Urejanje prostora

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT (OPN)

Temeljni občinski prostorski dokument je Odlok o občinskem prostorskem načrtu (OPN).

Postopek izdelave ter vsebino OPN določa Zakon o prostorskem načrtovanju in Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij.

OPN je prostorski akt, s katerim se ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev, določijo cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter določijo pogoji umeščanja objektov v prostor. OPN je podlaga za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja, razen na območjih, ki se urejajo z občinskimi podrobnimi prostorskimi načrti (OPPN) ali državnimi prostorskimi načrti (DPN).

Sprejetje Odloka o občinskem prostorskem načrtu v juniju 2010 predstavlja celovito in največjo revizijo prostorskih predpisov iz pristojnosti občine, saj je v celoti nadomestil tako nekdanje prostorskoplanske akte kot tudi prostorsko-ureditvene pogoje (PUP-e). 

Postopek sprejemanja OPN je več let trajajoči postopek, zaniteresirani lastniki zemljišč pa lahko končni izid postopka za zemljišča, za katera so vložili pobude za spremembo namembnosti, preverijo z vložitvijo uradne zahteve za izdajo Potrdila o namenski rabi zemljišča.

Kartografski del občinskega prostorskega načrta je na ogled tudi na javno dostopnem geografskem informacijskem sistemu iObčina.

 

S sprejetjem Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev 02 Občinskega prostorskega načrta Občine Gorenja vas - Poljane v letu 2017 se je pričel postopek sprememb in dopolnitev z zaporedno številko 02 Občinskega prostorskega načrta Občine Gorenja vas - Poljane.

Poljanska cesta 87

04 518 31 00

info@obcina-gvp.si

Dostopnost