Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

VARSTVO OKOLJA, ODPADKI, GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
dr. Kristina Knific
(04) 518 31 22; 051 328 488
E-pošta: kristina.knific@obcina-gvp.si

INVESTICIJE, CESTNA INFRASTRUKTURA
Boštjan Kočar
(04) 518 31 03; 041 767 399
E-pošta: bostjan.kocar@obcina-gvp.si

PROSTORSKE IN KOMUNALNE ZADEVE
Gašper Čadež
(04) 518 31 23; 041 426 342
E-pošta: gasper.cadez@obcina-gvp.si

INVESTICIJE, PROJEKTI
Bernard Strel
(04) 518 31 16; 051 672 440
E-pošta: bernard.strel@obcina-gvp.si

INVESTICIJE, PROJEKTI, INFRASTRUKTURA
Igor Kržišnik
(04) 518 31 02: 051 338 995
E-pošta: igor.krzisnik@obcina-gvp.si

SKRBNIŠTVO VODOVODOV
Tina Pintar Tratnik
(04) 518 31 10: 031 609 189
E-pošta: tina.tratnik@obcina-gvp.si

ZBIRNI CENTER, OBČINSKA KOMUNALNA SLUŽBA
Franci Bogataj
051 387 494

ZBIRNI CENTER, OBČINSKA KOMUNALA SLUŽBA
Simon Dolinar
031 667 933

VZDRŽEVANJE CEST, OBČINSKA KOMUNALA SLUŽBA
Krek Sebastjan
051 673 489

UPRAVLJANJE ČISTILNIH NAPRAV,
OBČINSKA KOMUNALNA SLUŽBA
Franci Dolinar
031 853 981

Oddelek opravlja naslednje upravne in strokovne naloge z naslednjih področij:

- priprava predlogov programov varstva okolja, operativnih programov in študij ranljivosti okolja za območje občine,
- priprava predlogov sanacijskih programov za odpravo posledic in virov obremenitve okolja in skrbi za njihovo izvedbo,
- druge upravne naloge ter aktivnosti s področja varstva okolja in naravne dediščine, ki jih določajo posebni predpisi s področja varstva okolja,
- sanacija posledic naravnih nesreč,
- načrtovanje in priprava programov komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč,
- priprava predpisov občinskega sveta za področje gospodarskih javnih služb in drugih področnih splošnih aktov,
- priprava ukrepov za razvoj in izboljšanje kakovosti izvajanja gospodarskih javnih služb,
- opremljanje zemljišč za gradnjo,
- odmera komunalnega prispevka z vodenjem upravnega postopka na prvi stopnji,
- vodenje upravnih postopkov s področja določitve komunalnih priključnih taks,
- vodenje drugih upravnih postopkov in izdajanje odločb na prvi stopnji z vodenjem evidence o upravnih stvareh in sodelovanjem v upravnih postopkih, ki jih vodjo drugi organi,
- priprava baz podatkov za odmero nadomestila za stavbna zemljišča,
- priprava in izvajanje področnih investicij v komunalno infrastrukturo in izvajanje nadzora nad investicijami,
- priprava programskih izhodišč za sprejemanje prostorskih aktov in smernice za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov,
- priprava strokovnih podlag in organiziranje sprejema­nja strategije prostorskega razvoja občine in prostorskih izvedbenih aktov,
- priprava in usklajevaje strokovnih osnov celovitega urejanja prostora občine za obravnavo in odločanje na občinskem svetu,
- prostorsko planiranje ter urbanistično in krajinsko načrtovanje,
- pripravo prostorskih planskih in izvedbenih aktov občine,
- pripravo in upravljanje s projekti regionalne politike EU,
- vodenje predpisanih zbirk prostorskih podatkov (evidenca posegov v prostor) in analiziranje stanja posegov v prostor,
- izdelovanje lokacijskih informacij za namene prometa z zemljišči, za namene projektiranja objektov in za namene gradnje enostavnih objektov ter določitev gradbene parcele,
- analiziranje in predlaganje prostorskih ukrepov za uresničevanje občinskih prostorskih aktov,
- priprava projektnih pogojev občine in upravljavcev komunalne infrastrukture k gradnjam,
- spremljanje in izdelava katastra komunalnih naprav,
- priprava soglasij občine k gradnjam,
- pridobivanje, obdelovanje in posredovanje podatkov in informacij geoinformacijske narave,
- nudenje strokovne pomoči pravnim in fizičnim osebam pri urejanju prostora in posredovanje drugih področnih informacij,
- sodelovanje s področnimi odbori in komisijami z udeležbo na sejah in predstavitvijo gradiv,
- pregled in kontrola računovodskih listin iz delovnega področja v skladu s pooblastili,
- izvajanje drugih nalog, ki spadajo v to področje.

Režijski obrat, ki je organiziran v okviru oddelka za okolje, prostor in infrastrukturo in je ustanovljen s posebnim odlokom, opravlja dejavnosti naslednjih gospodarskih javnih služb:

- gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
- oskrba s pitno in tehnološko vodo in vzdrževanje vodovodnih sistemov, vključno z izvajanjem potrebnih rekonstrukcij in tehnično tehnoloških raziskav ter meritev in monitoringa,
- odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda, vključno z vzdrževanjem sistemov odvajanja in čiščenja, izvajanjem meritev in monitoringa,
- oskrba s plinom,
- javna snaga in čiščenje javnih površin,
- urejanje javnih poti, površin za pešce, zelenih površin in drugih javnih poti,
- pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje komunalnih naprav,
- gradnja, vzdrževanje, urejanje in varstvo lokalnih, občinskih javnih poti in drugih nekategoriziranih cest,
- izvajanje zimske službe čiščenja javnih površin in poti,
- urejanje in vzdrževanje mest za plakatiranje ter izvajanje plakatiranja,
- urejanje in vzdrževanje pokopališč,
- gospodarjenje s komunalnimi objekti in napravami,
- ravnanje s komunalnimi odpadki (zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov),
- odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
- upravljanje z javno razsvetljavo v naselju,
- vodenje komunalnih javnih del,
- priprava predlogov za določanje prometne ureditve v občini in spremljanje problematike na področju varnosti cestnega prometa v zvezi s preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
- druge gospodarske javne službe (obvezne in neobvezne), kadar bi bilo to zaradi majhnega obsega ali značilnosti službe neekonomično ali nerentabilno ustanoviti javno podjetje ali podeliti koncesijo.

Dostopnost