Ocene ogroženosti in načrti zaščite in reševanja

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Ocene ogroženosti za se izdela z namenom, da se ocenijo in načrtujejo naloge na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in njihovimi posledicami, varstva pred drugimi vrstami ogroženosti in njihovimi posledicami ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v različnih okoliščinah, predvsem, ko bi se ogroženost pojavila hkrati z drugimi vrstami ogroženosti in bi posledice ter pogoji, v katerih bi se izvajali ukrepi varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, bili zelo zahtevni. Ocene ogroženosti so tudi osnova za organizacijo in načrtovanje ukrepov, sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč na področju preventive.

V ocenah ogroženosti na osnovi podatkov iz raziskav in študij ter drugih strokovnih podlag so podajani podatki o posamičnih virih nevarnosti za vse nesreče (možne vzroke za nastanek nesreč, verjetnosti ponavljanja nesreč, poteku in možnem obsegu, verjetnih posledic nesreče ...) in oceno stopnje ogroženosti občine po posamičnih nesrečah, ter predlagamo zaključke in usmeritve za organiziranost zaščite in reševanja.

Za območje občine Gorenja vas - Poljane je v Oceni ogroženosti zaradi naravnih in drugih nesreč na območju Gorenjske predpisana izdelava ocen ogroženosti za naslednje nesreče: potres, poplave, požar v naravnem okolju, jedrske ali radiološke nesreče, nesreča zrakoplova, pojav posebno nevarnih bolezni živali, pojav epidemije oziroma pandemije nalezljivih bolezni pri ljudeh, žled in zemeljski plaz.

Načrt zaščite in reševanja je razčlenjena zamisel izvajanja zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah.

Načrt temelji na:
- oceni ogroženosti zaradi naravne ali druge nesreče,
- drugih strokovnih podlagah, dejstvih, pomembnih za zaščito, reševanje in pomoč,
- ocenjenih potrebah po silah in sredstvih za zaščito, reševanje in pomoč za reševanje in zaščito ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine in okolja ob nesreči oziroma za vzpostavitev osnovnih pogojev za življenje po nesreči.

Z načrtom se določijo:
- nesreča, za katero je izdelan načrt,
- obseg načrtovanja,
- zamisel izvajanja zaščite, reševanja in pomoči ob nesreči, za katero je izdelan načrt,
- potrebne sile in sredstva za zaščito, reševanje in pomoč za izvajanje zamisli za zaščito, reševanje in pomoč ob nesreči ter razpoložljivi viri,
- organizacija in izvedba opazovanja, obveščanja in alarmiranja,
- aktiviranje sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč,
- upravljanje in vodenje,
- zaščitni ukrepi ter naloge zaščite, reševanja in pomoči,
- osebna in vzajemna zaščita,
- razlaga pojmov in okrajšav.

Za Občino Gorenja vas – Poljane je potrebno izdelati načrt zaščite in reševanja za potres in poplave ter delne načrte zaščite in reševanja ob požaru v naravnem okolju, nesreči zrakoplova, pojavu posebno nevarnih bolezni živali, pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljivih bolezni pri ljudeh, jedrski ali radiološki nesreči, ob zemeljskem plazu in ob žledu.

Poljanska cesta 87

04 518 31 00

info@obcina-gvp.si

Dostopnost