Oddelek za proračun, finance in računovodstvo

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

PRORAČUN OBČINE, FINANCE
Katarina Dolenc
(04) 518 31 09
E-pošta: katarina.dolenc@obcina-gvp.si

ŠOLSTVO, VRTCI, ŠPORT, PRORAČUN IN RAČUNOVODSTVO KS
Anja Hren
(04) 518 31 04; 031 782 552
E-pošta: anja.hren@obcina-gvp.si

RAČUNOVODSTVO IN KNJIGOVODSTVO, OBRAČUN KOMUNALNIH STORITEV
Irena Podobnik
(04) 518 31 08
E-pošta: irena.podobnik@obcina-gvp.si

RAČUNOVODSTVO IN FINANCE
Luka Prezelj
(04) 518 31 15
E-pošta: luka.prezelj@obcina-gvp.si

Oddelek opravlja naslednje upravne in strokovne naloge s področja javnih financ:

- priprava proračuna in skrb za njegovo izvrševanje v skladu s predpisi, ki urejajo to področje,
- priprava finančnih poročil in zaključnega računa proračuna,
- vodenje finančnega in blagajniškega poslovanja ter računovodskih in knjigovodskih poslov,
- pridobivanje sredstev za delovanje in razvoj občine,
- upravljanje finančnega premoženja občin,
- zagotavljanje strokovne pomoči občinskim organom pri sprejemanju in izvrševanju občinskih splošnih in drugih aktov s področja javnih financ,
- opravljanje finančno-knjigovodskih in drugih strokovnih opravil za proračun in občinske sklade,
- opravljanje finančno-knjigovodskih in drugih strokovnih opravil za režijski obrat z ločenim vodenjem evidenčnega knjiženja prihodkov, stroškov in odhodkov režijskega obrata na posebnih kontih,
- opravljanje finančno-knjigovodskih in drugih strokovnih opravil za krajevne skupnosti,
- spremljanje in nadziranje porabe sredstev pri neposrednih proračunskih porabnikih ter predlaganje ustreznih ukrepov,
- koordinacija nalog s področja proračuna z ostalimi proračunskimi uporabniki,
- spremljanje, analizirane in oblikovanje cen iz pristojnosti občine in priprava mnenj k oblikovanju cen iz koncesijskih razmerij,
- spremljanje in analiziranje davkov iz občinske pristojnosti in v skladu z zakonom in priprava strokovnih podlag za njihovo uvedbo oziroma usklajevanje,
- izdelava premoženjske bilance občine,
- finančno operativne naloge za potrebe izvajanja finančnih načrtov organov občine in občinske uprave,
- strokovna opravila v zvezi s finančnim poslovanjem na področju gospodarjenja s stanovanji, poslovnimi prostori in podjetništvom,
- sodelovanje pri pripravi razvojnih programov ter strategij občine,
- vodenje centralne evidence premoženja občine in premoženja pravnih oseb v lasti občine,
- obračun plač in ostalih osebnih prejemkov,
- sodelovanje s področnimi odbori in komisijami z udeležbo na sejah in predstavitvijo gradiv,
- posredovanje področnih informacij strankam,
- izvajanje drugih nalog, ki spadajo v to področje.

Dostopnost