Aktualno

10.4.2013

Pionirji PGD Poljane državni prvaki v gasilski orientaciji

Župan jim je čestital za izjemen uspeh in zaželel še v prihodnje veliko dobrih rezultatov. Pionirje so spremljali, predsednik PGD Poljane g. Janez Oblak, poveljnik g. Matjaž Rudolf, mentor g. Borut Pintar in občinski gasilski poveljnik g. Roman Kokalj.

Preberi več

12.3.2013

Podpis pogodbe za prodajo »Topličarjeve domačije«

Občina Gorenja vas – Poljane se s podpisom Kupoprodajne pogodbe zavezuje izpeljati postopek sprejema Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) na način, kot ga je predvidel ponudnik v svoji ponudbi. V roku enega leta od veljavnosti OPPN bo ponudnik pridobil pravnomočna gradbena dovoljenja za vse načrtovane objekte, nadalje pa bo investicijo, skladno z izdanimi gradbenimi dovoljenji, zaključil najkasneje v nadaljnjih štirih letih. Vrednost investicije je ocenjena na 2.810.000,00 €. Občina Gorenja vas – Poljane (GvP) je že v letu 2005 investirala v vrtino 162.000 €, ki je globoka 460m, izdatnost pretoka je od 6-8 litrov/sekundo, toplota 23,4°C in 3bare pritiska. V naslednjih letih so stekli pogovori in povpraševanja za pridobitev razvojnega partnerja. V letu 2009 je Občina GvP v sodelovanju s podjetjem Zarja Kovis iz Kamnika izgradila testni bajer za namen spremljanja vodnega vira. V letu 2010 je Občina GvP za 474.849,00 € postala lastnica nepremičnin »Topličarjeve domačije«, ki pa skupno obsega 767.376 m2 zemljišč, od tega:- 70.576 m2 kmetijskih zemljišč- 683.371 m2 gozda- 13.429 m2 zazidljivih površin, z objekti stanovanjske stavbe, hleva in kozolca. Dolgoročni cilj Občine GvP je bil pridobiti kupca/investitorja, ki bo na območju domačije razvil kakovostno turistično ponudbo za slovenski in mednarodni trg, pri čemer bo v kar največji meri upošteval načela trajnostnega oziroma sonaravnega turizma. Sama lokacija ima večstoletno zgodovinsko danost Toplic, zato je bila želja po upoštevanju ohranjanja kulturnega okolja in čim večjo vključenost ter povezovanje lokalnih ponudnikov blaga in storitev. V sodelovanju z Elektro Primorska so se v letu 2011 pričela dela za elektrifikacijo tega območja doline Kopačnice in bila tudi zaključena. Uredil se je tudi dostopni most. V letih od 2009 naprej je bilo opaziti v poletnih mesecih veliko kopalcev na testnem bajerju. V letu 2012 je Občina GvP zgradila večnamenski objekt-Brunarico, ki je dobila ljudsko ime Pr Toplem ČAR-ju…. 12. julija smo imeli odprtje in v sodelovanju z Gostilno Lipan organizirali tudi gostinsko ponudbo ob bajerju in obisk se je zelo povečal, kakor tudi glas o prijetni in zdravilni vodi za kopanje. Poleg nakupa zemljišč smo v letih od 2006 do 2012 v razvojne namene vložili 142.000 € sredstev. Občina Gorenja vas – Poljane je v mesecu januarju 2013 objavila javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v njeni lasti, in sicer vseh nepremičnin, ki predstavljajo »Topličarjevo domačijo« v dolini Kopačnice. Prav tako je bil cilj občine, da kupec/investitor zagotovi tudi izgradnjo in obratovanje vodnega parka (kopališča), namenjenega širšemu krogu obiskovalcev, glede na že uveljavljeno ponudbo, ki jo je občina že razvila v preteklem letu. Na objavljeno javno zbiranje ponudb je v določenem roku oddala edino ponudbo družba IJP, razvoj, trženje in posredništvo, d.o.o., Loke 33, Ljubno pri Savinji. Družba je prav tako sprejela tudi ponudbo občine za nakup vseh kmetijskih zemljišč in gozdov, ki je bila objavljena na oglasni deski Upravne enote Škofja Loka. S tem je izpolnila tudi dodatni pogoj za sodelovanje v postopku prodaje nepremičnin. Pogodbena vrednost za prodajo/nakup nepremičnin je skupno 1.389.301,10 € in poleg vrednosti nepremičnin vključuje tudi vrednost dosedanjih vlaganj občine v nepremičnine.

Preberi več

11.3.2013

Obisk švicarskega veleposlanika

Projekt je delno sofinanciran s strani Švicarskega prispevka (85% upravičenih stroškov); slovensko-švicarski program sodelovanja za zmanjševanje gospodarskih in socialnih razlik. Obnovljivi viri energije projekt REAAL – EU Občina Gorenja vas – Poljane je pristopila v skupni projekt Regionalne razvojne agencije BSC Kranj  in 5 gorenjskih občin za energetsko obnovo objektov. OŠ Poljane je preko projekta REAAL energetsko obnovljena, saj je nameščen kotel na biomaso, s katerim bo ogrevanje na fosilna goriva zamenjala okolju prijazna energija. Za ogrevanje sanitarne vode sta  nameščeni  toplotni črpalki zrak-voda. Zamenjani so bili dotrajani radiatorji, prav tako se je saniralo dotrajano stavbno pohištvo. Izvedena je bila tudi fotonapetostna elektrarna, moči 21 kWp, ki je bila 26. oktobra 2012 priključena  v omrežje. Projekt je zanimiv tudi v izobraževalnem namenu, saj  naj bi učenci preko zaslona spremljali, koliko energije dnevno,  mesečno oz. letno pridobimo s pomočjo sončne elektrarne na strehi. Tekom projekta so je pokazala potreba po dodatnih in več delih kot smiselna za dokončanje projekta. S strani Swiss Contribution so bila odobrena dodatna sofinancerska sredstva za našo občino v višini 126.666,00 evrov, zato je bil po dolgotrajnih pogajanjih dne 21.12.2012 podpisan aneks za dodatna in več dela na objektu, ki se nanašajo na obnovo dodatnega stavbnega pohištva v skupni višini 131.166,12 evrov z DDV.   Skupna vrednost izvedbe vseh gradbeno obrtniških in inštalacijskih del tako znaša 525.747,72 evrov. Na OŠ Poljane računajo, da bodo s tem projektom zmanjšali stroške ogrevanja, ki bi s sedanjih 40 tisoč evrov padli za več kot polovico.

Preberi več

30.1.2013

Na sprejemu pri županu skakalka Ema Klinec

Slovenske skakalke so na mladinskem svetovnem prvenstvu prepričlljivo zmagale in dosegle visoke cilje. Župan je sprejel zlato članico skakalne ekipe, Emo Klinec in ji čestital ob izjemnem uspehu.

Preberi več

6.12.2012

Škoda v poplavah

Škoda na infrastrukturi je ocenjena na 170.000 eur in vključuje: 40 občinskih cest,6 gozdnih cest,vodovod na Sovodnju,odsek fekalnega kanala,plaz sovodenj, plaz Gošar inplaz Volča 23 16 občanov je prijavilo škodo na kmetijskih zemljiščih v vrednosti 43.000 eur, 1 občan delno škodo na objektu v vrednosti 2.200 eur. Skupno je v občini nastalo škode po polavah za 215.200 eur.

Preberi več

6.12.2012

Slavnostni podpis pogodbe z novinarsko konferenco

Predmet podpisa pogodbe so trije projekti, ki zajemajo projektiranje in izgradnjo primarnih kanalov kanalizacije Trebija – Gorenja vas, potekajo v sklopu operacije »Odvajanja in čiščenja odpadnih voda v porečju Sore«, sekundarnih kanalov kanalizacije Trebija – Gorenja vas ter vodovodnega sistema in podsistemov, ki potekajo v sklopu operacije »Oskrba s pitno vodo v porečju Sore«. Projekt »Oskrba s pitno vodo v porečju Sore« je skupen projekt občin Škofja Loka in Gorenja vas – Poljane, zaradi skupnih vodnih virov in skupne infrastrukture, zato je bil na podpisu pogodbe prisoten tudi župan Občine Škofja Loka mag. Miha Ješe.

Preberi več

26.11.2012

Obisk delegacije pobratene občine Planá nad Lužnicí

V dneh od 23. do 25. novembra, sta se tako na obisku v naši občini mudila župan in podžupan pobratene češke občine Jiří Šimanek in Jiří Rangl s soprogama Vero Šimanek in Jeniffer Rangl. Med obiskom so si gostje med drugim ogledali dvorec Visoko, Štefanovo hišo v Poljanah in kmetijo Karlovski mlin v Žirovskem vrhu, navdušile pa so jih tudi posebnosti objektov Rupnikove linije na Golem vrhu. Predstavniki obeh občin so se dogovorili za nadaljnje tesnejše sodelovanje zlasti na kulturnem področju, projeki sodelovanja pa so predvideni tudi med ob osnovnimi šolami obeh pobratenih občin.

Preberi več

24.11.2012

Občinski nagrajenci za leto 2012

Plaketa Občine Gorenja vas – Poljane VALENTIN KOKALJ, upokojeni ravnatelj OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vasZa dolgoletno delo na področju vzgoje in izobraževanja ter vsestransko sodelovanje z lokalno skupnostjo(po sklepu OS, št. 145, 13. redna seja z dne 25. 10. 2012) ROMAN KOKALJ, poveljnik Občinskega gasilskega poveljstva Občine Gorenja vas – PoljaneZa dolgoletno, požrtvovalno, humano in vestno delo na področju prostovoljnega gasilstva,(po sklepu OS, št. 145, 13. redna seja z dne 25. 10. 2012) Priznanje Občine Gorenja vas – Poljane URBAN JERAM, mednarodno priznan DJZa ustvarjanje na področju kulture, umetnosti, glasbe in izjemen uspeh na svetovni klubski sceni.(po sklepu OS, št. 145, 13. redna seja z dne 25. 10. 2012) Priznanje župana Občine Gorenja vas – Poljane IZTOK SITAR, eden izmed najvidnejših ustvarjalcev stripa pri nasZa dolgoletno in mednarodno uspešno umetniško ustvarjanje na področju stripa, ilustracije in karikature

Preberi več

Poljanska cesta 87

04 518 31 00

info@obcina-gvp.si

Dostopnost