Obračun in cenik storitev

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Obračun storitev

Uporabnikom storitev se zaračunava storitve odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda (sem spadajo tudi storitve praznjenja greznic in malih komunalnih čistilnih naprav) ter navezujoče se omrežnine obračunava skladno s predpisi.
Količina opravljenih storitev se ugotavlja:
- po porabi vode po obračunskem vodomeru (stavbe, ki so priključene na javni vodovod in se poraba vode meri z obračunskim vodomerom), 
- po normirani porabi glede na zmogljivost priključka (stavbe, ki so priključene na javni vodovod in se poraba vode ne meri z obračunskim vodomerom), 
- glede na število stalno in začasno prijavljenih prebivalcev ob upoštevanju normirane porabe, ki znaša 0,15 m3/dan, prebivalec (stanovanjske stavbe, ki niso priključene na javni vodovod).

Omrežnina je mesečni strošek katerega znesek je odvisen od dimenzije obračunskega vodomera (števca za vodo). 

Posebnosti, ki jih določa 20. člen Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja:
- če je stavba opremljena s kombiniranim obračunskim vodomerom, se za tak vodomer upošteva faktor, določen za vodomer z višjim pretokom,
- če stavba, za katero se opravljajo storitve javne službe oskrbe s pitno vodo, nima obračunskega vodomera, se omrežnina obračuna glede na zmogljivost priključka, določeno s premerom priključka,
- v večstanovanjskih stavbah, v katerih posamezne stanovanjske enote nimajo obračunskih vodomerov, se za vsako stanovanjsko enoto obračuna omrežnina za priključek DN 20.

Poraba vode

Merjena poraba vode: Količina porabljene vode iz javnega vodovoda se obračunava v kubičnih metrih po odčitku vsakega obračunskega vodomera na vodovodnem priključku posebej. V tekočem letu uporabniki plačujejo vodarino po akontaciji dejanske porabe vode v preteklem obračunskem obdobju. Upravljavec praviloma najmanj enkrat letno ugotavlja dejansko porabo in izvede poračun preteklega obračunskega obdobja. Veliki uporabniki (letna poraba enaka ali večja od 1000 m3 vode) se lahko z upravljavcem dogovorijo tudi za drugačen obračun porabe vode (pogostejši odčitek stanja vodomera).

V kolikor ima kmetijsko gospodarstvo skupni hišni priključek za stanovanjsko hišo in gospodarsko poslopje (hlev), se pri obračunu storitev odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda ne upošteva poraba vode v hlevu, če se ta ugotavlja z ločenim vodomerom za hlev.

Plačilo za večji obseg storitev v okviru rednega praznenja greznic

Po Odloku o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Gorenja vas - Poljane je v osnovni obseg storitev vključen en reden odvoz gošče/mulja na tri leta in v količini 0,5 m3 na enoto obremenitve (EO; ena EO je enaka eni osebi s stalnim prebivališčem oz. za uporabnike, ki so priključeni na javni vodovoda: 164,25 m3 dobavljene pitne vode v preteklem triletnem obdobju). Navedeni osnovni obseg storitev (0,5 m3 × število EO) je vključen tudi v cene za izvajanje storitev (reden odvoz v pogostosti enkrat na tri leta), ki se obračunavajo mesečno.

V kolikor uporabnik v okviru rednega odvoza potrebujete odvoz večje količine gošč/mulja od osnovnega obsega storitev (količina je navedena na obvestilu o datumu praznjenja), se dodatne količine gošč/mulja (količina, ki presega osnovni obseg storitev) obračuna po ceniku posebnih storitev.

Oddaja objekta v najem

V primeru, da uporabnik stavbo oziroma inženirski objekt ali del stavbe ali inženirskega objekta ali zemljišča odda v najem, ob tem pa želi, da najemnik plačuje storitve javne službe, je najemodajalec dolžan z upravljavcem skleniti sporazum o načinu plačevanja stroškov javne storitve in poroštvih.

Plačilo, ugovor na račun in opominjanje

Uporabnik mora račun plačati v roku, navedenem na računu. Upravljavec je dolžan račun poslati uporabnikom v 15 dneh po koncu obračunskega obdobja. Uporabnik lahko sporoči upravljavcu pisni ugovor na obračun, najkasneje v osmih dneh po prejemu računa. Če uporabnik ne plača zaračunanega zneska v postavljenem roku in upravljavcu ni poslal pisnega ugovora na obračun, mu upravljavec izda opomin, v katerem ga opozori tudi na možnost prekinitve dobave vode.

Sporočanje sprememb, pomembnih za obračun storitev

V primeru spremembe števila prebivalcev s stalnim ali začasnim prebivališčem je uporabnik storitev le to zavezan sporočiti v roku 15 dni po nastanku spremembe (28. člen Odloka).
Za osebe, ki uredijo začasno prebivališče na drugem naslovu za več kot 6 mesecev, je kot dokazilo potrebno posredovati pisno potrdilo o začasnem prebivališču (14. člen Uredbe o okoljski dajatvi, 21. člena Uredbe o metodologiji).

Več informacij

- v primeru težav pri odvajanju komunalne odpadne vode: Franci Dolinar, telefon: 031 853 981, Igor Kržišnik, telefon: (04) 518 31 02 ali 051 338 995, Kristina Knific, telefon: (04) 518 31 22 ali (04) 518 31 00
- v primeru nejasnosti na računu: Irena Podobnik, telefon: (04) 518 31 08 ali (04) 518 31 00.

Cenik

Cenik storitev obvezne GJS odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda:
gospodinjstva in nepridobitna dejavnost,
- pridobitna dejavnost.

Dostopnost