Urad župana

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE
Elizabeta Rakovec
(04) 518 31 05; 031 676 418
E-pošta: elizabeta.rakovec@obcina-gvp.si

SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE

Barbara Bogataj
(04) 518 31 24; 041 767 390
E-pošta: barbara.bogataj@obcina-gvp.si

GOSPODARSTVO, SOCIALA
Lucija Klemenčič
(04) 518 31 14; 051 365 897
E-pošta: lucija.klemencic@obcina-gvp.si

TURIZEM, KULTURA IN RAZVOJNI PROJEKTI

Marjeta Šifrar
(04) 518 31 20; 031 685 524
E-pošta: marjeta.sifrar@obcina-gvp.si

RAZVOJNI PROJEKTI, JAVNA NAROČILA, INVESTICIJE
Jana Oblak
(04) 518 31 12; 041 397 903
E-pošta: jana.oblak@obcina-gvp.si

SPREJEMNA PISARNA
Tjaša Stanonik
(04) 518 31 00
E-pošta: info@obcina-gvp.si

Urad župana opravlja upravne in strokovne naloge, ki se nanašajo na naslednja področja:

1. področje splošnih zadev:
- strokovna, organizacijska, administrativna in tehnična opravila za potrebe župana in njegovih
delovnih teles, občinskega sveta in njegovih delovnih teles, za člane občinskega sveta, nadzorni odbor ter druge občinske organe,
- sprejem in odprava pošte ter arhiviranje za potrebe občinskih organov,
- druge naloge glavne pisarne,
- organizacija pisarniškega poslovanja in hramba dokumentarnega gradiva,
- nabava opreme, drobnega inventarja ter pisarniškega in drugega materiala za delo občinske uprave,
- avtomatska obdelava podatkov za potrebe organov občine ter informacijska podpora,
- naloge po zakonu o varstvu in zdravju pri delu,
- organizacija dela v občinski upravi,
- kadrovske zadeve občinske uprave in občinskega sveta,
- priprava in izvajanje s proračunom sprejetega načrta delovnih mest in kadrovskega načrta,
- naloge v zvezi z informatizacijo dela občinske uprave,
- načrtovanje, organizacija in izvedba protokola ter prireditev, ki so občinskega značaja,
- organizacija in skrb za izvajanje opravil v zvezi s poslovnimi dogodki občine,
- medobčinsko in mednarodno sodelovanje,
- odnosi z javnostmi in informiranje javnosti,
- strokovna pomoč krajevnim skupnostim s področja splošnih zadev,
- zagotavljanje celostne podobe ter načrtovanje in koordiniranje promocijske politike občine,
- civilna zaščita in reševanje, urejanje obrambnih dokumentov ter požarna varnost,
- naloge v zvezi z vzdrževanjem prostorov občinske uprave,
- druge naloge, ki po svoji vsebini sodijo v to področje.

2. področje normativno pravnih zadev:
- priprava splošnih in drugih aktov ter mnenj in stališč, ki jih sprejemajo župan, občinski svet in drugi občinski organi,
- sestavljanje pogodb v zvezi z odtujevanjem in pridobivanjem premoženja in drugih pogodb ter pravna presoja vseh pogodb,
- priprava gradiva, organiziranje sej občinskega sveta in sodelovanje na sejah občinskega sveta in delovnih teles ter skrb za realizacijo sklepov,
- priprava koncesijskih pogodb in drugih zahtevnejših aktov v zvezi s koncesijami,
- sodelovanje pri postopkih pridobivanja in oddaje stavbnih zemljišč,
- izvedba prodaje občinskega premoženja, ki je s sprejetim proračunom vključena v načrt prodaje premoženja,
- premoženjsko pravne naloge ter skrb za ureditev zemljiškoknjižnega stanja,
- spremljanje in uporaba uradnih objav, predpisov, aktov za področje lokalne samouprave,
- izvajanje nalog na področju volilnih opravil,
- zbiranje gradiva za zastopanje občine pred sodišči in drugimi upravnimi organi,
- vodenje upravnega postopka na drugi stopnji v skladu s pooblastili,
- sodelovanje in priprava potrebnih dokumentov v zvezi z denacionalizacijskimi postopki,
- druge upravne in strokovne naloge, ki sodijo v to področje.

3. področje gospodarskih dejavnosti:
- izvajanje gospodarske strategije občine priprava elementov njene nadgradnje,
- realizacija razvojnih programov občine po posameznih projektih,
- gospodarjenje s stanovanji in poslovnimi prostori,
- načrtovanje in izvajanje stanovanjske politike občine ter urejanje zadev v zvezi z tržnimi stanovanji,
- vodenje postopkov za oddajo tržnih stanovanj,
- naloge s področja podjetništva, obrti, kmetijstva, podeželja, trgovine, gostinstva, turizma, gozdarstva, veterine, lova in ribolova,
- pospeševanje razvoja obrti in podjetništva,
- pospeševanje razvoja kmetijstva in podeželja,
- priprava splošnih aktov za izvajanje kmetijske in podjetniške subvencijske politike občine in izvajanje subvencijskih ukrepov,
- priprava osnov in strokovnih podlag ter razvojnih dokumentov za regionalni razvojni program,
- izdelava prijav na razpise za skladnejši regionalni razvoj in razpise evropskih strukturnih skladov,
- skrb za uravnoteženi in celostni razvoj podeželja in dopolnilnih dejavnosti,
- razvoj in promocija turistične dejavnosti občine in njene naravne in kulturne dediščine,
- sodelovanje v organih medobčinskih področnih ustanov, katerih soustanovitelj je občina,
- spremljanje in analiziranje gospodarskih gibanj v občini,
- priprava investicijskih programov,
- izvajanje drugih nalog s tega področja.

4. področje družbenih dejavnosti:
- izvajaje vseh nalog ustanovitelja za delovanje javnih zavodov s področja družbenih dejavnosti (šole, vrtci, knjižnica, glasbena šola, zdravstveni dom z lekarno), katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je občina,
- priprava in realizacija programov razvoja otroškega varstva, varstva predšolskih otrok, osnovnega šolstva, kulture, zdravstva, športa in socialnega skrbstva,
- obdelava vlog za znižano plačilo vrtca ter izdaja odločb o plačilih staršev za programe vrtca,
- pripravljanje in uresničevanje aktov občine v zvezi s ustanoviteljstvom javnih zavodov na področju zdravstva, šolstva, otroškega varstva, kulture in socialnega skrbstva,
- materialna skrb za vzgojnovarstvene ustanove,
- naloge za izvajanje službe za pomoč na domu,
- naloge s področja kulture in varstvo kulturne dediščine,
- naloge s področja socialnega varstva in obveznega zdravstvenega zavarovanja oseb, ki niso zavarovane iz drugega naslova,
- izdajanje odločb in podelitev koncesij s področja družbenih dejavnosti,
- skrb za razvoj in ohranjanje javne zdravstvene službe na primarni ravni,
- naloge s področja športa in rekreacije,
- priprava splošnih aktov za področje izvajanja subvencijske politike občine za področje športa, kulture in humanitarnih dejavnosti z izvajanjem subvencijskih ukrepov,
- izdelava razvojnih usmeritev na različnih področjih družbenih dejavnosti,
- skrb za realizacijo programov v skladu s proračunom, koordiniranje delovanja različnih subjektov na področjih družbenih dejavnosti in nadzor nad izvajanjem programov,
- pripravljanje in izvajanje programov javnih del,
- skrb in nadzor nad vzdrževanjem objektov in osnovnih sredstev vseh družbenih dejavnosti neposredno s strani občine ali prek javnih zavodov na tem področju,
- opravljanje drugih nalog, ki sodijo v področje družbenih dejavnosti.

5. uslužbenci v uradu vsak s svojega delovnega področja in v skladu s pooblastili izvajajo še:
- sodelovanje s komisijami, ki jih občinski svet ustanovi za posamezna delovna področja (priprava gradiva za seje s predstavitvijo na sejah in izdelava zapisnikov),
- vodenje upravnega postopka in izdajanje odločb na prvi stopnji z vodenjem evidence o upravnih stvareh in sodelovanjem v upravnih postopkih, ki jih vodjo drugi organi,
- pregled in kontrola računovodskih listin iz delovnega področja v skladu s pooblastili,
- posredovanje področnih informacij strankam.

Dostopnost