Proračun in zaključni račun

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Proračun občine je akt v katerem so predvideni prejemki in izdatki za posamezne namene financiranja javne porabe.
Proračun občine sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom, in le, če so izpolnjeni vsi z zakonodajo predpisani pogoji za uporabo sredstev.
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan, ki je odredbodajalec za sredstva proračuna.

Zaključni račun proračuna občine je akt, ki upoštevaje strukturo proračuna za preteklo leto prikazuje predvidene in realizirane prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke občine.
Zaključni račun proračuna sestavljajo splošni del, posebni del in obrazložitve, ki vsebujejo vsebine, določene z 
Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna.

 

Dostopnost