo investitorja za odmero komunalnega prispevka (novogradnje).

Pravna podlaga: 
Zakonu o urejanju prostora, Gradbeni zakon, Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Gorenja vas - Poljane

Vloga: 
Vlogo za odmero komunalnega prispevka vloži investitor na posebnem obrazcu. Obvezna priloga vloge je projektna dokumentacija, ki vključuje vsa soglasja. V kolikor za vlagatelja vlogo vlaga pooblaščenec, je potrebno vlogi priložiti pooblastilo.

Informativni izračun komunalnega prispevka:
V kolikor investitor želi, lahko z Vlogo za informativni izračun komunalnega prispevka pridobi informacijo o višini komunalnega prispevka za dani objekt in na osnovi podatkov iz vloge. Pridobljeni podatek o višini komunalnega prispevka je zgolj informativne narave.

Več informacij:
Kristina Knific, telefon: (04) 518 31 22, E-pošta: kristina.knific@obcina-gvp.si

Dostopnost