Lokacijska informacija

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Lokacijska informacija vsebuje podatke o namenski rabi prostora iz veljavnih prostorskih aktov, podatke o obstoju drugih javnopravnih dejstev v prostoru in podatke o pravnih režimih, ki veljajo na določenem zemljišču.

Lokacijski informaciji se lahko priloži tudi kopija grafičnega dela prostorskega akta.

Lokacijsko informacijo izda občina na podlagi zahtevka, iz katerega je razvidno, katere vsebine mora vsebovati lokacijska informacija (podatek o namenski rabi prostora ali prostorsko izvedbene pogoje). Ima naravo potrdila iz uradne evidence in se izda v skladu s predpisi, ki urejajo upravni postopek proti plačilu upravne takse, pri čemer se šteje, da parcele v eni katastrski občini predstavljajo en zahtevek. En zahtevek lahko obsega največ deset parcel.

Za izdajo lokacijske dokumentacijo je pristojen upravni organ za urejanje prostora tiste občine, na območju katere se nepremičnina nahaja.

Pravna podlaga:
Zakon o urejanju prostora, Gradbeni zakon

Skladno s 180 a. členom Zakona o splošnem upravnem postopku je rok za izdajo lokacijske informacije 15 dni.

Več informacij:
Gašper Čadež, telefon: (04) 518 31 23, E-pošta: gasper.cadez@obcina-gvp.si

Dostopnost