Aktualno

18.9.2018

Izdano gradbeno dovoljenje za vodovod Lučine

Projekte za pridobitev gradbenega dovoljenja so izdelali projektanti podjetja Hidrosvet d.o.o., investicija pa je ocenjena na 630.000 eur, saj obsega izgradnjo kar petih kilometrov novih cevovodov za primarni in sekundarni vodooskrbni sistem naselji Lučine in Dolge Njive.  Oskrba s pitno vodo na tem območju je pogosto motena, zlasti v sušnem obdobju in med močnejšimi padavinami, zato za izboljšanje kvalitete pitne vode projekt poleg obstoječih zajetij na Golem Vrhu predvideva vključitev dveh novih zajetij pod pobočjem Zadobja, kar bo omogočalo zanesljivejše delovanje vodovodnega sistema v celoti, saj bo izboljšalo tako kakovost kot kapaciteto pitne vode, v celoti pa bodo na novo urejene tudi vse naprave in objekti vodovoda, vključno z vodohranom Dolge  Njive. Ker gre za obsežno in finančno zahtevno investicijo, je občina v letu 2017 kandidirala za nepovratna evropska kohezijska sredstva, namenjena investicijam v večjo zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo. Rekonstrukcija vodovoda Lučine predstavlja le enega od treh sklopov vloge za nepovratna sredstva, ki obsega še manjši sklop vodovoda Brebovnica ter celovito rekonstrukcijo vodovoda Vršajn – Brda. Prva faza kandidature je uspešno zaključena, saj je bil sredi letošnjega avgusta podpisan Dogovor za razvoj Gorenjske regije, v okviru katerega se je Ministrstvo za okolje in prostor RS v okviru Prednostne naložbe EU 6.1. Vlaganje v vodni sektor zavezalo nameniti kohezijska sredstva tudi za Vodovod Todraž-Lučine in Vršajn-Brda. V nadaljevanju bodo sledila pogajanja z ministrstvom o obsegu sofinanciranja investicije, občina pa bo nadaljevala s postopki pridobivanja manjkajočih gradbenih dovoljenj in služnostnih pogodb, za namen česar so bili v prvi polovici leta že izvedeni ustrezni geodetskih posnetki terena, po katerem bo potekala rekonstrukcija vodovoda. Občina se ob izdaji gradbenega dovoljenja Lučine zahvaljuje vsem lastnikom zemljišč, ki so za pridobitev gradbenega dovoljenja pristopili k popisom služnostnih pogodb, prav tako pa verjamemo, da bodo služnostne pravice uspešno pridobljene tudi na ostalih dveh sklopih rekonstrukcije vodovoda, za katere je potrebno gradbeno dovoljenje pridobiti do konca leta 2019.

Preberi več

11.9.2018

Podpisan sofinancerski sporazum za gradnjo krožnega križišča Poljane

V preteklem letu je občina za izgradnjo krožišča že pridobila celotno PZI projektno dokumentacijo, ki je tudi že recenzirana. Po projektantskih predračunih je skupna vrednost investicije ocenjena na 822.000 eur, od česar občina financira stroške prestavitve komunalnih vodov, gradnjo cestnih ureditev pa financira ministrstvo za infrastrukturo, ki bo objavilo tudi javno naročilo za izbiro izvajalca del. Krožno križišče se bo gradilo v sklopu protipoplavnih ureditev Poljane, za katere občina v mesecu dni pričakuje izdajo gradbenega dovoljenja, saj je bila celotna zahtevana dokumentacija že predana upravni enoti Škofja Loka. Javno naročilo za izbiro izvajalca protipoplavnih ureditev bo objavljeno takoj po odobritvi Ministrstva za okolje in prostor, ki je v preteklem mesecu potrdilo drugo fazo investicijske dokumentacije (PZI elaborat predinvesticijske zasnove), na osnovi česar bo občina v tem mesecu ministrstvu predala v potrditev še zadnjo tretjo fazo dokumentacije v obliki Investicijskega programa.

Preberi več

5.9.2018 Photo: Gorazd Kavčič

Gorenjska bo dobila kolesarsko omrežje

Znotraj projekta gre predvsem za enotno označitev kolesarskih poti, ki bodo potekale po državnih in občinskih cestah. Usmerjevalne table bodo kolesarje usmerjale na varne poti. Za označitev je planiranih kar 400 km kolesarskih poti. Za označitev je planiranih preko 600 usmerjevalnih tabel. Cilj ki ga ministrstvo želi doseči je, do leta 2023 zgraditi mrežo s preko tisoč kilometrov državnih in regionalnih kolesarskih poti, s katerimi bomo zagotovo pripomogli tudi k prepoznavnosti Slovenije pri turistih, ki iščejo varno in pestro kolesarjenje. Kolesarski križ, naj bi med sabo povezoval posamezne regionalne kolesarske poti.  Slovenija bo, da za dosego omenjenega cilja namenila okoli 300 milijonov evrov iz evropskega sklada za regionalni razvoj, državnega proračuna in občinskih proračunov. S temi sredstvi se bodo označevale že zgrajene in tudi gradile nove kolesarske povezave.  V Imenu Občine Gorenja vas – Poljane je pogodbo prevzela Lucija Kavčič, direktorica Zavoda Poljanska dolina, podpisal pa jo je župan Milan Čadež.

Preberi več

9.8.2018

Izjava občine k poročilu o poslovanju občine v letu 2015

Ker je občina vse ugotovljene nepravilnosti odpravila že tekom same revizije ali celo pred njenim začetkom, poročilo sploh ne vsebuje poglavja o zahtevah za predložitev dokazov o izvedenih popravljalnih ukrepih, ki je pri primerljivih revizijah običajna sestavina poročila. To velja tudi za vseh šest primerov v povzetku izpostavljenih nepravilnosti, glede katerih so dokazila in pojasnila od odpravi navedena že v poročilu samem: za 1. primer na straneh 13 in 14 poročila za 2. primer na straneh 21 in 22 poročila za 3. primer na straneh 29 in 30 poročila za 4. primer na strani 33 poročila za 5. primer na strani 33 poročila za 6. primer na strani 37 poročila Med slednjimi je posebej zanimiv 3. primer glede izplačila 60.000 eur podjetju  STC Starih vrh, za katerega je bilo ugotovljeno neizpolnjevanje pogojev zgolj zaradi dejstva, ker je 33. člen družbene pogodbe navajal, da vplačila določi skupščina s sklepom, ni pa vseboval tudi izrecnega določila, da so zneski lahko nesorazmerni poslovnim deležem v podjetju, kar je seveda skupščina družbe pred izdajo poročila že dopolnila, kot je razvidno iz opisa ukrepa na 29. strani poročila. Prav tako je občina s podpisom aneksov ukinila še nerealizirane pogojne obveznosti do smučišča v prihodnjih letih v primeru slabih zim, kot je razvidno iz 30. strani poročila. Občina Gorenja vas – Poljane je izjemno zadovoljna s konstruktivnim sodelovanjem z revizorji Računskega sodišča Republike Slovenije, ki so že tekom revizije občini posredovala številna koristna priporočila poslovanja, ki jih je občina s pridom vključila v svoje poslovne procese, na osnovi česar je Računsko sodišče v polnosti izpolnilo svoje začrtano poslanstvo o ciljnem svetovalni vlogi pri izboljšanju poslovanja z javnimi sredstvi. Celotno poročilo Računskega sodišča

Preberi več

30.7.2018

Sanacija brežine Visoko na cesti Škofja Loka - Gorenja vas

Sidra in mreže so dobavljena, z vgradnjo se bo pričelo predvidoma 16.7.2018. Dokončanje izvedbe sanacije brežine s sidri in mrežami je predvidno do 15.8.2018. Vzporedno z dokončanjem zaščite brežin bodo potekala tudi preostala dela (odvodnjavanje v območju zidu, zatravitev, vzpostavitev začasnih dostopnih poti v prvotno stanje ipd).  V času vrtanja za palična sidra na območju pred obstoječim armiranobetonskim zidom, vrtalna naprava sega v prosti profil vozišča, zato bo potrebna v tem času polovična zapora ceste. Sledenja bo izvedena preko dneva na način, da je jutranja prometna konica vodena še dvosmerno, potem pa enosmerno izmenično. Tak način vodenja se predvideva v naslednjih dveh do treh tednih. V ostalem času bo večina del potekala neposredno ob državni cesti in bo tudi promet v tem času voden na način kot je voden trenutno, dvosmerno po zoženih pasovih z omejitvijo hitrosti.

Preberi več

29.6.2018

Najuspešnejši učenci z županom na izletu

Odpravili so se na Bled, kjer so imeli  panoramsko vožnjo z vlakom okrog jezera, obiskali so blejski grad, za zaključek pa so si privoščili dobro kosilo. Vsi so bili nad izletom navdušeni, bilo je veliko dobre volje in družbe. Za pozornost in poseben dan, sta se županu zahvalili tudi ravnateljica ga. Metka Debeljak iz OŠ Poljane in učiteljica ga. Neža Erznožnik iz OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas, ki sta se z učenci udeležili izleta.  Najuspešnejši učenci iz OŠ Poljane v šolskem letu 2017/2018 so bili Tine Bogataj, Jernej Oblak in Maja Režen. Iz OŠ Ivana Tavčarja pa: Loti Feltrin, Eva Slabe, Neža Ferlan, Teja Močnik, Lara Peternelj, Manca Košir, Špela Šturm, Katja Potočnik in Aljaž Razložnik.  Ob koncu je župan vsem zaželel uspešno pri nadaljnjem šolanju in vse dobro na vseh področjih.

Preberi več

26.6.2018

Energetska sanacija podružnične Šole Sovodenj

Investicija obsega energetsko sanacijo objekta, ki vključuje prenovo fasade in oken ter strešne kritine in menjavo energenta, saj bo namesto  peči na kurilno olje vgrajena sodobna toplotna črpalka zrak voda. V okviru prenove objekta bo izvedena tudi sanacijo strojnih in elektroinštalacij s sanacijo centralne kuhinje in vseh sanitarij – objekt je bil namreč grajen v letu 1938, zato je poleg energetske sanacije potrebno izvesti tudi investicijsko vzdrževalna dela. Skupna vrednost projekta zato znaša dobrih 500.000 eur brez DDV, dela pa se bodo začela po izbiri izvajalca del, predvidoma v maju 2019, zaključena pa bodo v letu 2020.

Preberi več

12.6.2018

Pomoč gasilcev v Črnomlju

Naluknjane strehe, cele vasi, kjer so hiše za silo pokrite s polivinilom, obupani prebivalci in strah v njihovih očeh, kaj bodo prinesli naslednji dnevi, kdaj in kako bodo vse sanirali. Domačini so pokazali veliko hvaležnost gasilcem, ki jim pomagajo za silo prekriti strehe, da jim voda ne teče v hišo, hlev, skedenj. Njihove iskrene besede "Hvala vam gasilci", ki povejo več kot 100 stavkov. Tako bi lahko na kratko strnili naše občutke, ki smo jih doživljali ob pomoči Črnomeljskim prebivalcem,'' so nam zapisali. Zopet se je solidarnost in pomoč naših gasilcev izkazala za ključno v hitri pomoči prizadetim. HVALA pridni in požrtvovalni gasilci! Ko bi vsaj vsi znali takole stopiti skupaj!

Preberi več

23.5.2018 župan Milan Čadež, Ema in Lenart

Sprejem olimpijcev

Ob tem pa je vredno omeniti in pohvaliti tudi druge njihove uspehe v zadnjih dveh sezonah: Ema Klinec je na tekmi Mladinskega svetovnega prvenstva 2017 v ameriškem Park Cityju osvojila eno zlato ter dve srebrni medalji. Na Mladinskem svetovnem prvenstvu 2018 v švicarskem Kandterstegu pa ja osvojila srebrno medaljo med posameznicami, na moštveni tekmi pa je skupaj z ekipo osvojila zlato medaljo in se veselila naslova ekipnih svetovnih prvakinj. Nika Križnar je na tekmi Mladinskega svetovnega prvenstva 2017 v ameriškem Park Cityju osvojila zlato, srebrno in bronasto medaljo. Na Mladinskem svetovnem prvenstvu 2018 v švicarskem Kandterstegu pa je postala prvakinja in osvojila zlato medaljo med posameznicami, na moštveni tekmi pa je skupaj z ekipo osvojila zlato medaljo in se veselila naslova ekipnih svetovnih prvakinj. Lenart Oblak je v svetovnem pokalu leta 2017 osvojil 35. mesto v Anterselva, posamično, 74. mesto v Kontiolahti, sprint in 77. mesto v Östersund v individualnem tekmovanju. Župan je domačim, poljanskim olimpijcem čestital za odlične športne rezultate, ki so jih dosegli na Zimskih olimpijskih igrah 2018 v Pjongčangu in jim zaželel veliko športne sreče tudi v prihodnjih tekmovalnih sezonah. Olimpijci pa so ob tem izrazili veselje in zadovoljstvo, da v domačem kraju cenimo in opazimo njihovo delo in uspehe.

Preberi več

Poljanska cesta 87

04 518 31 00

info@obcina-gvp.si

Dostopnost