Delovna področja inšpektorata

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Medobčinski inšpektorat opravlja za občine ustanoviteljice Vrhnika, Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Gorenja vas - Žiri, Borovnica, Log-Dragomer in Horjul upravne naloge inšpekcijskega nadzorstva nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov občin ustanoviteljic na naslednjih področjih:
- oskrba s pitno vodo,
- odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
- ravnanje s komunalnimi odpadki,
- odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
- javna snaga in čiščenje javnih površin,
- urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,
- pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov ter druge naloge zaradi varstva zraka in varstvo pred požarom,
- izgradnja, vzdrževanje in urejanje lokalnih javnih cest in javnih poti,
- urejanje in vzdrževanje pokopališč,
- pokopališka in pogrebna dejavnost,
- urejanje in vzdrževanje ulic, trgov in cest v naseljih, ki niso razvrščene med magistralne, regionalne in lokalne ceste,
- urejanje, vzdrževanje in upravljanje javnih tržnic in plakatnih mest,
- oskrba s plinom,
- urejanje javnih parkirišč,
- javna razsvetljava v naseljih,
- javni potniški promet,
- upravljanje javnih stanovanj in večstanovanjskih zgradb,
- mirujoči promet v naseljih in parkiranje,
- občinske takse,
- turistične takse,
- ravnanje s plodno zemljo,
- zimska služba,
- uporaba zastave in grba,
- označevanje cest, ulic, naselij in zgradb,
- in na drugih področjih, ki jih določijo občinski in drugi predpisi.

Medobčinski inšpektorat deluje na področju inšpekcijskega nadzora kot inšpekcijski organ, na področju prekrškov pa kot prekrškovni organi - pristojnosti. Medobčinski inšpektorat, s ciljem preventivnega ukrepanja, odgovarja na ustna in pisna vprašanja posameznikov, podjetij in institucij ter obveščal javnost o kršitvah občinskih predpisov preko medijev in na druge načine.

Dostopnost