Invazivne tujerodne rastline

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Invazivna tujerodna vrsta je tujerodna vrsta, katere ustalitev in širjenje ogroža biotsko raznovrstnost (ekosisteme, habitate ali vrste) in/ali zdravje ljudi in gospodarstvo. 

Invazivne tujerodne vrste lahko biotsko raznovrstnost in povezane ekosistemske storitve ogrožajo na različne načine, s spreminjanjem habitatov, plenjenjem, tekmovanjem, prenosom bolezni, izpodrivanjem domorodnih vrst v znatnem delu območja razširjenosti in z genetskimi učinki zaradi križanja, vključno z močnim vplivanjem na domorodne vrste ter strukturo in delovanje ekosistemov. Poleg tega imajo lahko invazivne tujerodne vrste izredno škodljive vplive na človekovo zdravje in gospodarstvo (UREDBA (EU) št. 1143/2014 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 22. oktobra 2014 o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst).

Priporočila za ravnanje:

- Zemlje in peska z območij, kjer so invazivne tujerodne vrste, ne raznašajmo naokrog.
- Kadar zaradi gradnje ali zemeljskih del iz območja odstranimo naravno rastlinstvo, območje zasadimo z vrstami, ki so tu doma.
- Akvarijskih živali in rastlin ne izpuščajmo v naravo.
- Na vrtu invazivne okrasne rastline zamenjajmo z neinvazivnimi.

Če organizirate odstranjevanje vrst, vam lahko z nasveti pomagajo strokovne institucije.

Več o informacij prepoznavanju in odstranjevanju tujerodnih rastlin v spodnjih publikacijah:

Kus Veenvliet Jana et al.: Terenski priročnik za prepoznavanje tujerodnih vrst v gozdovih, Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije, Ljubljana, 2017

Rozman Sonja: Invazivne rastline v kmetijski krajini, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana, 2016

Invazivne tujerodne vrste v gozdovih ter njihov vpliv na trajnostno rabo gozdnih virov - zbornik 33. Gozdarskih študijskih dni, ur. Maja Jurc, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Ljubljana, 2016

Več informacij:

Ministrstvo za okolje in prostor

Dostopnost