Aktualno

26.8.2021 Pričetek gradnje novega mostu v Gorenji vasi. Foto: Vito Debelak

Pričetek gradnje novega mostu v Gorenji vasi

Dela izvaja podjetje Mapri, d.o.o. iz Ljubljane, ki je 27. 5. 2021 z investitorjem, Direkcijo RS za infrastrukturo, podpisalo gradbeno pogodbo v vrednosti 907.338 eur z DDV. Zaradi gradnje je promet v Gorenji vasi preusmerjen na nov, začasni, montažni most, preko katerega promet za vsa vozila poteka izmenično enosmerno. Pešci in kolesarji pa za prehod reke Poljanske Sore uporabljajo Neškovo brv. Začasna prometna ureditev bo veljala vse do izgradnje novega mostu, katerega gradnja bo predvidoma zaključena konec meseca marca 2022. 

Preberi več

24.8.2021 Delovni koncept širše ureditve območja vaškega jedra.

Nepovratna sredstva za vaško jedro Poljane

Projekt zajema dokončanje arheoloških raziskav s prezentacijo najdb stavbne dediščine, zunanje ureditve in nakup potrebne opreme. Ker se na sami lokaciji po vojni porušene baročne cerkve, kjer so bili najdeni tudi ostanki starejše gotske cerkve in tudi apside ter naselbin iz romanske dobe, nahaja tudi pred kratkim odkupljen poslovni objekt opuščene trgovine Mercator, bo zaključek projekta mogoč šele po odstranitvi slednjega. Arheološke raziskave se bodo začele izvajati v začetku septembra, tekom jeseni pa mora biti zaključena tudi glavnina ostalih del. Projekt predstavlja le manjši del širšega koncepta preureditve vaškega jedra Poljane in pomeni realizacijo dolgoletnih načrtov po primerni prezentaciji bogatega in spomeniško zaščitenega arheološkega najdišča v središču Poljan, za kar pa zaradi poplavne ogroženosti vse do realizacije protipoplavnih ukrepov Poljane ni bilo mogoče dobiti potrebnih soglasij pristojnih ustanov.

Preberi več

20.8.2021

Mednarodna vojaška vaja Zvezda Triglava 2021

V sklepnem delu MVV je načrtovana izvedba zaključne taktične vaje na območju Gorenje vasi in Blegoša. Zaključna taktična vaja se bo pričela 17. 9. 2021 s postavitvijo elementov vaje na območju Todraža in s prihodom izvidniških enot, ki bodo začele z izvidovanjem območja.  Glavnina enot, ki bodo sodelovale na vaji bo na območje vaje prišla 18. 9. 2021 in začela s pripravo za napad na Blegoš. Vaja se bo zaključila 21. 9. 2021 z napadom na Blegoš pri čemer se bo uporabljalo manevrsko strelivo, topovski udari, dimne bombe in signalne rakete. Območje bodo preletavali tudi helikopterji SV in brezpilotna letala. Pri izvedbi vaje se bodo enote večinoma premikale peš in čim bolj prikrito, tovorna vozila se bodo uporabljala le za posamezne krajše premike po cesti in za oskrbo. Na vaji se bodo uporabljala tudi terenska vozila, ki pa bodo predvsem namenjena evakuaciji poškodovanih in oskrbi enot na terenu. Območje koče na Blegošu in sam vrh Blegoša bosta izvzeta iz vaje in se ne bosta uporabljala za izvedbo vaje, razen manjših administrativnih premikov in za administrativno nastanitev enote v koči na Blegošu, ki bo izvajala obrambo območja Blegoš.

Preberi več

11.8.2021

Pojav tularemije (zajčje mrzlice)

Opozarja na možnost prenosa te redke vendar hude bolezni s pitno vodo in na pomen učinkovite priprave vode ter doslednega izvajanja notranjega nadzora na osnovah HACCP sistema za preprečevanje prenosa tularemije s pitno vodo. Pojav tularemije v severno - primorski regiji povezujejo z mišjim letom in obilnimi padavinami v mesecu maju.

Preberi več

29.7.2021

Nov prostorski načrt občine

Občina je za spremembo OPN izvedla dva kroga pridobivana soglasij 24 obveznih soglasodajalcev na ministrstvih, državnih zavodih in pri upravljavcih komunalne infrastrukture z vmesno javno razgrnitvijo. Obravnavanih je bilo več kot 250 pobud in pripomb, na osnovi katerih je bilo v kartografski del namenske rabe vnesenih preko 400 sprememb. Uveljavljene so tudi novosti določb v Odloku o OPN, ki ima po novem tudi posebno prilogo z natančnejšimi obvezujočimi določili za gradnjo po posameznih območjih občine, vključno z izrisi pozidave pri obsežnejših širitvah stavbnih zemljišč. Na ta način na slednjih ne bo potrebno sprejemati dodatnih občinskih podrobnih prostorskih načrtov, ampak bodo lastniki gradbena dovoljenja lahko pridobivali že neposredno na podlagi OPN. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Gorenja vas - Poljane je bil 13. 7. 2021 objavljen v Uradnem listu RS št. 111/2021. Novi OPN prinaša za 5,7 ha novih zazidljivih zemljišč, ki po novem obsegajo 3,22 % stavbnih zemljišč, kar pa je le nekaj več, kot poprej (3,18%), saj je bilo potrebno za vsako širitev stavbnega zemljišča zagotoviti zemljišča, ki so se iz stavbne prenesla nazaj v kmetijsko rabo. Še vedno pa kar 67,1 % odstotka občine prekriva gozdna namenska raba. Novo namensko rabo si lahko ogledate tudi preko spletnega pregledovalnika Kaliopa (GIS). Prav tako je več informacij na voljo na povezavi. Ker je zaradi zapletenosti predpisov postopek spremembe namembnosti dolgotrajen bo Občina Gorenja vas – Poljane v septembru 2021 pričela z zbiranjem novih pobud lastnikov zemljišč za spremembo namembnosti, ki bo potekalo vse do začetka leta 2022. Po veljavnih predpisih od priprave osnutka sprememb OPN novih pobud ni več mogoče vključevati v obravnavo, zato vse zainteresirane pobudnike posebej vabimo, da pobude za spremembo namembnosti vložijo do izteka navedenega roka.

Preberi več

26.7.2021

Občina Gorenja vas - Poljane v letu 2020

Občani, občinski svetniki, krajevne skupnosti in društva vedno znova predlagajo nove predloge in pobude. Projekti so zelo raznoliki, še bolj so raznolike pridobitve in vsebine, ki jih z njimi prinašamo v našo občino. Prav zaradi našega aktivnega vztrajanja pri kandidiranju za različne projekte se v naših krajih izvaja precej več projektov, kot bi sicer omogočala le »redna« sredstva za delo občine. Ta tako skozi leta postaja vse bolj prepoznavna in znana po svojem razvoju, ki ga nam priznavajo tudi kritični opazovalci od drugod. Ob tem se pa še predobro zavedamo, koliko je še treba postoriti; seznam projektov za realizacijo je dolg, veliko daljši od razpoložljivih sredstev. Občani, občinski svetniki, krajevne skupnosti in društva vedno znova predlagajo nove predloge in pobude. Vedno jih pregledamo in jih skladno z možnostmi uvrščamo v načrt razvojnih programov, ki ga dvakrat letno noveliramo ob sprejemu proračuna in njegovega rebalansa.  Vsako leto pa imamo pokazati kaj novega. V letu 2020 so bili naši projekti namenjeni protipoplavnim ukrepom, gradnji cest, mostov, varnejših križišč in pešpoti, obnovi šolskih objektov, vrtcev. Priborili smo si velik nov projekt za gradnjo vodovodov, v Gorenji vasi bomo gradili Hišo generacij za naše starostnike … Ob tem smo izvajali še vrsto rednih dejavnosti, ki so včasih že kar samoumevne, a je potrebno za njihovo izvajanje stalno skrbeti. Dodelili smo vrsto subvencij na javnih razpisih, pridobivali soglasja za občinski prostorski načrt, se ob tem spopadali z epidemijo in širili aktivnosti štaba Civilne zaščite. Vabim vas, da se o našem delu pri pregledu publikacije v prenovljeni podobi prepričate sami! Župan Milan Čadež in občinska uprava Občine Gorenja vas - Poljane

Preberi več

23.7.2021 Občina Gorenja vas - Poljane je dobitnica zlatega znaka Slovenia Green Destination.

Izkoristite svoj turistični bon v Poljanski dolini

Vse to vas bo prepričalo, da boste v središču umetnosti prav gotovo našli pravi kotiček zase. Je pravo območje za raziskovanje Julijskih Alp, zato so pohodni čevlji obvezna oprema. Zdaj je čas za umirjen tok Poljanske Sore, romantiko Cvetja v jeseni in razglede z Blegoša na zeleno dolino.  Več informacij o možnostih koriščenja bonov v Poljanski dolni.

Preberi več

21.7.2021 Olimpijska bakla v občini Gorenja vas - Poljane. Foto: Jera Miklavčič

Olimpijska bakla v občini Gorenja vas - Poljane

Začetek v Poljanah nad Škofjo Loko je bil obarvan olimpijsko z zastavicami malčkov tamkajšnjega vrtca Agata Poljane, ki so baklo pričakali pred Šubičevo hišo, kulturnim centrom slikarjev Šubic. Za baklo sta nato poprijeli odlični smučarski skakalki, domačinki Ema Klinec in Nika Križnar, ki sta bili prvi med mnogimi predajami vse do pet kilometrov – po stranskih poteh - oddaljene Gorenje vasi. Tekli so še olimpijski maratonec Anton Kosmač, paralimpijka Ana Justin, člani Kolesarskega društva Belaunce, Društva letalcev Kragulj, Planinskega društva Sovodenj, Društva OPV Šport, Košarkarskega kluba Gorenja vas, Strelskega društva Gorenja vas, Športnega društva sv. Urban, Plezalnega društva Cempin, Planinskega društva Gorenja vas, Smučarskega kluba Poljane in Karate kluba Ronin. Ob prihodu v Gorenjo vas je številne navdušene tekače nagovoril župan Milan Čadež, prisotnim in bakli pa je zaplesala folklorna skupina Turističnega društva Žirovski vrh. In poldruga ura v občini Gorenja vas – Poljane je minila, kot bi mignil.

Preberi več

19.7.2021 Asfaltiran odcep Hlavče Njive v dolžini 450 m. Foto: Gašper Čadež

Nadaljevanje asfaltiranja po krajevnih skupnostih

V Krajevni skupnosti Trebija je bil asfaltiran odsek javne poti Hobovše - Travnik v skupni dolžini 650 m, v Krajevni skupnosti Sovodenj pa odcep Podjelovo Brdo v skupni dolžini 200 m. Izvedeno je bilo tudi asfaltiranje v Krajevni skupnosti Gorenja vas, odcep Suša v dolžini 470 m in odcep Hlavče Njive v dolžini 450 m. Asfalterska dela s krpanjem uničenega asfalta se bodo po krajevnih skupnostih nadaljevala konec julija, asfaltiranje na preostalih odsekih cest pa se bo nadaljevalo v mesecu septembru in bo predvidoma zaključeno do konca oktobra.  

Preberi več

Poljanska cesta 87

04 518 31 00

info@obcina-gvp.si

Dostopnost