Ravnanje z odpadki

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Občina Gorenja vas - Poljane zagotavlja izvajanje gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki (zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov ter odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov) na celotnem območju občine v obsegu in pod pogoji določenimi z:
Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki in drugimi vrstami odpadkov v Občini Gorenja vas - Poljane in
Odlokom o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Gorenja vas - Poljane.

V sistem ravnanja z odpadki so se dolžni vključiti vsi povzročitelji odpadkov na območju občine, ne glede na njihovo stalno ali začasno prebivališče oziroma sedež.

Izvajalec javne službe zbiranje komunalnih odpadkov je režijski obrat Občine Gorenja vas - Poljane, ki je notranja organizacijska enota občinske uprave.

Izvajalec javnih služb obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov ter odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov je JP VOKA SNAGA d.o.o.

Obračun storitev za JP VOKA SNAGA d.o.o izvaja režijski obrat Občine Gorenja vas - Poljane.
Kontakt: Kristina Knific, telefon: (04) 518 31 22 ali 051 328 488; E-pošta: kristina.knific@obcina-gvp.si

Cilji ravnanja z odpadki so:
1. zagotoviti učinkovito organiziranost za uspešno doseganje predpisanih standardov in ciljev ravnanja z odpadki,
2. omogočiti povzročiteljem komunalnih odpadkov dostop do storitev javne službe,
3. zagotoviti preprečevanje nenadzorovanega odlaganja odpadkov,
4. zagotoviti učinkovit zajem in ločeno zbiranje posameznih vrst odpadkov na izvoru nastanka po sistemu »od vrat do vrat«,
5. zagotoviti vračanje koristnih odpadkov v ponovno uporabo, recikliranje in predelavo,
6. zagotoviti izločanje nevarnih odpadkov in ustrezno ravnanje z njimi,
7. zagotoviti izločanje bioloških odpadkov ter ustrezno ravnanje z njimi,
8. zagotoviti oddajo mešanih komunalnih odpadkov v obdelavo pred odlaganjem na odlagališču komunalnih odpadkov,
9. uveljaviti načelo »stroške plača povzročitelj komunalnih odpadkov« in
10. osveščati in obveščati uporabnike javne službe o učinkovitem ravnanju z odpadki.

Dostopnost