Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Projekt: LOKALNA UČNA SREDIŠČA - LUS

Projekt Lokalna učna središča je bil odobren v okviru javnega poziva, ki ga je LAS loškega pogorja objavil konec leta 2016. Ljudska univerza Škofja Loka je s pomočjo partnerjev v treh občinah ustvarila prostorske in materialne pogoje ter zagotovila predavatelje, da so prebivalci lahko brezplačno obiskovali različne vsebine vseživljenjskega učenja, ki so bile prilagojene njihovim potrebam. Pridobili oz. obnovili so znanja in izkušnje, ki so pomembne v vsakodnemvnem življenju tako za posameznika kot za družbo.

GLAVNE DEJAVNOSTI
V LUS Gorenja vas, se je od oktobra 2017 do konca maja 2018, v mali dvorani Sokolskega doma odvijalo 13 različnih delavnic in izobraževanj, ki se jih je udeležilo 198 udeležencev. Nekateri so bili vključeni v več različnih tečajev, tako da je bilo število različnih udeležencev 152, poučevalo pa je 12 predavateljev. Med prisotnimi so v Gorenji vasi prevladovale ženske (86,4%), stare od 45 do 60 let (41,3%).

PRIČAKOVANI REZULTATI
V okviru projekta Lokalna učna središča smo dosegli vse zastavljene cilje. Z obširno promocijo in individualnim svetovanjem smo povečali ozaveščenost o pomembnosti vseživljenjskega učenja ter predstavili različne možnosti izobraževanja in usposabljanja. S prostorsko, vsebinsko in časovno prilagojeno organizacijo programov vseživljenjskega učenja pa smo povečali dostopnost do storitev izobraževanja in usposabljanja za podeželsko prebivalstvo in pomembno povečali število oseb, ki se izobražujejo v občini.

PARTNERJI:
- Ljudska univerza Škofja Loka
- Občina Gorenja vas - Poljane
- Občina Žiri
- Občina Železniki

SOFINANCIRANJE
Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014 - 2020.

GLAVNE DEJAVNOSTI
Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

 


Projekt: E-NOSTAVNO NA KOLO

Lokalne akcijske skupine povezane v partnerstvo: LAS loškega pogorja, LAS Gorenjska košarica, LAS Srce Slovenije, LAS s CILjem, LAS Za mesto in vas

Partnerji na območju LAS loškega pogorja:
- Razvojna agencija Sora d.o.o.
- Občina Gorenja vas - Poljane
- Občina Škofja Loka
- Občina Žiri
- Osnovna šola Jela Janežiča
- LAS loškega pogorja

Vrednost celotnega projekta: 543.826,04 EUR

Vrednost projekta na območju LAS loškega pogorja: 121.224,86 EUR

Sofinanciranje iz sredstev CLLD na območju LAS loškega pogorja: 86.872,17 EUR

Trajanje projekta: 1. marec 2019 - 15. januar 2021

Opis projekta: Večina območij vključenih v projekt sodelovanja E-nostavno na kolo že razpolaga z različnimi kolesarskimi potmi, ki pa so velikokrat omejene na občinske meje. Poudarek je običajno na izgradnji infrastrukture in označevanju. Število turistov kolesarjev se iz leta v leto povečuje, vendar trenutna ponudba ne zadovoljuje njihovih potreb oziroma potenciali za razvoj kolesarskega turizma še niso izkoriščeni. S projektom Gorenjsko kolesarsko omrežje se kolesarska infrastruktura sicer že povezuje preko občinskih pa tudi regijskih mej, saj prestopa meje statistične regije Gorenjske, vendar še vedno primanjkuje podporne infrastrukture, opreme in vsebin.

Operacija E-nostavno na kolo tako prepoznava potenciale na tem področju in preko investicij v podporno infrastrukturo/opremo na že vzpostavljenih kolesarskih poteh ter dodajanjem vsebin spodbuja kolesarstvo kot obliko trajnostne mobilnosti in poslovnih priložnosti.

Operacija tako med drugim predstavlja nadgradnjo turističnih produktov kot je »Gorenjsko kolesarsko omrežje«.

Cilji:
- ozaveščati javnost o pomenu trajnostne mobilnosti
- spodbujati trajnostno mobilnost
- spodbujati in razvijati trajnostni turizem
- izboljšati možnosti za razvoj podjetništva in turizma na podeželju
- boljša opremljenost območij s kolesarsko opremo
- razvoj novih turističnih proizvodov
- komunikacija in prenos dobrih praks med sodelujočimi LAS-i.

Aktivnosti:
- Nakup in montaža opreme
- Priprava koncepta standardizacije "kolesarjem prijazen ponudnik"
- Usposabljanje ponudnikov za izboljšanje oz. prilagoditev ponudbe kolesarjem
- Spodbujanje kolesarstva med različnimi ciljnimi skupinami s predstavitvijo kolesarstva preko promocijskih vsebin kot so izdelava promocijskega filma, zemljevida Gorenjskega omrežja  in informacijske table ter z organizacijo predstavitev in dogodkov za širšo javnost ter za otroke, starejše in osebe z motnjami v duševnem razvoju
- Promocija projekta
- Prenos znanj in izkušenj med partnerskimi LASi in implementacija pridobljenih znanj na območju posameznega LAS

Rezultati:
- Vzpostavljeno partnerstvo med vključenimi LASi ter povezovanje in sodelovanje med deležniki in drugimi ciljnimi skupinami iz območij 5 LAS (na območju Gorenjskega kolesarskega omrežja)
- Kupljena in nameščena kolesarska oprema
- Koncept standardizacije »kolesarjem prijazni ponudnik«
- Usposobljeni ponudniki
- Film o območju LAS loškega pogorja kot kolesarski turistični destinaciji
- Informacijska tabla s predstavitvijo območje
- Zemljevid Gorenjskega kolesarskega omrežja
- Dogodki za spodbujanje kolesarstva med različnimi ciljnimi skupinami in promocijski materiali
- Raziskava o razvoju uporabe kolesa kot prevoznega sredstva in izvedba potujoče razstave
- Priročnik za ponudnike gostinskih storitev s predstavitvijo dobrih praks in konceptom standardizacije »kolesarjem prijazen ponudnik«

Kontakti:
- Razvojna agencija Sora d.o.o., Telefon: (04) 517 06 07; E-pošta: projekti@visitskofjaloka.si
- Občina Gorenja vas – Poljane, Telefon: (04) 518 31 20; E-pošta: marjeta.sifrar@obcina-gvp.si
- Občina Škofja Loka, Telefon: (04) 511 23 51; E-pošta: milos.bajt@skofjaloka.si
- Občina Žiri, Telefon: (04) 505 07 10; E-pošta: gregor.mlinar@ziri.si
- Osnovna šola Jela Janežiča, Telefon: (04) 506 14 11; E-pošta: prasnikar@os-jela-janezica.si
- LAS loškega pogorja, Telefon: (04) 512 01 31; E-pošta: info@las-pogorje.si

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020.

Za vsebino spletne strani je odgovorna Občina Gorenja vas – Poljane. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 

 

Učilnice v naravi – šolski učni vrtovi

Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014-2020.

Partnerji v projektu: Občina Gorenja vas – Poljane, Občina Železniki, Občina Žiri in Razvojna agencija Sora d.o.o.,

Vrednost celotnega projekta: 92.113,63 EUR

Sofinanciranje iz sredstev CLLD: 67.831,29 EUR

Trajanje projekta: 3. december 2018 – 30. junij 2020

Cilj:
Cilj projekta je vzpostavitev pogojev izkustvenega učenja otrok za naravno pridelavo hrane in spodbujanje pozitivnega odnosa do naravno pridelane hrane. Dolgoročno se želi s projektom doseči povečanje lokalne prehranske samooskrbe, povečanje lokalne pridelave in porabe na lokalnih trgih ter povečano prehranjevanje otrok z lokalno pridelano hrano v osnovnih šolah.

Povzetek:
Projekt Učilnice v naravi – Šolski učni vrtovi poskuša izboljšati odnos osnovnošolcev do lokalno pridelane hrane. Osnovne šole želijo zmanjšati odpadke hrane in omogočiti čim več lokalno pridelane hrane na šolskih jedilnikih. Kljub iniciativam in organiziranju dogodkov kot je, slovenski zajtrk, sheme šolskega sadja in zelenjave, otroci lokalno pridelano hrano zavračajo. S projektom se želi otrokom izboljšati odnos do hrane. Čeprav lokalno pridelana hrana ne prihaja v privlačni embalaži, ki je za otroke bolj zanimiva, je to v večini primerov bolj kvalitetna izbira. Z vzpostavitvijo šolskih vrtov bodo otroci skozi izkustveno učenje spoznali, kako je hrana pridelana, koliko truda je vloženega in kakšen je “pravi” okus naravno pridelane hrane.

Z učni vrtovi bodo vzpostavljeni zanimivi izkustveni  prostori, kjer bo učencem omogočeno spoznavanje rastlin, pridelkov, procesov v naravi ter celotnega delovnega procesa za pridelavo hrane. V učilnicah bodo učenci spoznali teorijo prednosti lokalno pridelane hrane, izvor hrane in pomembnost njene kvalitete. Praktični del pa bo predstavljal skrb za vzpostavljene vrtove in krepil odnos do lokalno pridelane hrane in narave nasploh. Osnovne šole bodo razvile učne programe za vrtove, ki bodo temeljili na razvijanju pozitivnega odnosa otrok do narave in lokalno pridelane hrane ter izobraževanju za lastno pridelavo hrane. Prav tako pa bodo osnovne šole vrtove vključile tudi v programe drugih šolskih predmetov in bodo tako nadgrajevali pedagoški program.

Aktivnosti:

Faza 1: Vzpostavitev učilnic v naravi, 3. 12.2018 - 30. 1.2020:
- vzpostavitev učilnice v naravi Osnovne šole Ivana Tavčarja Gorenja vas; 
- vzpostavitev učilnice v naravi Osnovne šole Poljane;
- vzpostavitev učilnice v naravi Osnovne šole Železniki;
- vzpostavitev učilnice v naravi Osnovne šole Žiri;
- promocija projekta;
- koordinacija in vodenje projekta.

Faza 2: Izkustveno učenje v naravnem okolju, 1.6.2019 - 30.6.2020:
- učne ure v vzpostavljenih učilnicah v naravi;
- razvoj 4 programov izkustvenega učenja za vzpostavljene učilnice v naravi;
- izvedba razvitih programov izkustvenega učenja;
- promocija projekta;
- koordinacija in vodenje projekta.

Rezultati:
- zagotovljeni pogoji za ozaveščanje in izobraževanje otrok o prednostih lokalno, naravno pridelane hrane;
- pridobivanje neposrednih izkušenj za lastno pridelavo hrane;
- bolj izobraženi otroci za lastno pridelavo hrane.

Sofinanciranje:
Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020

Kontakti:
- Občina Gorenja vas – Poljane, Telefon: (04) 518 31 00; E-naslov: info@obcina-gvp.si
- Občina Železniki, Telefon: (04) 500 00 00; E-naslov: uprava@obcina.zelezniki.si
- Občina Žiri, Telefon: (04) 505 07 00; E-naslov: obcina.ziri@ziri.si
- Razvojna agencija Sora, Telefon: (04) 506 02 22; E-naslov: info@ra-sora.si
- LAS loškega pogorja, Telefon: (04) 512 01 31; E-naslov: info@las-pogorje.si

Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino je odgovorna Občina Gorenja vas – Poljane.

Dostopnost