Aktualno

7.7.2011

Novinarska konferenca s podpisom gradbene pogodbe - Izgradnja vodovodnega sistema Podvrh - Zapreval

Osnovni namen operacije Izgradnja vodovodnega sistema Podvrh-Zapreval je izgradnja vodovodnega sistema na območju naselij Podvrh, Zapreval in Četena Ravan. Izgradnja bo omogočila doseganje ustreznih okoljskih standardov, ki so bistvenega pomena za razvoj območja občine, zlasti pa bo reševala problem zadostne in kakovostno ustrezne oskrbe s pitno vodo prebivalcev v navedenih naseljih in zagotavljala ustrezno oskrbo s pitno vodo za potrebe ohranjanja in razvoja turistične dejavnosti na območju Starega vrha.Izbira izvajalca gradnje: Občina Gorenja vas-Poljane je na podlagi Zakona o javnem naročanju izvedela javni razpis za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku »Izgradnja vodovodnega sistema Podvrh - Zapreval«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne 01. marca 2011, pod številko objave JN1876/2011. V okviru javnega naročila je bilo prejetih 9 ponudb od katerih je bil kot najugodnejši ponudnik izbran ENERGOPLAN, gradbeno podjetje d.d. s soponudnikom KOMUNALNE GRADNJE d.o.o., Gasilska cesta 5, 1290 Grosuplje.Predmet pogodbe je izgradnja vodovodnega sistema Podvrh - Zapreval, ki zajema izgradnjo zajetja Bohinčev Mlin, izgradnjo črpališča Bohinčev Mlin, izgradnjo novega vodohrana Podvrh s kapaciteto 100 m3 in izgradnjo cevovoda Podvrh - Zapreval v dolžini 4.371 m. Dela po pogodbi obsegajo vsa pripravljalna dela, gradbena dela, zaključna gradbena dela, strojne inštalacije in strojna oprema, električne instalacije in električno opremo, montažna dela, zaključna dela, dobavo vsega potrebnega materiala in opreme, transporti in vsa ostala dela vezana na izvedbo javnega naročila »Izgradnja vodovodnega sistema Podvrh - Zapreval«Pogodbena vrednost del brez davka na dodano vrednost (DDV) je 741.716,56 EUR oziroma 890.059,87 EUR z DDV.Rok za izvedbo s pogodbo dogovorjenih del je 30. junij 2012.Operacijo »Izgradnja vodovodnega sistema Podvrh Zapreval« delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 - 2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«. Z nepovratnimi sredstvi bo sofinanciran del javnih izdatkov za upravičene stroške operacije v višini 85% vseh potrjenih javnih upravičenih izdatkov.

Preberi več

19.8.2011

Obnova Neškove brvi čez reko Soro v Gorenji vasi

Obnova brvi je sofinancirana iz Programa čezmejnega sodelovanja SLovenija - Italija 2007 - 2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev ter deloma s sredstvi občinskega proračuna. 

Preberi več

26.8.2011

Novinarska konferenca s podpisom gradbene pogodbe »Kanalizacija Javorje«

Novinarska konferenca s podpisom gradbene pogodbe za prijekt »Kanalizacija Javorje« je bila v četrtek, 25. 8. 2011, ob 11. uri, v prostorih Občine Gorenja vas - Poljane Z gradnjo se ureja odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda za okrog 294 prebivalcev, podružnično osnovno šolo Javorje ter turistične in druge objekte na predmetnem območju gradnje. Na predmetnem območju gradnje javne kanalizacije v naselju Murave in Javorje se skupaj s kanalizacijo rekonstruira tudi obstoječa cesta v odseku Javorje-Murave in dolžini 1 km. V sklopu ceste se gradi tudi meteorna kanalizacija za odvajanje vode iz ceste, pločniki, javna razsvetljava in utrditev brežine ceste.Izbira izvajalca gradnje: Občina Gorenja vas-Poljane je na podlagi Zakona o javnem naročanju izvedela javni razpis za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku »Kanalizacija Javorje«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne 29. marca 2011, pod številko objave JN3126/2011, v katerem je Občina prejela tri ponudbe. Ponudbe so bile za Občino nespremenljive. Občina je na osnovi postopka s pogajanji, ki je potekal na sedežu Občine 3.8.2011, izbrala kot najugodnejšega ponudnika podjetje TOPOS HOTAVLJE, gradbeništvo, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o., Todraž 20, 4224 Gorenja vas.Predmet pogodbe je izgradnja »Kanalizacije Javorje« in »rekonstrukcija LC Poljane - Javorje«. Kanalizacija Javorje obsega izgradnjo dveh kanalizacijskih sistemov. Prvi obsega kanalizacijo Četena Ravan v dolžini 324 m, ki se zaključuje z malo komunalno čistilno napravo Četena Ravan. Drugi obsega kanalizacijo Murave-Javorje-Dolenčice v skupni dolžini 4,2 km, ki se zaključuje z malo komunalno čistilno napravo Dolenčice. Poleg gradnje Kanalizacije Javorje Občina s podpisom pogodbe naroča tudi rekonstrukcijo LC Poljane - Javorje, ki vključuje ureditev LC Poljane - Javorje v dolžini 1 km, izgradnjo meteorne kanalizacije, pločnikov, javne razsvetljave in utrditev brežine ceste.Vrednost pogodbenih del znaša 2.275.564,72 EUR, brez DDV (2.730.677,66 EUR z DDV) od tega je 1.178.635,63 EUR, brez DDV (2.062.362,76 EUR z DDV) namenjeno izgradnji Kanalizacije Javorje in 556.929,08 EUR, brez DDV (668.314,90 EUR z DDV) ureditvi LC Poljane - Javorje.Rok za izvedbo s pogodbo dogovorjenih gradbenih del je 30. junij 2012.Viri financiranja:Izgradnja Kanalizacije Javorje spada v operacijo »kanalizacija Javorje.Operacijo »Kanalizacija Javorje« delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 - 2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«.Z nepovratnimi sredstvi bo sofinanciran del javnih izdatkov za upravičene stroške gradnje za operacijo Kanalizacija Javorje v višini 85% vseh potrjenih javnih upravičenih izdatkov za gradnjo. Za ta operacijo je na voljo 1.102.411,00 EUR. Ostala sredstva zagotovi Občina Gorenja vas-Poljane.Rekonstrukcijo LC Poljane - Javorje financira Občina iz lastnih sredstev.

Preberi več

Poljanska cesta 87

04 518 31 00

info@obcina-gvp.si

Dostopnost