Male komunalne čistilne naprave

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Leta 2016 je pričela veljati nova Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (v nadaljevanju Uredba). Uredba je spremenila nekatere zahteve za čiščenje komunalnih odpadnih voda na območjih izven javne kanalizacije. V nadaljevanju povzemamo bistvene zahteve in informacije za novograditelje in lastnike obstoječih stavb.

Roki

Za obstoječe objekte (gradbeno dovoljenje zanje izdano pred 14. 12. 2002) so se roki opreme podaljšali, in sicer glede na lego stavb različno. Če se obstoječa stavba nahaja znotraj zgoščene poselitve (aglomeracije) in nima možnosti priklopa na javno kanalizacijo, se rok za ureditev odvajanja in čiščenja komunalne odpade vode po zahtevah uredbe podaljšuje do 31. 12. 2023, za tiste izven območij aglomeracij pa je ta »ob prvi rekonstrukciji objekta«, če ima stavba urejeno odvajanje in čiščenje odpadne vode skladno z gradbenim dovoljenjem (predpisi, ki so veljali v času gradnje objekta), v nasprotnem primeru pa najkasneje do 31. 12. 2021.

Kako urediti odvajanje in čiščenje

Na območjih z javno kanalizacijo ostaja po Uredbi obveznost lastnika objekta, da zagotovi odvajanje komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo, kjer pa te možnosti ni, morajo lastniki stavb zagotoviti odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda z izgradnjo zasebnih objektov za čiščenje komunalnih odpadnih voda.  

Po Uredbi so ustrezni objekti za čiščenje komunalnih odpadnih voda za stavbe, ki se nahajajo na območju aglomeracij in so brez možnosti priklopa na javno kanalizacijo, male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo čiščenja do 50 PE (MKČN). Te so lahko tipske (kot gradbeni proizvod je skladna s standardom SIST EN 12566-3 ali drugim mednarodno priznanim enakovrednim standardom) ali netipske (kot je npr. rastlinska čistilna naprava). Izjema so vodovarstvena območja, kjer je v primeru prepovedi gradnje malih komunalnih čistilnih naprav še vedno obvezna gradnja nepretočnih greznic (to je neprepustnega zbiralnika vode, brez prekatov, ki je namenjen zbiranju komunalne odpadne vode). Vodovarstvena območja so še vedno določena z Odlokom o varstvu virov pitne vode iz leta 1989. Po njem je na teh območjih gradnja komunalnih čistilnih naprav prepovedana. Ministrstvo za okolje in prostor pripravlja novo uredbo, ki bo nadomestila odlok. Ker se bodo vodovarstvena območja in zahteve za ureditev odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda nekoliko spremenila, je z izgradnjo nepretočnih greznic na teh območjih smiselno počakati.

Za stavbe, ki se nahajajo izven aglomeracij in nimajo možnosti priklopa na javno kanalizacijo so poleg malih komunalnih čistilnih naprav iz zgornjega odstavka z Uredbo določeni kot ustrezni objekti za čiščenje tudi male komunalne čistične naprave z zmogljivostjo čiščenja do 50 PE, ki so sestavljena iz enote za mehansko čiščenje (predizdelana tipska pretočna greznica po standardu SIST EN 12566-1 ali na mestu vgradnje sestavljena pretočna greznica skladna s standardom SIST EN 12566-4 ali drugim enakovrednim mednarodnim standardom) iz katere se voda odvaja v enoto za nadaljnje čiščenje (npr. po standardu SIST EN 12566-6), filtracijo (npr.  po standardu SIST TP CEN /TR 12566-5) ali infiltracijo (npr. po standardu SIST TP CEN /TR 12566-2). Podrobnosti v zvezi z koristno površino in konstrukcijskimi zahtevami so podane v 21. členu Uredbe.

Ustrezne MKČN glede na učinek čiščenja

Na osnovi 21. člena Uredbe je potrebno pri izbiri ustrezne tipske MKČN preveriti tudi učinke čiščenja glede na parameter KPK, ki mora biti naveden v izjavi o lastnostih (izda proizvajalec) in označen na proizvodu (za tipske MKČN je na območjih izven aglomeracij zahtevan učinek čiščenja 80% za parameter KPK). Nadalje morajo MKČN, ki se jih vgrajuje znotraj območij aglomeracij, zagotavljati stopnjo čiščenja, ki je predpisana za to aglomeracijo (v kolikor gre za odvajanje in čiščenje odpadne vode znotraj aglomeracije, za katero je predpisano terciarno čiščenje, mora vgrajena MKČN zagotavljati enako stopnjo čiščenja). Seznam MKČN in vse potrebne dodatne informacije so dostopne na Gospodarski zbornici Slovenije.

Obveščanje izvajalca javne službe in vpis MKČN v evidenco

Lastnik objekta je po Uredbi dolžan pisno obvestiti izvajalca javne službe (režijski obrat Občine Gorenja vas - Poljane) v roku 15 dni po pričetku obratovanja male komunalne čistilne naprave oz. v roku 30 dni pred pričetkom uporabe nepretočne greznice.

Obvestilo poda na obrazcu - Obvestilo o začetku obratovanja male komunalne čistilne naprave do 50 PE oziroma nepretočne greznice.

Prve meritve in pregledi MKČN ter znižanje okoljske dajatve

Prve meritve

Lastnik MKČN oz. upravljalec MKČN zagotovi izvedbo prvih meritev po vzpostavitvi stabilnih obratovalnih razmer, in sicer v prvem letu obratovanja MKČN, v obdobju od 3. do 9. meseca po prvem zagonu MKČN (9. člen Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu). Izvajalci prvih meritev so objavljeni na spletni strani ARSO.

Lastnik MKČN (upravljalec) posreduje poročilo o prvih meritvah (analizni izvid) izvajalcu javne službe odvajanje in čiščenje odpadnih voda (Občini Gorenja vas - Poljane) v roku 30 dni po njegovem prejemu. Na osnovi pozitivnega poročila izvajalec javne službe zniža okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v okolje.

Pregledi MKČN s strani izvajalca javne službe

Prvi pregled MKČN do 50 PE izvede izvajalec javne službe prvo leto po izvedbi prvih meritev. O pregledu izda poročilo. Pregledi se izvajajo na tri leta.

Subvencija oz. dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo MKČN

Subvencija se pridobi z uspešno prijavo na javni razpis, ki je objavljen v Podblegaših novicah in na spletni strani občine.

Upravičene osebe do subvencije so določene z javnim razpisom. V letu 2018 so to bile tiste, ki so izpolnjevale enega od naslednjih pogojev:
- fizična oseba, ki je lastnik ali solastnik stanovanjske stavbe, ki stoji na območju Občine Gorenja vas - Poljane in ima stalno prebivališče v tej stanovanjski stavbi, stavba pa stoji na območju občine, kjer po državnem predpisu in po občinskem operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda ni predvidena izgradnja javne kanalizacije. Upravičenec je upravičen do dodelitve sredstev samo enkrat (prva vgradnja);
- fizična oseba, katere stavba se nahaja v območju, kjer že obstaja javna kanalizacija ali je predvidena izgradnja javne kanalizacije, vendar stavbe po ugotovitvi in izjavi izvajalca javne službe ni tehnično možno ali ni ekonomsko upravičeno priklopiti na javni kanalizacijski sistem.

Višina sredstev se dodeli v odvisnosti od zmogljivosti čiščenja novozgrajene MKČN, in sicer največ v višini do 150 evrov na PE (PE – enota zmogljivosti čiščenja MKČN, ki ustreza obremeniti ene osebe s stalnim prebivališčem) in največ 30 % nabavne vrednosti MKČN z DDV (z vsemi popusti in rabati) oziroma do porabe sredstev sprejetega proračuna občine.

Pogoji in druge zahteve so določene v vsakokratnem javnem razpisu. Ker je prijavni na razpis potrebno priložiti poročilo o pregledu MKČN, se investitor na razpis lahko prijavi najprej šele v drugem letu po vgradnji MKČN.

Zloženka male komunalne čistilne naprave

Zloženka je nastala v okviru LEADER projekta »Male komunalne čistilne naprave«. Projekt se izvaja ob finančni pomoči Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, nacionalnih sredstev, sredstev Občine Škofja Loka in Občine Gorenja vas – Poljane. Organ upravljanja Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino zloženke so odgovorni partnerji projekta: Razvojna agencija Sora d.o.o., Občina Škofja Loka in Občina Gorenja vas – Poljane. Vsebina zloženke povzema veljavne predpise in tehnične specifi kacije v času izdaje (april 2011). V primeru njihovih sprememb je potrebno upoštevati aktualne zakonske spremembe, ki so dostopne na spletni strani Uradnega lista RS in Slovenskega inštituta za standardizacijo.

Odvoz mulja

Za praznjenje MKČN oz. odvoz mulja iz MKČN veljajo enaka navodila in ceniki kot za greznice.

Dostopnost