Protipoplavna ureditev v Poljanah z gradnjo krožišča

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Po poplavah oktobra 2014 je občina pristopila k pripravi projektnih predlogov za ukrepe izboljšanja poplavne ogroženosti poplavno najbolj ogroženega dela občine na območju Poljan, Hotovlje in Predmosta. Prav tako so se izvajale aktivnosti za pridobivanje sofinancerjev za finančno obsežen projekt.

Sporazum o sofinanciranju investicije sta ministrica za okolje in prostor Irena Majcen in župan Milan Čadež podpisala 12. 4. 2017. Poleg izdelane glavnine projektne in investicijske dokumentacije so pridobljena tudi vsa potrebna zemljišča za izvedbo investicije.

Po dveh letih intenzivnih priprav dokumentacije in projektov ter usklajevanja z ministrstvi in pristojno direkcijo je bil 13. 5. 2019 vendarle objavljen razpis za izbiro izvajalca del. Po pridobitvi soglasja Direkcije za vode o urejenih NRP v državnem proračunu je bil izdan sklep o izbiri ponudnika gradbenih del, s katerim je bil izbrana za izvajalca del Gorenjska gradbena družba KranjIzbrani izvajalec je med šestimi prejetimi ponudbami podal najnižjo ponudbo v višini 2.919.010,71 evra z DDV, od česar tri četrtine prispeva Direkcija RS za vode, razliko pa bo zagotovila občina. V navedeno niso vključeni stroški prestavitve električne napeljave in trafo postaje pri mostu čez Soro, kar financira Elektro Ljubljana. Slovesen podpis gradbene pogodbe za izvedbo projekta je bil 11. 9. 2019.

Podpisu pogodbe so sledile priprave na izvedbo investicije ter uvedba v delo. Izdelan bil je terminski plan izvedbe, ki mora upoštevati časovne omejitve prepovedi poseganja v strugo Sore s strani zavodov za ribištvo in varstvo narave, dinamiko izgradnje krožnega križišča in prestavitve trafo postaje in daljnovoda pri mostu.

Gradbeni stroji so na gradbišču zabrneli 11. 11. 2019, ko se je začela gradnja poplavne ravnice, glavnina del pa je potekala v letu 2020. Spomladi 2020 je bila izvedena obsežna regulacija struge Sore pri Hotovlji v njen prvotni tok in urejeno sotočje s Hotoveljščico. Poleti 2020 sta v polnem zamahu potekali poglobitev struge Ločivnice in gradnja obeh obrežnih zidov z razširitvijo struge. V Predmostu so urejali strugo Brenteževega grabna z novim iztokom in zadrževalnikom plavin ter dvema novima mostovoma, nov most pa je bil zgrajen tudi na cesti proti Hotovlji. Zgrajeni sta bili še nova cesta v Predmost s prelivnim poljem ter dostopna cesta proti cerkvi izven poplavnega območja, z varovalnim protipoplavnim zidom je bilo zaščiteno tudi območje pri cerkvi. Zunaj poplavnega območja je bila zgrajena nova osrednja razdelilna trafo postaja, vkopani so bili novi elektroenergetski vodi. Potekali sta tudi obsežna rekonstrukcija lokalnega vodovoda in prestavitev glavnega razdelilnega vodovodnega jaška za vodovoda Škofja Loka in Poljane. Najobsežnejša pa je bila gradnja novega, daljšega mostu čez Soro v ločni izvedbi brez vmesnih opornikov, kar omogoča poplavno varnejši pretočni profil mostu. Novi most se navezuje na krožno križišče na regionalni cesti. V letu 2021 je bilo urejeno sotočje z Ločivnico in kopališče pri sotočju s Hoveljščico ter zgrajena nova cesta s kolesarsko stezo in pešpotjo proti Hotovlji.

Vrednost del je znašala 3,3 milijona evrov z DDV, od česar je tri četrtine prispevala Direkcija RS za vode, razliko pa je zagotovila občina. V navedeno niso vključeni stroški prestavitve električne napeljave in trafo postaje pri mostu čez Soro, kar financira Elektro Ljubljana.

Krajina soseščine treh naselij poplavno doslej najbolj ogroženega dela občine tako dobiva povsem novo podobo, bivalno okolje pa bo v prihodnje poplavno varnejše.

V sklopu protipoplavnih ureditev Poljan je potekala tudi izgradnja krožnega križišča. Krožno križišče je zgrajeno na lokaciji nekdanjega semaforiziranega križišča s priključitvijo na novozgrajeni most čez Poljansko Soro. V letu 2020 je Direkcija za infrastrukturo izbrala izvajalca del za izgradnjo krožnega križišča. Najnižjo ponudbo v višini 467.765 evrov je ponudilo podjetje GGD iz Kranja, od česar je glavnino financirala Direkcija RS za ceste. V letu 2020 so bili zgrajeni vsi trije obodni oporni zidovi z zasipom in utrjevanjem platoja krožišča ter obnovljena vsa komunalna infrastruktura v območju krožišča. V letu 2021 sta bila do sredine leta izmenično zgrajena oba vozna pasova s prometno signalizacijo in obcestnimi ograjami. Prehod za pešce je opremljen tudi s talnimi LED-lučmi in senzorji za pešce, da bi še povečali njihovo varnost v prometu.

Fotogalerija

Asfaltirana nova cesta proti cerkvi v Poljanah
Foto: Domen Likozar, GGD d.d.
Foto: Domen Likozar, GGD d.d.
Foto: Domen Likozar, GGD d.d.
Foto: Domen Likozar, GGD d.d.
Foto: Domen Likozar, GGD d.d.
Zaopažen glavni most
Temelji za brv proti Hotovlji
Sotočje Sore in Hotoveljščice
Regulacija potočka pri Hotovlji
Regulacija izliva Hotoveljščice
Protipoplavni zid ob cerkvi
Protipoplavni zid ob cerkvi
Protipoplavni zid ob cerkvi
Prestavljena struga Sore
Poglobitev Ločivnice
Poglobitev Ločivnice
Nova transformatorska postaja v Poljanah
Novi oporni zidovi Ločivnice
Novi most proti Hotovlji
Novi most čez Soro
Nova cesta proti cerkvi
Nova cesta proti Predmostu
Nova cesta proti cerkvi
Nova brv čez Ločivnico
Nova brv čez Ločivnico
Nižanje terena v Predmostu
Nižanje terena Predmost
Most za peš hojo proti cerkvi
Desnobrežna zavarovanja Sore
Desnobrežna in levobrežna zavarovanja struge
Brentežev graben
Napenjanje nosilnih kablov nove mostne konstrukcije
Napenjanje nosilnih kablov nove mostne konstrukcije
Napenjanje nosilnih kablov nove mostne konstrukcije
Betoniranje mostne konstrukcije
Betoniranje mostne konstrukcije
Betoniranje mostne konstrukcije
Nova transformatorska postaja
Znižanje obstoječega terena na novo koto poplavne ureditve
Znižanje obstoječega terena na novo koto poplavne ureditve
Dostopnost