Cenik storitev

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Obračun storitev

Za storitve oskrba s pitno vodo se zaračunava vodarina in omrežnina. Vodno povračilo za rabo vode v višini določeni z vsakoletnim sklepom vlade RS je vključeno v ceno vodarine.

Vodarina se zaračuna po ceni vodarine in glede na porabo pitne vode.  

Omrežnina je mesečni strošek katerega znesek je odvisen od dimenzije obračunskega vodomera (števca). Zneski omrežnin po DN števcih so podani v ceniku.

Posebnosti, ki jih določa 17. člen Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja:
- Če je stavba opremljena s kombiniranim obračunskim vodomerom, se za tak vodomer upošteva faktor, določen za vodomer z višjim pretokom.
- Če stavba, za katero se opravljajo storitve javne službe oskrbe s pitno vodo, nima obračunskega vodomera, se omrežnina obračuna glede na zmogljivost priključka, določeno s premerom priključka.
- V večstanovanjskih stavbah, v katerih posamezne stanovanjske enote nimajo obračunskih vodomerov, se za vsako stanovanjsko enoto obračuna omrežnina za priključek s faktorjem omrežnine 1 v skladu z zgornjo preglednico.

Poraba vode

Merjena poraba vode: Količina porabljene vode iz javnega vodovoda se obračunava v kubičnih metrih po odčitku vsakega obračunskega vodomera na vodovodnem priključku posebej. V tekočem letu uporabniki plačujejo vodarino po akontaciji dejanske porabe vode v preteklem obračunskem oziroma odčitovalnem obdobju. Upravljavec praviloma najmanj enkrat letno ugotoviti dejansko porabo in izvede poračun preteklega obračunskega obdobja. Veliki uporabniki (letna poraba enaka ali večja od 1000 m3 vode) se lahko z upravljavcem dogovorijo tudi za drugačen obračun porabe vode (pogostejši odčitek stanja vodomera).

Nemerjena poraba vode: V primeru nemerjene porabe vode se količina določi skladno s predpisi.

Oddaja objekta v najem

V primeru, da uporabnik stavbo oziroma inženirski objekt ali del stavbe ali inženirskega objekta ali zemljišča odda v najem, ob tem pa želi, da najemnik plačuje storitve javne službe, je najemodajalec dolžan z upravljavcem skleniti sporazum o načinu plačevanja stroškov javne storitve in poroštvih.

Plačilo, ugovor na račun in opominjanje

Uporabnik mora račun plačati v roku, navedenem na računu. Upravljavec je dolžan račun poslati uporabnikom v 15 dneh po koncu obračunskega obdobja. Uporabnik lahko sporoči upravljavcu pisni ugovor na obračun, najkasneje v osmih dneh po prejemu računa. Če uporabnik ne plača zaračunanega zneska v postavljenem roku in upravljavcu ni poslal pisnega ugovora na obračun, mu upravljavec izda opomin, v katerem ga opozori tudi na možnost prekinitve dobave vode.

Več informacij

- v primeru težav pri oskrbi: Tina Pintar Tratnik, telefon: 031 609 189 ali (04) 518 31 10
- v primeru nejasnosti na računu: Irena Podobnik, telefon: (04) 518 31 08 ali (04) 518 31 00

Cenik

Cenik storitev obvezne GJS oskrba s pitno vodo

Dostopnost