Urejanje prostora

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT (OPN)

Temeljni občinski prostorski dokument je Odlok o občinskem prostorskem načrtu (OPN).

Postopek izdelave ter vsebino OPN določa Zakon o prostorskem načrtovanju in Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij.

OPN je prostorski akt, s katerim se ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev, določijo cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter določijo pogoji umeščanja objektov v prostor. OPN je podlaga za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja, razen na območjih, ki se urejajo z občinskimi podrobnimi prostorskimi načrti (OPPN) ali državnimi prostorskimi načrti (DPN).

Sprejetje Odloka o občinskem prostorskem načrtu v juniju 2010 predstavlja celovito in največjo revizijo prostorskih predpisov iz pristojnosti občine, saj je v celoti nadomestil tako nekdanje prostorskoplanske akte kot tudi prostorsko-ureditvene pogoje (PUP-e). 

Postopek sprejemanja OPN je več let trajajoči postopek, zaniteresirani lastniki zemljišč pa lahko končni izid postopka za zemljišča, za katera so vložili pobude za spremembo namembnosti, preverijo z vložitvijo uradne zahteve za izdajo Potrdila o namenski rabi zemljišča.

Kartografski del občinskega prostorskega načrta je na ogled tudi na javno dostopnem geografskem informacijskem sistemu iObčina.

Občina Gorenja vas – Poljane je doslej izvedla dva postopka sprememb in dopolnitev v letu 2010 sprejetega Občinskega prostorskega načrta, pri čemer so bile prve spremembe in dopolnitve uveljavljene v letu 2016.

Od julija 2021 pa so v veljavi druge spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta OPN-2, objavljene 13. 7. 2021 v Uradnem listu RS št. 111/2021.

Novost sprememb in dopolnitev OPN-2 je nova posebna priloga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Gorenja vas – Poljane z grafičnim delom, ki vsebuje natančnejša obvezujoča določila za gradnjo po posameznih območjih občine vključno z izrisi pozidave pri obsežnejših širitvah stavbnih zemljišč. Na ta način na slednjih ne bo potrebno sprejemati dodatnih občinskih podrobnih prostorskih načrtov, ampak bodo lastniki gradbena dovoljenja lahko pridobivali že neposredno na podlagi OPN.

Poljanska cesta 87

04 518 31 00

info@obcina-gvp.si

Dostopnost