Odprto širokopasovno omrežje - OŠO

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Širokopasovno omrežje je termin, ki se ga na področju telekomunikacij razumeva kot omrežje, ki omogoča prenos večjih količin podatkov na časovno enoto. Danes je ta meja postavljena pri hitrosti prenosa podatkov vsaj 2Mb/s, kar je minimalna hitrost, ki omogoča kakovosten prenos video vsebin TV kakovosti v realnem času. Optično omrežje, ki je izgrajeno v Občini Gorenja vas - Poljane, ima s sedanjo terminalno opremo zmožnost prenosa 100Mb/s do vsake stranke in tako spada med širokopasovna omrežja, med katerimi velja za najbolj zmogljivo omrežje po zmožnostih prenosa podatkov, saj omogoča koriščenje tudi več storitev hkrati. Optično omrežje bo zaradi svojih kapacitet omogočalo vedno nove vrste zanimivih in uporabnih aplikacij, ki si jih danes ne moremo niti predstavljati.

JAVNI RAZPIS MINISTRSTVA ZA GOSPODARSTVO

Namen Javnega razpisa Ministrstva za gospodarstvo je sofinanciranje upravičenih stroškov gradnje odprtih širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij v lokalnih skupnostih na območjih, kjer širokopasovni priključki niso omogočeni in kjer ni tržnega interesa za gradnjo takega omrežja.

Ministrstvo je na svoji spletni strani objavilo seznam t.i. belih lis oz. območij, kjer širokopasovni priključki niso omogočeni oziroma območij, kjer novi interesenti nimajo možnosti pridobitve širokopasovnega priključka, četudi na tem območju že obstajajo posamezni širokopasovni priključki. Iz občine Gorenja vas – Poljane je bilo na seznam ministrstva uvrščenih 31 naselij občine, in sicer: Brebovnica, Debeni, Dobje, Dolenje Brdo, Dolge Njive, Fužine, Goli Vrh, Gorenje Brdo, Hlavče Njive, Jelovica, Kladje, Kremenik, Krivo Brdo, Krnice pri Novakih, Lajše, Leskovica, Lom nad Volčo, Lučine, Malenski Vrh, Podobeno, Prelesje, Stara Oselica, Suša, Trebija, Vinharje, Volča, Zadobje, Zakobiljek, Žabja vas, Žirovski Vrh Sv. Antona ter Žirovski Vrh Sv. Urbana.

Občina je k prvotnemu seznamu belih lis, na katerega je bilo uvrščenih le 20 naselij, posredovala zahtevek za dopolnitev s 17-imi naselji. Po ponovni odločitvi Ministrstva za gospodarstvo je bilo na seznam tako dodanih še 11 naselij, skupaj torej 31 iz naše občine. Za naselja, ki so bila predlagana in se niso uvrstila na seznam (Čabrače, Kopačnica, Laze, Robidnica, Studor in Volaka), smo na Ministrstvu za gospodarstvo večkrat zahtevali njihovo uvrstitev, vendar žal neuspešno.

GRADNJA ODPRTEGA ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA

Celotna vrednost projekta je bila 2.592.234 evrov brez DDV, 2.016.380,00 evrov za nekomercialni del omrežja je bilo zagotovljenih iz evropskih in državnih sredstev, 575.854 evrov pa je zagotovil zasebni partner Tritel za izvedbo komercialnega dela.

V okviru komercialnega dela omrežja je bil zgrajen naročniški razvodni del omrežja do zainteresiranih strank in postavljena aktivna oprema na strani naročnika. 

Del omrežja, ki je zgrajen z lastnimi sredstvi zasebnega partnerja, bo v njegovi lasti prvih 30 let, po preteku tridesetih let pa se lastnina v celoti prenese na lokalno skupnost. Del omrežja, ki je zgrajen s sredstvi strukturne politike Evropske unije, pa je v lasti lokalne skupnosti, s tem da je s pogodbo o upravljanju in vzdrževanju ta del prav tako dan v upravljanje soinvestitorju za dobo 30 let. Soinvestitor omrežje upravlja in vzdržuje tako, da njegove zmogljivosti ponuja vsem operaterjem in ponudnikom storitev pod enakimi pogoji.

Potek izvedbe projekta

Centralna sprejemna točka je urejena v občinski stavbi. Za povezavo do vstopne točke v hrbtenično omrežje je bilo potrebno izvesti tudi povezavo do centrale Telekoma Slovenije, ki se nahaja približno 150 m stran od občinske stavbe.

Glavne smeri izvedenega optičnega omrežja so iz Gorenje vasi proti:

- Lučinam, z odsekom trase proti Žirovskemu Vrhu in Kladjam;

- Trebiji, z odsekoma naprej proti Stari Oselici in Fužinam;

- Leskovici;

- Suši, Malenskemu Vrhu, Gorenjemu in Dolenjemu Brdu ter Hlavčim Njivam;

- Podobenu, z odseki za Žabjo vas, Dobje ter odsek proti Zakobiljku.

Opis stanja

Gre za zgrajeni osnovni razvod zemeljske izvedbe širokopasovnega omrežja (vkop cevne kanalizacije in optičnih kablov v zemljo), za trase do nekaterih najbolj oddaljenih naselij pa je izvedena zračna izvedba (poobešanje optičnih kablov po drogovih). V večini primerov gre za uspešen dogovor in sodelovanje s Telekomom Slovenije, kar pomeni, da se je izvedlo poobešanje optičnih kablov na že obstoječe Telekomove drogove. V kolikor so določeni drogovi zaradi slabega stanja potrebni menjave, se jih predhodno nadomestiti z novimi. Dolžina cevne kabelske kanalizacije in optičnih kablov na glavnih trasah je 56.738 m, dolžina zračnih optičnih kablov montiranih po drogovih na glavnih trasah pa 20.157 m. Število kabelskih jaškov na glavnih kabelskih trasah je 331.

Postopek priključitve poteka na ustaljen in vedno enak način. Zainteresirana stranka najprej sklene naročniško pogodbo o prejemanju telekomunikacijskih storitev z enim od operaterjev (Telekom, Telemach in A1). Na osnovi sklenjene naročniške pogodbe ali naročila operater upravitelju izda naročilo za gradnjo naročniškega priključka. Enkratna priključnina za izvedbo naročniškega priključka je odvisna od oddaljenosti točke priključka od že zgrajenega primarnega širokapasovnega omrežja. Informativno ceno poda upravljavec omrežja pred izvedbo priključka. Na območju sivih lis pa upravljalec omrežja izračuna ekonomsko ceno priključka, saj ta naselja niso bil predmet razpisa. V obeh primerih naročnik plača priključnino upravitelju omrežja, operaterju pa mesečne naročnine za dobavljene storitve. 

Naročniški priključek je, skladno s prijavo in pogoji razpisa, zgrajen na en od treh možnih načinov: kar pomeni, da bo optični kabel položen v zemljo, obešen po drogovih ali pa bo povezava vzpostavljeno po radijski poti. V vsakem primeru na strani naročnika upravitelj dobavi in montira še aktivni del opreme, ki je priklopljen na optično omrežje ali na radijsko povezavo. Gre za t.i. CPE-enoto, ki omogoča sprejemanje in distribucijo telekomunikacijskih storitev pri naročniku. CPE-enota se montira v kleti ali pritličju zraven preboja v stanovanjski objekt oz. na podstrešju. Naročnik si notranji razvod, kar pomeni napeljavo znotraj stanovanjskega objekta do vseh telekomunikacijskih naprav, zagotovi sam in na lastne stroške oziroma skladno s pogoji izbranega operaterja. Po končani graditvi naročniškega priključka upravitelj obvesti operaterja o zaključku del in aktiviranju priključka, kar pomeni, da operater lahko prične dobavljati naročniku telekomunikacijske storitve, ki so predmet naročniške pogodbe.

Za kompletno povezavo in prenos naročenih storitev skozi zgrajeno omrežje od vhodne točke v TK prostoru do naročniškega priključka in aktivne naročniške opreme skrbi in odgovarja upravitelj omrežja. To pomeni, da se naročnik, v primeru napak ali nedelovanja omrežja, najprej obrne na upravitelja. Upravitelj bo nato lociral mesto in razloge za nastanek napake ter jo, če je napaka nastala na optičnem omrežju, tudi odpravil.

Po končani graditvi naročniškega priključka upravitelj obvesti operaterja o zaključku del in aktiviranju priključka, kar pomeni, da operater lahko prične dobavljati naročniku telekomunikacijske storitve, ki so predmet naročniške pogodbe.

Iz prejetega poročila podjetja upravljavca Tritel izhaja, da je bilo na dan 31. 12. 2018 v naši občini v gradnji oziroma zgrajenih 342 priključkov, preostali delovni nalogi pa se izdajajo sproti in po prejemu podpisanih pogodb o gradnji, upravljanju in vzdrževanju naročniškega priključka.

Upravljavec omrežja:

Podjetje Tritel d.o.o., Nadgoriška cesta 37, 1231 Ljubljana-Črnuče

Več informacij: info@tritel.si

Dostopnost