Komunalna oprema GC Dobje z razširitvijo ČN Poljane

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

V okviru izgradnje GC Dobje je potekala ureditev kamnitih zložb na protipoplavnem nasipu in ureditev platojev za bodoče investitorje. Izvedena je bila interna cesta z robniki znotraj cone, ki se je tudi asfaltirala in priključek interne ceste na regionalno cesto. Prav tako je izvedena kabelska kanalizacija javne razsvetljave. Izvedena so bila dodatna in več dela (izvedba meteornega kanala zalednih voda, sanacija zamočvirjenega terena, ….) kakor tudi ureditev poljske poti za dostop do kmetijskih zemljišč.

V okviru posodobitve ČN Poljane so bila izvedena dela na objektu – strojnica, v katerem je lepo urejen upravni prostor, prostor z elektroomarami in sanitarije. Nameščene so elektromotorne fine grablje, kompresorska postaja in vgrajena so nova puhala. Na obstoječem biološkem bloku se je izvedla zamenjava dotrajane opreme, ki ni ustrezna oz. je bila zastarela. V prezračevalnih bazenih so se dogradila mešala za doseganje večjega učinka čiščenja dušika. Na obnovljeno ČN se bo priključila Gospodarska cona Dobje, zato se bo obremenitev obstoječe naprave nekoliko povečala.

V aprilu 2010 je UE Škofja Loka izdala odločbo o poskusnem obratovanju ČN Poljane. Ob predložitvi ustreznih rezultatov opravljenih meritev je po preteku  poskusnega obratovanja dne 20. 10. 2011 bilo izdano tudi uporabno dovoljenje. Vrednost investicije v posodobitev ČN Poljane je znašala 295.228 evrov.  

Vrednost celotne investicije (ureditev GC vključno s posodobitvijo ČN Poljane) znaša približno 1.800.000 evrov. Sredstva v višini 71,54 % upravičenih stroškov so bila pridobljena v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj, delno pa iz državnega in občinskega proračuna.

Dostopnost