Družinski pomočnik

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Pravica do izbire družinskega pomočnika je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Upravičenec do institucionalnega varstva lahko v primerih in pod pogoji, določenimi z Zakonom o socialnem varstvu (ZSV), namesto celodnevnega institucionalnega varstva izbere družinskega pomočnika, ki mu nudi pomoč v domačem okolju.

Družinski pomočnik ima pravico do:
- delnega plačila za izgubljeni dohodek v katerega je vključeno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanja za primer brezposelnosti ter zavarovanja za starševsko varstvo,
- ali do sorazmernega dela plačila za izgubljeni dohodek, če poleg opravljanja nalog družinskega pomočnika ostaja v delovnem razmerju s krajšim delovnim časom od polnega.

Od leta 2022 naprej postopek financiranja, v skladu z Zakonom o finančni razbremenitvi občin, izvaja ministrstvo. Postopek se spremeni le v delu, ko pristojni center za socialno delo izda odločbo, se le ta ne posreduje več občini stalnega prebivališča invalidne osebe, ampak je ministrstvo v celoti prevzelo financiranje družinskega pomočnika.

Vlogo za priznanje pravice lahko upravičenci vložijo pri Centru za socialno delo Škofja Loka na predpisanem obrazcu.

Več informacij o družinskem pomočniku lahko dobite na spletnih straneh Centra za socialno delo Gorenjska in spletnih straneh Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.
Dostopnost