Dimnikarske storitve

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

S 1. 1. 2017 je stopil v veljavo nov Zakon o dimnikarskih storitvah (v nadaljevanju Zakon). Zakon skupaj z podzakonskimi predpisi (glej spodaj) ureja način izvajanja dimnikarskih storitev in plačilo zanje, pogoje in postopke za pridobitev licenc za izvajanje ter dovoljenj za opravljanje dimnikarskih storitev, naloge dimnikarske družbe in dimnikarja, obveznosti uporabnika dimnikarskih storitev ter druge zadeve, povezane z dimnikarskimi storitvami.

Cilji izvajanja dimnikarskih storitev so: varstvo okolja, zdravja in premoženja ljudi, požarna varnost ter energetska učinkovitost malih kurilnih naprav.

Kdo je uporabnik dimnikarskih storitev?

Uporabnik oziroma uporabnica dimnikarskih storitev je oseba, ki je lastnik nepremičnine, za katero se uporablja mala kurilna naprava, pomožna naprava, dimovodna naprava ali prezračevalna naprava. Posebnosti glede uporabnikov v večstanovanjskih stavbah določa Zakon v 3. členu.

Kakšne so obveznosti uporabnika?

Po 18. členu Zakona mora uporabnik dimnikarskih storitev:
- izbrati dimnikarsko družbo,
- omogočiti prvi pregled za novovgrajeno malo kurilno napravo,
- omogočiti vpis male kurilne naprave v evidenco, dovoliti izvajanje dimnikarskih storitev,
- omogočiti pregled pred uporabo malih kurilnih naprav ob spremembah pri malih kurilnih napravah, vgradnji novih naprav in začetku obratovanja neaktivnih naprav,
- eno leto hraniti zapisnik o izvedenem pregledu,
- na podlagi odločbe pristojne inšpekcije odpraviti ugotovljene pomanjkljivosti.

Uporabnik dimnikarskih storitev lahko v primeru, da se njegova mala kurilna naprava dejansko ne uporablja, s tem pisno seznani dimnikarsko družbo, ki je na mali kurilni napravi zadnja opravila dimnikarske storitve, ki vnese ta podatek v evidenco. Uporabnik dimnikarskih storitev pred začetkom uporabe te naprave omogoči pregled skladno s 5. točko prvega odstavka 18. člena Zakona.

Termin izvajanja storitev:

Svoj obisk mora dimnikar napovedati 7 dni vnaprej. Uporabniku mora biti dana možnost prestavitve termina in možnost dogovora o uri izvedbe storitve. Vsak uporabnik lahko storitev dimnikarske službe tudi sam naroči v smeri njegovih obveznih ali dodatnih potreb.

Kdo lahko izvaja dimnikarske storitve?

Za koncesijsko območje občine Gorenja vas - Poljane ni znan izbrani koncesionarDosedanji koncesionar Dimnikarstvo Domen Verač s.p., Za Savo 1, 1430 Hrastnik nima več dovoljenja za opravljane dimnikarskih storitev.

Za dodatna pojasnila je pristojno Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, telefon: (01) 478 70 00, E-pošta: gp.mop@gov.si.

Zakon uvaja koncesioniran način izvajanja dimnikarske službe, kar pomeni, da uporabnik lahko sam izbere kateregakoli izvajalca iz seznama izvajalcev. Če se uporabnik dimnikarskih storitev odloči zamenjati dimnikarsko družbo za opravljanje dimnikarskih storitev na svoji mali kurilni napravi, to stori do 30. junija tekočega leta za obdobje, ki traja od 1. julija tekočega leta za obdobje najmanj 12 mesecev.

Kdo določa in kje so določene cene dimnikarskih storitev?

Zakon predvideva določanje zgolj maksimalnih dovoljenih cen, dejanske cene storitev pa so lahko predmet dogovora med dimnikarsko družbo in uporabnikom. Pravilnik o časovnih normativih za posamezne storitve in sklope dimnikarskih storitev in podrobnejši vsebini cenika ter višini potnih stroškov pa določa časovne normative za posamezne storitve in sklope dimnikarskih storitev in podrobnejšo vsebino cenika ter višino potnih stroškov.

Kaj obsegajo dimnikarske storitve?

Dimnikarske storitve obsegajo pregledovanje malih kurilnih naprav in z njimi povezanih dimnih vodov zračnikov in pomožnih naprav, čiščenje malih kurilnih naprav in z njimi povezanih dimnih vodov, zračnikov in pomožnih naprav, odstranjevanje katranskih oblog in izvedba protikorozijske zaščite, pregledovanje in čiščenje zračnikov, izvajanje meritev obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak iz malih kurilnih naprav in informiranje uporabnikov storitev javne službe o energetski učinkovitosti malih kurilnih naprav, posredovanje podatkov o malih kurilnih napravah za vpis v evidenco kurilnih naprav.

- Prvi pregled se opravi na novih ali rekonstruiranih napravah zaradi preverjanja, ali so vgrajene v skladu s projektno dokumentacijo oziroma in predpisi. Če so naprave vgrajene neoporečno, pristojna dimnikarska služba izda pozitivno poročilo o prvem pregledu naprav, s katerim lastnik izkazuje primernost vgrajenih naprav. Namen teh pregledov je preprečiti, da bi bile na novo vgrajene naprave napačno vgrajene, preprečiti vgrajevanje naprav, ki kot tipski proizvod presegajo mejne vrednosti emisij, zagotoviti potrebne evidence o napravah, ugotoviti odgovorne osebe. Koncesionar mora izdati poročili o prvem pregledu. Prvi pregled praviloma naroči investitor ali v njegovem imenu pooblaščena oseba.

- Izredni pregled se opravi praviloma po naročilu pristojnega inšpektorja (lahko tudi po naročilu uporabnika) s katerim se opravi enak postopek kot pri novih napravah, le da gre za preverjanje primernosti obstoječih naprav. Preverjanja se, ali so obstoječe naprave primerne za obratovanje. Koncesionar izda poročilo o izrednem pregledu naprav. V kolikor naprave niso primerne, mora v poročilu podati nepravilnosti in izdati pisno opozorilo z rokom odprave pomanjkljivosti.

- Redni letni pregled se opravi periodično zaradi ugotavljanja morebitnih nepravilnosti na obstoječih napravah. Gre za ugotavljanje morebitnih sprememb v pogojih obratovanja, morebitnih poškodb na napravah, ustreznosti dovoda zraka itd. Za neoporečne naprave uporabnik prejme pozitivno poročilo, v primeru ugotovljenih nepravilnosti pa negativno poročilo o letnem pregledu in pisno opozorilo z navedbo roka odprave pomanjkljivosti. Namen pregleda je preprečevanje obratovanja obstoječih naprav s pomanjkljivostmi zaradi dotrajanosti naprav, poškodb zaradi obratovanja, vremenskih vplivov in spremenjenih okoliščin s strani uporabnika, kar ima lahko za posledico nezanesljivosti obratovanja naprav in zmanjšanje varnosti. Kakšne so obveznosti uporabnika?

- Meritve emisij dimnih plinov se opravijo zaradi preverjanja, ali kurilne naprave presegajo predpisane mejne vrednosti izpustov. Poleg tega so rezultati meritev pokazatelj, kako so naprave vzdrževane, kar je še posebej pomembno za kurilne naprave, odvisne od zraka v prostoru, kot so npr. bivalni prostori. Izvajalec dimnikarske službe je dolžan izdati predpisano poročilo o meritvah in uporabnika seznaniti z rezultati meritev. Če izpusti iz kurilnih naprav presegajo mejne vrednosti, je dimnikar dolžan uporabniku izdati pisno opozorilo in mu podati rok za odpravo pomanjkljivosti. Namen meritev emisij dimnih plinov je preprečiti, da bi se vgrajevale kurilne naprave, ki presegajo mejne vrednosti, da se zagotovi njihovo vzdrževanje in nastavitev parametrov zgorevanja tudi z vidika varstva okolja, česar sam uporabnik ne more preveriti.

- Mehansko (in tudi kemično) čiščenje je namenjeno odstranjevanju saj, katranskih in drugih oblog s površin naprav, ki pridejo v kontakt z dimnimi plini ali ostanki zgorevanja. 

- Vodenje evidenc:  koncesionar je dolžan zbirati evidence s področja dimnikarske službe kot so podatki o napravah, izmerjenih emisijah, opravljenih in neopravljenih storitvah dimnikarske službe, pritožbah uporabnikov..., ki so pomembne za zagotovitev nadzora nad napravami in koncesionarji ter za zagotavljanje doseganja ciljev te javne službe. Podatke o malih kurilnih napravah in izvedenih storitvah je koncesionar dolžan posredovati ministrstvu.

Primer dimnikarskih storitev za kurilne naprave do 50 kW toplotne moči, ki so praviloma vgrajene v individualnih stanovanjskih objektih (vir Pravilnik 1 in Pravilnik 2):

- Kurilna naprave na trdno gorivo, ki redno obratujejo, je potrebno očistiti v času kurilne sezone 4 krat in opraviti enkrat na leto letni pregled.
- Kurilne naprav na biomaso, katerih izkoristek je nad 80 % je potrebno očistiti dvakrat v času kurilne sezone in enkrat na leto opraviti letni pregled.
- Kurilne naprave na olje je potrebno očistiti enkrat na kurilno sezono, letni pregled opraviti enkrat na leto in opraviti 1 krat na leto meritve emisij dimnih plinov.
- Za kurilne naprave na plin z atmosferskim gorilnikom je potrebno opraviti letni pregled in meritve emisij dimnih plinov pregledati enkrat na leto in čiščenje dimovodnih naprav po potrebi.

Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem zgoraj navedene uredbe opravljajo:

- področje varstva okolja: inšpekcija, pristojna za varstvo okolja (MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE, OBMOČNA ENOTA KRANJ, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, telefon: (04) 231 91 33, elektronska pošta: kranj.irskgh@gov.si)

- področje požarne varnosti: inšpekcija, pristojna za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE, INŠPEKTORAT RS ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, IZPOSTAVA GORENJSKA, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, telefon: (04) 281 73 10; elektronska pošta: gorenjska.irsvndn@mors.si)

- področje varovanja človekovega zdravja: inšpekcija, pristojna za zdravje (ZDRAVSTVENI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE, OBMOČNA ENOTA KRANJ, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, telefon: (04) 231 91 40; elektronska pošta: gp-oekr.zirs@gov.si)

- področje cen: inšpekcija, pristojna za trg – tržni inšpektorat (MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO - TRŽNI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE, OBMOČNA ENOTA KRANJ, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, telefon: (04) 231 93 34; elektronska pošta: kranj.tirs@gov.si)

Predpisi, ki urejajo področje dimnikarskih storitev

Poljanska cesta 87

04 518 31 00

info@obcina-gvp.si