Aktualno

23.4.2024

Sanacija ceste proti Hlavčim Njivam

V sklopu intervencije je bilo na nekaj odsekih za vzpostavitev prometa z osebnimi vozili zasilno vkopano v zgornjo brežino, da smo lahko pričeli s sanacijo večjega plazu na odseku v nižje ležečem delu ceste proti Hlavčim Njivam v dolžini približno 80 metrov pod cesto in približno 30 metrov nad cesto.  Še posebej zahteven je tudi plaz na odseku ceste s Hlavčih Njiv proti Mizarstvu Markelj, kjer je bila cesta samo pogojno prevozna, dostop do podjetnika pa zelo oviran Takoj po ujmi so bili opravljeni terenski ogledi in narejene raziskave geologov in geomehanikov, ki so poiskali projektne rešitve za sanacije plazov in izdelali okvirne popise in oceno stroškov. Najugodnejši izvajalec je bilo podjetje Mapri, ki trenutno izvaja dela na lokalni cesti Vršajn–Hlavče Njive in proti naselju Gorenja Brda ter na odcepu proti Mizarstvu Markelj.  V sklopu sanacije je že saniran plaz pod hišo Hlavče Njive 1, sedaj se izvaja sanacija dveh plazov, enega tik nad avtobusno postajo na Hlavčih Njivah, drugega pa proti Mizarstvu Markelj. V sklopu intervencije so že bila izvedena dela na dveh plazovih v spodnjem delu lokalne ceste. Ko bodo sanirani večji plazovi ter potem v nadaljevanju manjši usadi na cesti, se bo začela rekonstrukcija ceste v skupni dolžini približno dva kilometra. Predvidena vrednost del, ki naj bi bila izvedena do konca septembra letos, znaša približno 1,8 milijona evrov.

Preberi več

22.4.2024

Sanacija ceste proti Zakobiljku

Z dvigovanjem nivelete potoka se bodo nakloni brežin pod cesto v določeni meri zmanjšali in s tem bo cesta manj ogrožena. V sklopu ureditve struge se bo izdelala začetna lovilna vodna pregrada na lokaciji nad ovinkom, škatlasti propust pod cesto, odprta, s kamnom obložena struga pod cesto in nato še več kaskadnih kamnitih lovilnih pregrad struge potoka za dvig nivelete in umirjanje struge ter vodnega toka. Vmesna kamnita rebra na desni strani brežine potoka bodo hkrati služila tudi za podpiranje spodnje brežine pod cesto. Zgrajeni so že oporni zid nad cesto in škatlast propust čez cesto ter začetna lovilna vodna pregrada nad cesto. Dela, trenutno se izvajajo na vodnih pregradah dolvodno pod cesto ter delno na rekonstrukciji ceste, opravlja družba HIP KA iz Ljubljane, skupna predvidena vrednost pa je 390.000 evrov. Predvidoma bodo končana do sredine junija letos. Na cesti proti Zakobiljku bodo tako s sanacijo pridobljena stabilnejša cesta in brežine pod cesto ter urejen vodotok.

Preberi več

17.4.2024

Obnova kmetijskih gospodarstev po poplavah

Vložitev vloge poteka do vključno 22. maja 2024 do 14. ure. Oba javna razpisa sta odziv na naravne nesreče, ki so prizadele Slovenijo avgusta 2023. Več informacij na spletni povezavi.

Preberi več

29.3.2024

Škoda v sektorju ribištva in akvakulture zaradi poplav 2023

Škoda v sektorju ribištva in akvakulture znaša nekaj več kot 1 milijon evrov. Več si lahko preberete v sporočilu za javnost.

Preberi več

26.3.2024

Opozorilna zapora ceste Gorenja vas - Hotavlje

Pobudniki akcije, župan Milan Čadež, poslanec Žan Mahnič in predstavnik občanov Peter Rihtaršič, smo skupaj s krajani opozarili, da se kljub danim obljubam v naši občini na trasah državnih cest, potrebnih nujne obnove, nič ne premakne. Z izvedbo današnje akcije pričakujemo, da se nadaljuje z deli na prvi trasi, državni cesti Gorenja vas–Todraž (1,6 km), da se prične z odkupi zemljišč na trasi državne ceste Gorenja vas–Hotavlje (1,5 km) in objavi razpis za izbiro izvajalca del na trasi državne ceste Trebija–Sovodenj (500 m).  Kot pojasnuje župan Mlan Čadež je stanje vseh naštetih državnih cest resnično slabo. Na cesti proti Sovodnju je zaradi poškodovane ceste vse od leta 2017 postavljen semafor, na koncu Gorenje vasi so bile zaradi zelo slabe ceste v letu 2016 in 2022 nesreče s smrtnim izidom, vseh trkov in zastojev ne beležimo več. Na državni cesti v Todraž, kjer je gospodarska cona in zaposlenih preko 150 delavcev, povprečni letni dnevni promet znaša 900 vozil, v večji meri tovornih. Zelo, zelo nas boli, da smo imeli za obnovo vseh omenjenih odsekov državnih cest sredstva za leta od 2022 do 2025 že predvidena v državnem proračunu, a jih je zdajšnja vlada prerazporedila. Ob tem opozarja, da je glede na slabo stanje cest šlo za zelo nestrokovno odločitev. Župan še doda, da po vseh naštetih državnih cestah potekata tudi obe trasi kolesarskega Maratona Franja. Že lansko leto smo opozorili, da si kolesarji in občani zaslužimo boljše ceste. Tudi poslanec Žan Mahnič je že lani decembra opozoril, da bi morala dela že potekati, a jih je vladajoča koalicija z odvzemom finančnih sredstev ustavila, še preden so se začela. Župan posebej poudarja, da smo z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo v zadnjih petih letih (2017 - 2022) v Občini Gorenja vas - Poljane realizirali veliko projektov, za kar smo jih hvaležni. Zgradilo se je krožišče v Poljanah, obnovila se je državna cesta Lučine – Suhi Dol, postavljen je bil nov most čez Poljansko Soro v Gorenji vasi, obnovila se je državna cesta Trebija - Sovodenj (drugi del) in preplastila se je glavna državna cesta po Poljanski dolini R1-210 Visoko – Brode. Danih obljub je bilo veliko, zato upamo, da bomo z izvedbo današnje akcije slišani.  

Preberi več

25.3.2024 Foto: Razvojna agencija Sora

Nova oznaka visokih voda v občini

»Postavitev oznak visokih voda« je del akcije, ki jo Agencija RS za okolje (ARSO) v sodelovanju s Komisijo za hidrogeografijo Zveze geografov Slovenije izvaja od leta 2014. Osnovni cilj akcije je ozaveščanje in izobraževanje najširše javnosti o visokih vodah, kot periodičnem naravnem pojavu. V luči lanskoletnih avgustovskih poplav se je ob letošnjem svetovnem dnevu voda, 22. 3. 2024, oznaka visokih voda postavila v občini Gorenja vas – Poljane. Oznako je postavljena na Župnijski cerkvi Svetega Martina v Poljanah nad Škofjo Loko. Oznaka prikazuje najvišji nivo, ki ga je Poljanska Sora dosegla na dan poplav, 4. 8. 2023. Dogodka se je udeležil župan občine, Milan Čadež, ravnateljica Osnovne šole Poljane, Metka Debeljak, z učitelji geografije in učenci devetih razredov ter župnik gospod Jože Plut. Milan Čadež, župan občine Gorenja vas – Poljane je predstavil posledice lanskoletnih avgustovskih poplav v občini, ukrepe ob sanaciji poplav, pomen protipoplavnih ukrepov ter izboljšanja sistema opozarjanja po postavitvi radarja na Pasji ravni. Občina se aktivno vključuje v razvojne projekte, ki zadevajo poplavno varnost. Metka Debeljak, ravnateljica Osnovne šole Poljane je poudarila pomen izobraženja učencev o vodi in poplav v vseh razredih osnovne šole. Na dogodku so aktivno sodelovali tudi učenci. Mag. Florjana Ulaga in dr. Peter Frantar iz Agencije RS za okolje sta predstavila akcijo »Postavitev oznak visokih voda« in njen vidik sodelovanja z lokalno skupnostjo. Oznaka predstavlja viden opomnik v prostoru, ki je namenjen informiranju in ozaveščanju o moči vode tako lokalni skupnosti kot drugim obiskovalcem. V Sloveniji je trenutno nameščenih že 70 oznak visokih voda, lokacije so prikazane na Atlasu okolja – razdelek Vode – razdelek Oznake visokih voda. Gašper Kleč, v. d. direktorja Razvojne agencije Sora, je poudaril pomen ozaveščanja lokalnega prebivalstva o izrednih vremenskih dogodkih, ki so zaradi podnebnih sprememb vedno bolj pogosti in intenzivni, kar je tudi eden izmed ciljev projekta X-RISK-CC. V sklopu projekta, skupaj z Agencijo RS za okolje, proučujejo hudourniške poplave in suše v lokalnem okolju. Pri tem tesno sodelujejo z občinskimi poveljniki Civilne zaščite in drugimi ključnimi deležniki. Vir: Razvojna agencija Sora

Preberi več

22.3.2024

Popravljanje GERK-ov na Krajevnem uradu v Gorenji vasi

Za obisk se lahko naročite na tel. št. 04/55 50 144 pri Mojci Jereb. Kdor se želi oglasiti v Škofji Loki naj pokliče na tel. št. 04/55 50 148 (Judita Stanonik).

Preberi več

7.3.2024

Dodelitve finančne pomoči v kmetijstvu po poplavah 2023

Vse dodatne informacije najdete na spletni strani Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja | GOV.SI in na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | GOV.SI. 

Preberi več

8.3.2024 Župan Milan Čadež s prostovoljko Ireno Bogataj. Foto: MMC RTV SLO Miha Merljak

Prostoferke, hvala.

Prispevek o voznicah prostoferkah, ki s sovjim delom in dobro voljo nesebično pomagajo sokrajanom je pripravila RTV Slovenija. Podali so se po Sloveniji in obiskali 7 občin, kjer opravljajo brezplačne prevoze za starejše. Prostoferke so iskreno zaupale svoje izkušnje, pa tudi svoj pogled na svet. Med njimi je bila tudi naša prostovoljna voznica Irena Bogataj, ki pri projektu PROSTOFER sodeluje že od samega začetka. Celoten prispevek je dostopen na spletni povezavi. Ob tej priložnosti bi se radi iskreno zahvalili vsem našim prostovoljnim voznikom PROSTOFERJA.

Preberi več

Dostopnost