Vodovodni sistem Podvrh - Zapreval

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Vodovodni sistem je namenjen oskrbi s pitno vodo prebivalcev naselij Podvrh, Četena Ravan in Zapreval, ker oskrba do izgradnje novega sistema kakovostno (bakteriološka oporečnost predvsem v naseljih Četena Ravan in Zapreval) in količinsko ni bila ustrezna (pomanjkanje v sušnih obdobjih). Z izgradnjo vodovoda so se vzpostavili pogoji za nadaljnji razvoj območja in izboljšalo stanje preskrbe s pitno vodo ob požarih. Pobudo za izboljšanje oskrbe s pitno vodo v vaseh pod Starim vrhom je že pred desetletjem dala Krajevna skupnost Javorje. Občina je ob podpori Občine Škofja Loka pristopila k pridobitvi finančnih virov iz Evropskega sklada za razvoj regij.

Gradnjo vodovodnega sistema je izvajal z javnim razpisom izbran izvajalec Energoplan, d. d., Ljubljana, s podizvajalci. Gradnja je obsegala izgradnjo infrastrukture: zajetja in črpališča Bohinčev mlin, vodohrana Podvrh kapacitete 100 m3, enajstih reducirnih jaškov in povezovalnih cevovodov v dolžini 4.458 m. Gradnja je bila zelo zahtevna predvsem zaradi razgibanega in nepredvidljivega terena, po katerem poteka novi cevovod. Nov vodovodni sistem bo omogočil doseganje ustreznih okoljskih standardov, ki so bistvenega pomena za razvoj območja občine, zlasti pa bo reševal problem zadostne in kakovostno ustrezne oskrbe s pitno vodo prebivalcev in zagotavljal ustrezno oskrbo s pitno vodo za potrebe ohranjanja in razvoja turistične dejavnosti na območju Starega vrha.

Za zgrajeni vodovodni sistem je bilo pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje. Investicija izgradnje vodovodnega sistema je vredna 865.006,67 evra brez DDV-ja.

Financiranje: Operacijo »Izgradnja vodovodnega sistema Podvrh - Zapreval« je delno financirala Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se je izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete: Razvoj regij, prednostne usmeritve: Regionalni razvojni programi.

Fotogalerija

Podpis gradbene pogodbe
Slika zajetja in črpališča Bohinčev mlin
Slika obstoječega in novega zajetja Bohinčev mlin
Črpališče Bohinčev Mlin
Dostopnost