Projekti občine

Projekti občine

Vabljeni k ogledu publikacij v katerih je prikazano raznoliko delo občine v zadnjih letih, ki prispeva h kvaliteti bivanja v lokalni skupnosti in razvoju lokalnega okolja.

Najnovejša publikacija

Občina Gorenja vas - Poljane v letu 2021

Vse publikacije

Aktualni projekti

Vodovod Lučine in Hlavče Njive

RS Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je izdalo sklep in kasneje tudi odločbo o sofinanciranju operacije Oskrba s pitno vodo v porečju Sore za našo občino...

Preberi več

Hiša generacij v Gorenji vasi

Hiša generacij bo urejena v stavbi stare gorenjevaške šole, kjer bosta vzpostavljeni enota dnevnega varstva in enota začasne namestitve. Enota dnevnega varstva bo...

Preberi več

Sanacija plazov na lokalni cesti Stara Oselica – Ermanovec

Preko plazovitih pobočij z nestanovitnim trenom se bodo pod nadzorom geologa v letih 2022 in 2023 izvajale globinske sanacije plazovitih območij za zagotovitev ustrezne...

Preberi več

Dvorec Visoko

Dvorec Visoko, ki je v lasti Občine Gorenja vas – Poljane, predstavlja višek v razvoju kmečkega stavbarstva in izraža gospodarsko moč in duhovno obzorje najbogatejše...

Preberi več

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Projekt: LOKALNA UČNA SREDIŠČA - LUS Projekt Lokalna učna središča je bil odobren v okviru javnega poziva, ki ga je LAS loškega pogorja objavil konec leta 2016. Ljudska...

Preberi več

Evropski sklad za regionalni razvoj

Projekt: (NAD)gradimo ponudbo Škofjeloškega Prejemnik podpore iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Partnerji v projektu: Občina Gorenja vas – Poljane, Občina...

Preberi več

Obnova lokalne ceste Sovodenj - Javorjev Dol

Na javnem razpisu izbrano podjetje Hip KA, d. o. o., je junija 2021 pričelo z gradbenimi deli, ki so bila zaključena decembra z montažo jeklene varnostne ograje....

Preberi več

Rekreacijsko središče Log z ribnikom

V okviru projekta (NAD)gradimo ponudbo Škofjeloškega bo na območju LAS Loškega pogorja, ki povezuje občine Gorenja vas - Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri, bo...

Preberi več

Arheološko najdišče v Poljanah

Na območju vaškega jedra Poljan je starodavno arheološko najdišče stavbne dediščine, ki sega najmanj v 11. stoletje. Na tem mestu je od začetka 18. stoletja stala...

Preberi več

Obnova regionalne ceste Lučine - Suhi Dol

Za izgradnjo regionalne ceste Lučine–Dolge Njive je bil 16. novembra 2020 podpisan sporazum o sofinanciranju med občino in Ministrstvom za infrastrukturo, čemur je...

Preberi več

Obnova regionalne ceste Trebija - Sovodenj

V letu 2020 je bil izveden razpis za izvajalca del na 1,5 km dolgem odseku državne ceste Trebija–Sovodenj. Izbrana sta bila izvajalca del CVP, d. o. o., in I.CO.PS.p.A iz...

Preberi več

Obnova lokalne ceste v Zaprevalu

Na 600 m odseku lokalne ceste Lenart - Zapreval, od vasi Zapreval do občinske meje z Občino Železniki, se bo zamenjal spodnji in zgornji ustroj ceste, razširili se bodo...

Preberi več

Plaz Laze - vzdrževalna dela

Plaz Laze predstavlja območje najobsežnejšega, kar 3 km dolgega pobočnega plazenja na območju občine, za sanacijo katerega je občina v sodelovanju s...

Preberi več

Praznična ureditev naselij

V letu 2021 smo predstavili prvi sklop nove praznične osvetlitve, ki jo v prihodnjih letih želimo nadgrajevati in vzpostaviti v vseh krajevnih središčih občine. Pri...

Preberi več

Zaključeni projekti

Protipoplavna ureditev v Poljanah z gradnjo krožišča

Po poplavah oktobra 2014 je občina pristopila k pripravi projektnih predlogov za ukrepe izboljšanja poplavne ogroženosti poplavno najbolj ogroženega dela občine na...

Preberi več

Prizidek vrtca Agata Poljane

Na območju celotne občine se v zadnjih treh letih ponovno soočamo z pomanjkanjem prostorskih kapacitet vrtčevskih prostorov. Zagotovitev dodatnih prostorov je predvidena na...

Preberi več

Gradnja mostu čez Soro v Gorenji vasi

Most je gradilo podjetje Mapri, d. o. o., iz Ljubljane, ki je 27. maja 2021 z investitorjem DRSI podpisalo gradbeno pogodbo v vrednosti 907.338 evrov z DDV. Stari...

Preberi več

Sanacija plazov in ceste v Malenskem Vrhu

Že vse od obilnega deževja pomladi 2019 se območje med Malenskim Vrhom in Dolenjim Brdom sooča s problemom plazenja zemljišča, preko katerega poteka prometnica. Kljub...

Preberi več

Ureditev odseka ceste Stara Oselica - Podlanišče

Občini Gorenja vas - Poljane in Cerkno sta poskrbeli za asfaltiranje 420 metrov dolgega odseka lokalne ceste LC 100031 Stara Oselica - Podlanišče. Na javnem razpisu za...

Preberi več

Investicijsko vzdrževanje cest 2021 – izvedena dela in plan nadaljevanja

Občina je v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi, ki so podale predloge odsekov, oblikovala plan obnove najbolj dotrajanih cestnih odsekov v občini, ki se izvaja skladno...

Preberi več

Redno letno asfaltiranje 2021 po krajevnih skupnostih

Od avgusta do novembra 2021 so bili asfaltirani odseki občinskih cest po planih krajevnih skupnosti v skupni Obnova javnih poti in lokalnih cest po krajevnih...

Preberi več

Prestavitev freske Iveta Šubica

V letu 2021 so potekale dolgotrajne priprave na selitev freske Poljanska vstaja (EŠD 16485), posvečene 40-letnici poljanske vstaje, ki je delo lokalnega akademskega...

Preberi več

Obnova ceste Zadobje

Od aprila 2021 dalje je bila v dveh fazah izvedena celovita rekonstrukcija in razširitev 400m ceste Prelesje–Zadobje na odseku nad Kovkarjevo domačijo in peskokopom v...

Preberi več

Obnova lokalne ceste Murave – Gorenja Žetina, I. in II. faza

  Gradbena dela sanacije I. faze obnove ceste so obsegala 1,2 km dolg odsek od Murav do Hleviš. Dela so se pričela jeseni 2019 in so bila v celoti zaključena v letu...

Preberi več

Fortunova brv za pešce čez reko Soro v Gorenji vasi

Projektno dokumentacijo za Fortunovo brv za pešce čez reko Soro v Gorenji vasi je pripravilo podjetje Sora inženiring d.o.o., Škofja Loka – Gorazd Mravlja (načrt...

Preberi več

Redno letno asfaltiranje 2020

Od avgusta do decembra 2020 so bili asfaltirani odseki občinskih cest po planih krajevnih skupnosti v skupni vrednosti 252.000 evrov. Vsi izvedeni odseki cest so prikazani...

Preberi več

Energetska sanacija in prenova Podružnične šole Sovodenj

  Investicija obsega energetsko sanacijo objekta, ki vključuje prenovo fasade in oken ter strešne kritine in menjavo energenta, saj bo namesto peči na kurilno olje...

Preberi več

Obnova ceste Trebija - Stara Oselica

V sklopu projekta Sanacije odsekov cest je izvajalec Mapri Proasfalt d.o.o. v januarju 2020 pričel z gradbenimi deli na 1,5 km dolgem odseku lokalne ceste Trebija – Stara...

Preberi več

Kanalizacija Dobravšce in Tabor v Gorenji vasi

V juniju 2018 je bilo objavljeno javno naročilo za dograditev kanalizacije na Dobravšcah in v Tabru v Gorenji vasi, na osnovi česar je bila konec avgusta 2018 z...

Preberi več

Športna dvorana Gorenja vas

18. februarja 2019 je bila namenu predana nova sodobno opremljena športna dvorana v Gorenji vasi. Gradnja dvorane se je pričela sredi leta 2017 in je...

Preberi več

Redno letno asfaltiranje 2019

Od julija do novembra 2019 so bili asfaltirani odseki občinskih cest po planih krajevnih skupnosti. Vsi izvedeni odseki cest so prikazani v spodnji tabeli. Skupna dolžina...

Preberi več

Avtobusna postaja Sovodenj

Ureditev obsega enovito avtobusno postajališče za obe smeri in sočasno bodo zgrajeni tudi vsi pločniki do trgovine Mercator na eni strani in do odcepa za šolo Sovodenj na...

Preberi več

Sanacija ceste v Javorje

Lokalna cesta od odcepa za Delnice proti Javorjam poteka po zelo nestabilnem in plazovitem terenu, kar je v zadnjem obdobju zaradi zdrsov plazov prispevalo k intenzivnim...

Preberi več

Lekarna Gorenja vas

Gorenjske lekarne so v mesecu oktobru 2018 pričele z urejanjem novih, sodobnih lekarniških prostorov v pritličju Zdravstvenega doma v Gorenji vasi. Investicija je obsegala...

Preberi več

Sanacija ceste Hotovlja - Kremenik in Vinharje

Ob poplavah v oktobru 2014 je bila najhuje prizadeta dolina Hotoveljščice s pritoki. Na več mestih je bila cesta neprevozna ali uničena zaradi vodne ujme. V spodnjem delu...

Preberi več

Redno letno asfaltiranje 2018

Od avgusta do novembra 2018 so bili asfaltirani odseki občinskih cest po planih krajevnih skupnosti. Vsi izvedeni odseki cest so prikazani v spodnji tabeli. Skupna dolžina...

Preberi več

Terasa za vrtec pri Podružnični šoli Lučine

Pri Podružnični šoli Lučine se je v začetku julija 2017 na JV strani obstoječega šolskega kompleksa pričelo z gradnjo nove terase za potrebe vrtca. Nova terasa je...

Preberi več

Projekt »Kjer domujejo zgodbe«

Projekt »Kjer domujejo zgodbe« se je pričel odvijati leta 2016, ko se je povezalo pet projektnih partnerjev na območju Lokalne akcijske skupine LAS loškega pogorja: Loški...

Preberi več

Obnova ceste Trebija - Stara Oselica

V maju 2016 je izvajalec Mapri proasfalt d.o.o., pričel s pripravljalnimi deli za asfaltiranje II. faze sanacije lokalne ceste Trebija – Stara Oselica v dolžini 740 metrov....

Preberi več

Obnova ceste Lom - Zakobiljek

Gradbena dela za obnovo ceste Lom - Zakobiljek so se pričela v juliju 2017, vključevala pa so nasutje ceste v debelni 50 cm ter ureditev meteornega odvodnjavanja in...

Preberi več

Obnova ceste Hotovlja zaradi posledic poplav

Ob poplavah v oktobru 2014 je bila najhuje prizadeta dolina Hotoveljščice s pritoki. Na več mestih je bila cesta neprevozna ali uničena zaradi vodne ujme. Občina je zato...

Preberi več

Ureditev državne ceste skozi Dolenjo Dobravo

Izvedena so bila gradbena dela rekonstrukcije 800 m dolgega odseka regionalne ceste Gorenja vas–Ljubljanica. Gradbena dela je izvedlo podjetje Gorenjska gradbena družba,...

Preberi več

Investicijsko vzdrževanje cest 2016 in 2017

S projektom dvoletnih investicijskih vzdrževalnih del in preplastitev asfaltnih vozišč na občinskih cestah v občini se bo izboljšalo stanje na najbolj poškodovanih...

Preberi več

Redno letno asfaltiranje 2017

Asfalterska dela obsegajo sanacijo obstoječih asfaltnih vozišč, asfaltiranje makadamskih občinskih cest in izdelavo grbin. Sanacija zajema predvsem redno vzdrževanje...

Preberi več

Prometne ureditve ob križišču v Dobje

V letu 2017 so bila izvedena gradbena dela na področju prometne ureditve za potrebe naselja Dobenska Amerika in varnejšega prevoza otrok v Osnovno šolo Poljane. Izvedena so...

Preberi več

Nova knjižnica Ivana Tavčarja v Sokolskem domu

Pri izvedbi Energetske in statične sanacije Sokolskega doma Gorenja vas so se v mansardi objekta pridobili lepi novi prostori, ki so se namenili za nov oddelek Knjižnice...

Preberi več

Obnova ceste v Javorje pod naseljem Dolenčice

Sanacija ceste Poljane – Zapreval na odseku pod naseljem Dolenčice je bila izvedena v maju 2017. Na približno 500 m dolgem odseku lokalne ceste je bila cesta na več mestih...

Preberi več

Obnova državne ceste skozi Lučine

Avgusta 2012 sta Direkcija RS za ceste in Občina Gorenja vas - Poljane sklenili sporazum o sofinancianju obnove 500 m odseka državne ceste R2-407/1144 Gorenja vas -...

Preberi več

Izgradnja pločnikov in ureditev ceste skozi Hotavlje

V letu 2016 je izvajalec del, Topos Hotavlje, d. o. o., izvedel izgradnjo pločnika skozi del naselja Hotavlje na odseku med Potočnikom in križiščem za Slajko, v dolžini...

Preberi več

Sanacija ceste Žirovski vrh

V okviru sanacije po poplavah iz leta 2014 so bila v letu 2016 s pomočjo državnih sredstev za odpravo posledic elementarnih nesreč izvedena sanacijska dela na javni poti...

Preberi več

Izgradnja novega mostu na Ločivnici v Poljanah

V želji po zagotavljanju večje poplavne varnosti v Poljanah je bil čez Ločivnico ob Gostilni na Vidmu v sedmih tednih, v letu 2016, zgrajen nov most s pol metra višjim...

Preberi več

Energetska sanacija zdravstvenega doma

Občina Gorenja vas – Poljane je v letih 2014 in 2015 s pomočjo nepovratnih sredstev izvedla celovito energetsko sanacije z menjavo energenta v gorenjevaškem zdravstvenem...

Preberi več

Obvoznica Gorenja vas

V juniju 2015 so bila zaključena vsa gradbena dela na objektu Obvoznice Gorenja vas, ki so se pričela septembra 2013. Obvoznica je bila s posebnim dovoljenjem pristojnega...

Preberi več

Oskrba s pitno vodo v porečju Sore

V sklopu operacije Oskrba s pitno vodo v porečju Sore sta občini Gorenja vas - Poljane in Škofja Loka skupaj zgradili vodovodni sistem Trebija – Poljane – Škofja Loka,...

Preberi več

Prometna ureditev do Osnovne šole Poljane

Na osnovi predhodno sprejetega Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu in pridobljenem gradbenem dovoljenju je podjetje NGD, d.o.o., v juliju 2014 pričelo obsežno...

Preberi več

Gradnja kanalizacije z razširitvijo čistilne naprave Gorenja vas

Operacija Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore povezuje vse štiri občine na Škofjeloškem: Škofjo Loko, Gorenjo vas – Poljane, Železnike in Žiri....

Preberi več

Čistilna naprava Sovodenj

V letu 2015 je bila na dvorišču pod šolo na Sovodnju vgrajena mala komunalna čistilna naprava za potrebe podružnične šole in vrtca zmogljivosti 15 PE. Okolju prijazna...

Preberi več

Energetska in statična sanacija Sokolskega doma Gorenja vas

V letu 2013 je Občina Gorenja vas – Poljane uspešno pridobila nepovratna sredstva za sofinanciranje energetske sanacije Sokolskega doma v Gorenji vasi. Poleg energetske...

Preberi več

Energetska sanacija Osnovne šole Ivana Tavčarja Gorenja vas

V sklopu javnega razpisa Energetska sanacija osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti, objavljenega v začetku februarja 2013, se je...

Preberi več

Prehod za pešce čez državno cesto na Trebiji

Februarja 2013 je bilo s strani upravljalca državnih cest pridobljeno soglasje za ureditev prehoda za pešce na Trebiji. Izdelan je bil Izvedbeni načrt na podlagi katerega je...

Preberi več

Komunalno urejanje ulice Ob jezu

V okviru komunalnega urejanja ulice Ob jezu je bila v letu 2013 na osnovi predhodno pridobljenega gradbenega dovoljenja zgrajena fekalna kanalizacija v skupni dolžini...

Preberi več

Kanalizacija Javorje

Kanalizacija Javorje je namenjena odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih voda v naseljih Četena Ravan, Murave, Javorje in Dolenčice. Obsega izgradnjo dveh ločenih...

Preberi več

(O)živela kultura!

Projekt je nastal v letu 2011, ko se povezali trije projektni partnerji na območju Lokalne akcijske skupine Loškega pogorja: Muzejsko društvo Železniki, Občina Žiri in...

Preberi več

Vgradnja male čistilne naprave pri POŠ Lučine

S pomočjo sredstev sklada Si.voda do dveh novih čistilnih naprav na Škofjeloškem Ena največjih težav pri ohranjanju čistih voda v Sloveniji so odpadne vode v...

Preberi več

Energetska obnova Osnovne šole Poljane

Občina Gorenja vas - Poljane je pristopila v skupni projekt Regionalne razvojne agencije Gorenjske, BSC d.o.o. iz Kranja in petih gorenjskih občin za energetsko obnovo javnih...

Preberi več

Obnova Podružnične šole Lučine

Ob obeležitvi 150-letnice organiziranega šolstva v Lučinah je občina pristopila k obnovi podružnične šole, ki je do konca avgusta 2012 dobila novo zunanjo podobo.   V...

Preberi več

Vodovodni sistem Podvrh - Zapreval

Vodovodni sistem je namenjen oskrbi s pitno vodo prebivalcev naselij Podvrh, Četena Ravan in Zapreval, ker oskrba do izgradnje novega sistema kakovostno (bakteriološka...

Preberi več

Obnova dela strehe OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas

V okviru nadaljevanja sanacije strehe na Osnovni šoli Ivana Tavčarja v Gorenji vasi je bil avgusta 2012 obnovljen del obstoječe dotrajane kritine iz pocinkane pločevine....

Preberi več

Obnova ceste skozi naselje Javorje

V okviru izgradnje kanalizacije v Javorjah je bila izvedena tudi rekonstrukcija ceste skozi naselji Javorje in Murave v skupni dolžini 500 m. Z obnovo javne ceste se je...

Preberi več

Komunalna oprema GC Dobje z razširitvijo ČN Poljane

V okviru izgradnje GC Dobje je potekala ureditev kamnitih zložb na protipoplavnem nasipu in ureditev platojev za bodoče investitorje. Izvedena je bila interna cesta z robniki...

Preberi več

Odprto širokopasovno omrežje - OŠO

Širokopasovno omrežje je termin, ki se ga na področju telekomunikacij razumeva kot omrežje, ki omogoča prenos večjih količin podatkov na časovno enoto. Danes je ta meja...

Preberi več

Dostopnost