Katalog informacij javnega značaja

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv organa:

Občina Gorenja vas - Poljane

  
Odgovorna uradna oseba:

Milan Janez Čadež, župan  

  
Datum objave kataloga / datum zadnje spremembe:

september 2006 / marec 2021

  
Naslov:

Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas

  
Telefon:

(04) 518 31 00

  
Fax:

(04) 518 31 01

  
Elektronski naslov:

info@obcina-gvp.si

  
Enotni zakladniški račun:

01227-0100007212, Banka Slovenije

  
Matična številka:

5883261000

  
Identifikacijska številka za DDV:

63943026

  
2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji organa
Delovno področje organa:
2.b Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja
Pristojne osebe:

Milan Janez Čadež, župan
info@obcina-gvp.si
(04) 518 31 00

Elizabeta Rakovec, direktorica občinske uprave
elizabeta.rakovec@obcina-gvp.si
(04) 518 31 05

  
2.c Seznam glavnih prepisov z delovnega področja organa
Predisi EU:
2.d Seznam predlogov predpisov
Predlogi predpisov lokalne skupnosti:
2.e Seje občinskega sveta
Seje občinskega sveta:
2.g Seznam vrst upravnih postopkov
Vrste upravnih postopkov, ki jih vodi občinska uprava:
2.h Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejejo javne razpise/naročila
Drugi javni razpisi/naročila:
2.i Seznam evidenc s katerimi organ upravlja
2.j Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
2.k Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Letna poročila o izvajanju Zakona o dostopu do informacij javnega značaja
3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja pri organu
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

- preko spletne strani: https://www.obcina-gvp.si

- preko elektronske pošte na: info@obcina-gvp.si

- pisno na naslov: Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas

- osebno na sedežu občine: v času uradnih ur

  
4. Stroškovnik
Stroški posredovanja informacij:
Enotni stroškovnik:

Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 eurov (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

1. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 eura,
2. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 eura,
3. ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 eura,
4. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 eura,
5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 eura,
6. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 eura,
7. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,
8. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,
9. elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,
11. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura,
12. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

  
5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja, vključno z zbirkami podatkov
Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja:

- aktualni javni razpisi
- stanje realizacije projektov
- uradne ure občinske uprave in župana ter način najave pri županu
- okoljska dajatev
- opremljanje objektov z malimi komunalnimi čistilnimi napravami
- zaračunavanje komunalnih storitev
- gradnja objektov - za katere objekte je potrebno gradbeno dovoljenje, za katere objekte zadošča enostavno gradbeno dovoljenje
- odmiki od cest pri načrtovanju gradnje objektov
- subvencije na področju kmetijstva in gospodarstva

  
Dostopnost