Cenik storitev

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Vrste storitev, pomembnih za obračun storitev glede na določbe zakonodaje

Skladno s 149. členom Zakona o varstvu okolja med obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja s področja ravnanja s komunalnimi odpadki spadajo:

- zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, ki vključuje zbiranje:
    → ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov, razen ločeno zbrane odpadne embalaže ter biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada (LZF frakcije),
    → ločeno zbrane odpadne embalaže (LZF embalaža),
    → biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada (BIOO) in
    → mešanih komunalnih odpadkov (MKO)

- obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,

- odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.

Obračun storitev

Storitve zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada so obvezne storitve za vse stavbe brez urejenega hišnega kompostiranja, zato se jih zaračunava le uporabnikom teh storitev. Cena storitev se obračuna glede na volumen zabojnika.

Storitve zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov (brez zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov), njihove obdelave in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov so obvezne storitve za vse povzročitelje komunalnih odpadkov in embalaže. Obračunava se jih po volumnu zabojnika oziroma tipizirane vreče za ostanek komunalnih odpadkov. Cena storitev se obračuna glede na volumen zabojnika za ostanek komunalnih odpadkov in število mesečnih zbiranj po urnikih.

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov se uporabnikom storitev obračuna v skladu s predpisom, ki ureja okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih.

Podrobnosti  glede minimalnega volumna zabojnika in obračuna storitev so določene v Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki in drugimi vrstami odpadkov v Občini Gorenja vas - Poljane.

Oddaja objekta v najem

Uporabniki storitev ravnanja s komunalnimi odpadki in embalažo so fizične in pravne osebe, ki so lastniki nepremičnine v kateri nastajajo odpadki. V primeru, da lastnik objekta stavbo oziroma inženirski objekt ali del stavbe ali inženirskega objekta ali zemljišča odda v najem, ob tem pa želi, da najemnik plačuje storitve javne službe, je najemodajalec z izvajalcem javne službe dolžen skleniti sporazum o načinu plačevanja stroškov javne storitve in poroštvih.

Plačilo, ugovor na račun in opominjanje

Uporabnik mora račun plačati v roku, navedenem na računu. Upravljavec je dolžan račun poslati uporabnikom v 15 dneh po koncu obračunskega obdobja. Uporabnik lahko sporoči upravljavcu pisni ugovor na obračun, najkasneje v osmih dneh po prejemu računa. Če uporabnik ne plača zaračunanega zneska v postavljenem roku in upravljavcu ni poslal pisnega ugovora na obračun, mu upravljavec izda opomin, v katerem ga opozori tudi na možnost prekinitve dobave vode.

Več informacij

- v primeru težav pri oskrbi: Kristina Knific, telefon: (04) 518 31 22 ali (04) 518 31 00
- v primeru nejasnosti na računu: Irena Podobnik, telefon: (04) 518 31 08 ali (04) 518 31 00

Cenik

Ceniki storitev obveznih GJS ravnanje s komunalnimi odpadki:

Dostopnost