Greznice

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Komunalno odpadno vodo je dovoljeno zbirati v nepretočni greznici v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo, in le na območjih, kjer čiščenje komunalne odpadne vode v mali komunalni čistilni napravi tehnično ni izvedljivo zaradi:
– prepovedi odvajanja odpadne vode v vode ali
– posebnih razmer, ki lahko negativno vplivajo na delovanje male komunalne čistilne naprave, kot so posebne geografske razmere ali nestalno naseljene stavbe.

Nepretočna greznica je greznica, zgrajena v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode. Zgrajena je kot nepropusten zbiralnik za komunalno odpadno vodo, iz katerega se odvaža komunalna odpadna voda v čiščenje oziroma obdelavo na komunalno čistilno napravo.

Greznične gošče in blato vsebujejo velike količine nitratov ter drugih okolju in zdravju škodljivih snovi, zato sodijo na čistilno napravo, kjer se razgradijo in tako ne onesnažujejo našega okolja. Zaradi vpliva, ki ga imajo na okolje, državna zakonodaja predpisuje redno praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav najmanj enkrat na tri leta, odlaganje v okolje je prepovedano. V kolikor greznica ali mala komunalna čistilna naprava nima zadostne kapacitete, mora uporabnik storitev zagotoviti pogostejše praznjenje.

Na območjih brez javne kanalizacije spada praznjenje greznic in odvoz mulja iz malih komunalnih čistilnih naprav med obvezno gospodarsko javno službo, ki jo na območju občine Gorenja vas - Poljane izvajamo v okviru našega režijskega obrata.

Odvoz

Reden odvoz se izvaja po terminskem planu, in sicer na način, da bo izvajalec storitve pisno obvestil uporabnika storitve. Obvestilo bo poslano tri tedne pred načrtovano izvedbo storitve. Naloga uporabnikov storitve je, da izvajalcu omogočijo dostop do greznice oziroma male komunalne čistilne naprave in odprejo pokrov. Pri mali komunalni čistilni napravi mora biti navzoč upravljavec male čistilne naprave, da pove, koliko mulja se lahko odpelje. Uporabnik storitev lahko, v primeru potrebe, enkrat preloži termin izvedbe storitve, in sicer po predhodnem dogovoru z izvajalcem odvoza. V kolikor tega ne stori, mu lahko izvajalec storitve zaračuna stroške prihoda in obveščanja.

Izreden odvoz se lahko naroči:
- po e-pošti: praznenje.greznic@obcina-gvp.si, 
- pri Kristini Knific, telefon: 051 328 488 ali (04) 518 31 22.

Izvajalec GJS odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda je Občina Gorenja vas - Poljane. Podizvajalec, ki v obdobju 2022-2025, po naročilu Občine Gorenja vas - Poljane, izvaja praznjenje greznic in MKČN, je podjetje PAPIGAL, JAKOPIN, čiščenje okolja in ravnanje z odplakami, d.o.o., Grahovo 83B, 1384 Grahovo, tel. št. 040 719 627.

Med komunalne odpadne vode oz. v greznice in MKČN se ne sme odlagati odpadkov in drugih trdnih snovi, ker je to neskladno s predpisi in to povzroča dodatne stroške in škodo na opremi za prevzem in čiščenje grezničnih gošč oz. mulja. Skladno s predpisi o čiščenju komunalnih odpadnih voda se v greznice in MKČN lahko odvajajo le komunalne odpadne vode. Odpadke je, skladno s predpisi, potrebno zbirati ločeno. Vsaka greznica oz. MKČN mora biti vodotesna in pokrita, da je vstop odpadkov, trdnih snovi in tujih vod vanjo onemogočen. V primeru neupoštevanja navedenega je izvajalec javne službe dolžan ukrepati skladno s predpisi, vso povzročeno škodo na opremi in dodatne stroške pri odvozu in čiščenju pa zaračunati uporabniku storitve.

Kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo z živinorejo, so lahko oproščena obvezne storitve, če zagotovijo, da bodo v okviru lastnega kmetijskega gospodarstva zagotavljala uporabo blata za gnojilo v kmetijstvu v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu. Pri tem velja, da gnojevka oz. gnojnica pri reji živali nastaja in da razpolagajo z ustreznim objektom za skaldiščenje. Več informacij: Kristina Knific, telefon: (04) 518 31 22. 

Obveščanje izvajalca javne službe

Lastnik objekta je po Uredbi dolžan pisno obvestiti občino v roku 30 dni pred pričetkom uporabe nepretočne greznice. Obvestilo poda na obrazcu Obvestilo o začetku obratovanja male komunalne čistilne naprave do 50 PE oziroma nepretočne greznice

Dostopnost