Odvajanje in čiščenje komunalnih voda

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Predpisi s področja odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda določajo obveznost priklopa stavbe na javno kanalizacijo, če ta obstaja, kjer pa te ni, pa se mora stavba opremiti z lastnimi objekti za čiščenje (mala komunalna čistilna naprava-MKČN) ali zbiranje (greznica)

Konec leta 2015 je pričela veljati nova Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (v nadaljevanju Uredba). Uredba spreminja nekatere zahteve za čiščenje komunalnih odpadnih voda na območjih izven javne kanalizacije. Bistvene spremembe se nanašajo v zvezi z roki za opremo obstoječih objektov z objekti za čiščenje komunalne čistilne odpadne vode in načina ureditve čiščenja.

Za obstoječe objekte se roki opreme stavb z ustreznimi objekti za čiščenje komunalne odpadne vode podaljšujejo. Obstoječe stavbe so stavbe, za katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje pred 14. 12. 2002. Roki so različni glede na lego stavb. Če se obstoječa stavba nahaja znotraj zgoščene poselitve (aglomeracije) in nima možnosti priklopa na javno kanalizacijo, se rok za ureditev odvajanja in čiščenja komunalne odpade vode po zahtevah uredbe podaljšuje do 31. 12. 2023, za tiste izven območij aglomeracij pa je ta »ob prvi rekonstrukciji objekta«, če ima stavba urejeno odvajanje in čiščenje odpadne vode skladno z gradbenim dovoljenjem za stavbo (predpisi, ki so veljali v času gradnje objekta), v nasprotnem primeru pa najkasneje do 31. 12. 2021.

Aglomeracije v Občini Gorenja vas - Poljane:


Ustrezna oprema za čiščenje komunalnih odpadnih voda iz stanovanjskih stavb po Uredbi ostajajo male komunalne čistilne naprave. Na območjih izven aglomeracij so dovoljene tudi "tipske pretočne greznice z enotami za nadaljnje čiščenje ali filtracijo ali infiltracijo". Na vodovarstvenih območjih je potrebno upoštevati tudi zahteve Uredbe o vodovarstvenih območjih za občini Škofja Loka in Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 164/20). 

Na območjih z javno kanalizacijo ostaja po Uredbi obveznost lastnika objekta, da zagotovi odvajanje komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo, kjer pa te možnosti ni, morajo lastniki stavb zagotoviti odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda z izgradnjo zasebnih objektov za čiščenje komunalnih odpadnih voda. Po uredbi so ustrezni objekti za čiščenje komunalnih odpadnih voda za objekte, ki se nahajajo na območju aglomeracij in so brez možnosti priklopa na javno kanalizacijo,  male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo čiščenja do 50 PE. Te so lahko tipske (kot gradbeni proizvod je skladna s standardom SIST EN 12566-3 ali drugim mednarodno priznanim enakovrednim standardom) ali netipske (kot je npr. rastlinska čistilna naprava). 

Za stavbe, ki se nahajajo izven aglomeracij in nimajo možnosti priklopa na javno kanalizacijo, so poleg malih komunalnih čistilnih naprav iz zgornjega odstavka z Uredbo določeni kot ustrezni objekti za čiščenje tudi male komunalne naprave z zmogljivostjo čiščenja do 50 PE, ki je sestavljena iz enote za mehansko čiščenje (predizdelana tipska pretočna greznica po standardu SIST EN 12566-1 ali na mestu vgradnje sestavljena pretočna greznica skladna s standardom SIST EN 12566-4 ali drugim enakovrednim mednarodnim standardom) iz katere se voda odvaja v enoto za nadaljnje čiščenje (npr. po standardu SIST EN 12566-6), filtracijo (npr. po standardu SIST TP CEN /TR 12566-5) ali infiltracijo (npr. po standardu SIST TP CEN /TR 12566-2). Podrobnosti v zvezi z koristno površini in konstrukcijskimi zahtevami so podane v 21. členu Uredbe.

Več informacij: Kristina Knific, (04) 518 31 22 

Dostopnost