Energetska in statična sanacija Sokolskega doma Gorenja vas

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

V letu 2013 je Občina Gorenja vas – Poljane uspešno pridobila nepovratna sredstva za sofinanciranje energetske sanacije Sokolskega doma v Gorenji vasi. Poleg energetske sanacije je bila predvidena tudi statična sanacija objekta, ker je potrebno zagotoviti stabilnost objekta in protipotresno varnost.

V letu 2014 so se intenzivno izvajala dela statične sanacije objekta, ki so vključevala zamenjavo lesenih stropov, utrditev temeljev, izdelavo novih armiranobetonskih sten in plošč ter sanacijo ostrešja. V okviru energetske sanacije je bil izveden nov toplotni ovoj stavbe, nov sistem ogrevanja in hlajenja objekta s toplotnima črpalkama (voda-voda in zrak-voda). Objekt je dobil povsem novo notranjo in zunanjo podobo, ki je nadgradnja zunanjega izgleda objekta ob otvoritvi leta 1923. Pogodbena vrednost energetske in statične sanacije Kulturnega doma Gorenja vas, je znašala 1.102.863 evrov brez DDV-ja.

V letu 2015 so se izvala tudi dela za ureditev male in velike dvorane, odra, prostorov v mandardi, kjer so na novo urejeni knjižnični prostori ter dela na zunanji ureditvi, kot je požarno stopnišče, elektro priključek, robniki in asfaltne površine. Za izvedbo teh del je bil v začetku leta izveden postopek oddaje javnega naročila in izbran nov izvajalec, končna vrednost izvedenih del pa je znašala  196.524 evrov brez DDV-ja. 4. 9. 2015 je bilo pridobljeno tudi uporabno dovoljenje, na osnovi česar je bil objekt s parkirišči predan v uporabo.

Operacijo je delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se je izvedla v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete „Trajnostna raba energije”, prednostne usmeritve „Energetska sanacija javnih stavb”.

Parkirišča pod Sokolskim domom

Vzporedno z umeščanjem obvoznice Gorenje vasi je podrobni prostorski načrt skupnega pomena določil tudi umestitev parkirišč pod Sokolskim domom, novega otroškega igrišča in parkirišč pri trgovskem centru. 18. 7. 2014 je občina pridobila gradbeno dovoljenje za izgradnjo 57 novih parkirišč pri Sokolskem domu z novima dostopnima cestama ter za 25 novih parkirišč pri avtobusni postaji ob obvoznici. Obe parkirišči povezuje nova pešpot, ki poteka ob otroškem igrišču, umeščenem med obe parkirišči.

Gradbeno pogodbo za izvedbo navedenih ureditev je po predhodno objavljenem javnem naročilu občina dne 9. 4. 2015 podpisana z izbranim izvajalcem Rekon, d.o.o. v vrednosti 244.038 evrov z DDV. Dela so bila končana v kratkem času dobrih treh mesecev, na osnovi česar je bilo dne 3. 9. 2015 pridobljeno uporabno dovoljenje za uporabo novozgrajenih parkirišč. To je bil tudi eden od predpogojev, da je uporabno dovoljenje lahko pridobil tudi novo obnovljeni Sokolski dom v Gorenji vasi, hkrati pa je občinsko središče pridobilo prepotrebna dodatna parkirišča, saj se je središče vasi doslej soočalo z velikim pomanjkanjem parkirnih površin.

Otroško igrišče pri Sokolskem dom Gorenja vas

V letu 2016 je bilo zgrajeno novo otroško igrišče ob obvoznici oz. pri Sokolskem domu Gorenja vas.

Igrišče je v neposredni bližini kolesarskega poligona Širm in omogoča splošno rekreacijo za najmlajše in tudi malo starejše otroke. Z izgradnjo otroškega igrišča so zelene površine ob Sokolskem domu dobile svojo končno podobo. Izgradnja novega igrišča je znašala 11.600 evrov.

Fotogalerija

Parkirišča pod Sokolskim domom
Otroško igrišče pri Sokolskem dom Gorenja vas
Montaža sokolov na atiko Sokolskega doma
Montaža sokolov na atiko Sokolskega doma
Pogled na severno fasado objekta
Novi vhod v objekt
Pogled na južno fasado objekta
Na podlagi sklepa občinskega sklepa se bo objekt po novem imenoval SOKOLSKI DOM
Protipotresne vezi na fasadi objekta
Priprava vretena stropniša za izdelavo AB sten novega dvigalnega jaška
Izdelava novega lesenega ostrešja Kulturnega doma
Horizontalne protipotresne vezi na fasadi objekta
Rušenje obstoječega ostrešja Kulturnega doma
Izdelava hidroizolacije kletnega tlaka
Izkop med lesenimi koli za podbetoniranje temeljev
Rušenje lesenega stropa nad nadstropjem
Sanacija kletnih zidov in izdelava drenaže
Rušenje lesenega stropa nad odrom velike dvorane
Izdelava novih AB sten v pritličju doma.
Notranjost objekta brez lesenega stropa
Podpora lesenega stropa podstrešja
Rušitev lesenega stropa nad pritličjem.
Rušitvena dela v notranjosti objekta.
Rušitvena dela v notranjosti objekta.
Rušitvena dela v notranjosti objekta.
Izdelava vrtine za izdelavo črpalnega preizkusa podtalnice.
Dostopnost