Oskrba s pitno vodo v porečju Sore

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotkeV sklopu operacije Oskrba s pitno vodo v porečju Sore sta občini Gorenja vas - Poljane in Škofja Loka skupaj zgradili vodovodni sistem Trebija – Poljane – Škofja Loka, ki zajema:

- ureditev drenažnega zajetja in treh vrtin iz globinskega vodonosnika na Trebiji,
- skupni zbirni jašek in
- nov cevovod Trebija – Poljane – Škofja Loka (odsek Trebija – Podgora, Dolge Njive).

Občina Gorenja vas - Poljane je dodatno zgradila še vodovodne podsisteme Trebija – Podgora, Trebija – Gorenja vas – Todraž in Poljane.

Projekt je obsegal:

- izgradnjo štirih novih vodohranov,
- treh prečrpalnih postaj,
- klorno postajo,
- ureditev obstoječega zajetja Milostovka v Hotoveljski grapi,
- cevovoda v dolžini 16,52 km ter
- izgradnjo sodobnega nadzornega sistema za krmiljenje in alarmiranje.

Na osnovi pridobljenih gradbenih dovoljenj je v septembru 2013 izvajalec IPI, d. o. o., Rogaška Slatina, začel z gradnjo vodo vodnega sistema in podsistemov. Glavnina del je bila izvedena v letu 2014, v letu 2015 pa so sledila zaključna dela. Gradnja je bila zelo zahtevna, in sicer zaradi mikrotunelinga oz. podvrtavanja regionalne ceste v dolomitni podlagi, kopanja oz. pikiranja trde dolomitne podlage na več odsekih, strmega in zahtevnega terena ter izrednih vremenskih razmer – neprestanega deževja med gradnjo, žledoloma in poplav ob zaključku gradnje. Gradnja novega vodovodnega sistema in podsistemov do izdaje uporabnih dovoljenj je tako skupaj trajala dobri dve leti, od tega za izdelavo PGD in PZI projektne dokumentacije in pridobivanje gradbenih dovoljenj 9 mesecev, za gradnjo pa dobrih 15 mesecev.

Novozgrajeni objekti in cevovodi vodovodnega sistema in podsistemov predstavljajo hrbtenico vodooskrbe v občini za več prihodnjih desetletij in zagotavljajo potrebne objekte, ki bodo omogočili nemoteno ter kakovostno preskrbo s pitno vodo. Občini sta uspeli pridobiti nepovratna sredstva na podlagi podpisane pogodbe o sofinanciranju operacije s strani EU. Kohezijski sklad in Republika Slovenija sta skupaj prispevala 84,42 odstotka upravičenih stroškov investicije, strokovnega nadzora in obveščanja javnosti, preostali del pa sta občini prispevali iz lastnih proračunskih sredstev. Pogodbena vrednost projektiranja in izgradnje vodovodnega sistema in podsistemov v občini Gorenja vas - Poljane je znašala 3.297.336,05 evrov brez DDV-ja.

Financiranje: Projekt »Oskrba s pitno vodo v porečju Sore« je delno financirala Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Projekt se bo izvajal v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete »Varstvo okolja – področje voda«, prednostne usmeritve »Oskrba s pitno vodo«.

Dostopnost