Aktualno

19.11.2020 Žan Mahnič, Damijan Jaklin, Roman Kokalj in župan Milan Čadež

Obisk državnih sekretarjev

Namen obiska je bil pogovor z županom o izzivih gasilstva v občini in predstavitev načrta črpanja evropskih sredstev za boj proti podnebnim spremembam, iz katerega se bo kupilo vozila za zaščito in reševanje in v katerega se namerava vključiti tudi občina Gorenja vas – Poljane. Obiskali so tudi Prostovoljno gasilsko društvo Hotavlje, kjer je bila tema pogovora nakup novega gasilskega vozila, in Prostovoljno gasilsko društvo Gorenja vas, kjer je tekel pogovor o izzivih pri gradnji novega gasilskega doma.

Preberi več

18.11.2020 Cvetje v jeseni. Foto: Saša Prosen

Izbrani avtorji fotografij za občinski koledar

Komisija je izbrala 13 najboljših fotografij in jih bo objavila v občinskem koledarju za leto 2021. Vsi avtorji, ki so svoje fotografije pravočasno poslali na naš elektronski naslov, bodo nagrajeni z brezplačnim izvodom koledarja, avtorji objavljenih fotografij pa tudi z dežnikom z napisom Poljanska dolina.Avtorji nagrajenih fotografij so: Miha PrijateljSaša ProsenUroš GantarAndrej KlemenčičJan SporišLucija KavčičMarjan StrmljanDejan KoširLuka PrezeljVsem avtorjem se iskreno zahvaljujemo za sodelovanje in jim želimo še veliko prijetnih trenutkov ob fotografiranju ter vse dobro v prihajajočem letu.    

Preberi več

13.11.2020

Odločitev o izbiri izvajalca sanacije ceste Trebija - Sovodenj

Naročilo se oddaja najugodnejšemu ponudniku CVP, d.o.o., ki je oddal ponudbo v vrednosti 4.625.382 eur. Odločitev bo pravnomočna v osmih delovnih dneh po objavi.

Preberi več

12.11.2020

Občini Cerkno in Gorenja vas - Poljane ponujata roko sodelovanja na 4. razvojni osi

Predlogi imajo manjši vpliv na okolje, izkoriščajo in izboljšujejo razmere v obstoječem urbano prometnem koridorju, preko Sovodnja se izboljša navezanost na Žiri. V primerjavi z vsemi severnimi variantami je predvidena cenejša izvedba, ki omogoča fazno izgradnjo. Primorska in Gorenjska se morata cestno bolje povezati! Pri tem sta občini pripravljeni prevzeti aktivno vlogo, zato predlagata, da pristojno ministrstvo za pripravo podrobnega prostorskega načrta pooblasti obe občini s katerima ministrstvo sklene dogovor o pripravi, sprejemu in financiranju prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena - Izgradnja 4. razvojne osi. Predlagani način sprejema akta je najučinkovitejši in izvedljiv v najkrajšem času, kot primer dobre prakse pa se izkazuje pri sprejemanju OPPN skupnega pomena za gradnjo obvoznice Gorenja vas, ki je bila po tem modelu pred leti z evropskimi sredstvi že zgrajena. Župan Milan Čadež: »Po skoraj 15 letih predstavitev brez konkretnih zaključkov in zapravljanja sredstev za študije variant na študije variant neizvedljivih koridorjev menim, da je čas, da temu naredimo konec. Župana sva podpisala pobudo, ker meniva, da je napočil čas za končne rešitve. Občini Cerkno in Gorenja vas - Poljane bi si s to pobudo v prihodnosti naložili veliko izzivov in operativnega dela, vendar bi jih tudi z odgovornostjo sprejeli. Po proučitvi pobude pričakujem poziv pristojnega ministrstva po sodelovanju.« Župan dodaja: »Če smo bili pred 100 leti z rapalsko pogodbo ločeni v dve državi, je prav danes, 12. 11. 2020, čas, da naredimo premik v povezovanju Primorske in Gorenjske v skupni državi Sloveniji!«.

Preberi več

12.11.2020

Po prvem letu gradnje protipoplavnih ukrepov v Poljanah

Dela so se pričela na lokaciji nove trafo postaje in nove dostopne ceste do cerkve. Do konca leta 2019 je bilo izvedeno še znižanje in razširitev poplavne ravnice na desnem bregu Sore za kontroliran razliv in preprečitev zajezitve odtekanja poplavnih voda. Letošnjo pomlad je bila izvedena še obsežna regulacija struge Sore pri Hotovlji v njen prvotni tok in ureditev sotočja s Hotoveljščico. Poleti se je v polnem zamahu izvajala obsežna regulacija in poglobitev struge Ločivnice, zidovi na levem bregu so že v celoti urejeni, poteka še gradnja levobrežnih zidov, ki bodo pri parku stopničasto izvedeni. Prav tako je na Ločivnici v gradnji zadnji od petih novih poplavno varnejših in bolj pretočnih mostov. Od tega je eden zgrajen še na cesti Hotovlja, dva pa preko Brenteževega grabna v Predmostu, ki je tudi v celoti na novo urejen vključno z iztokom in novim zadrževalnikom plavin. Že vse leto poteka tudi gradnja najzahtevnejšega objekta, novega daljšega in širšega ločnega mostu čez Soro s poplavno varnejšim pretočnim profilom brez vmesnim mostnih opornikov. Mostna konstrukcija je v celoti dograjena, dokončati je potrebno še pločnike, položiti asfalt in urediti ograje. Novi most se navezuje na krožno križišče, ki se je začelo graditi v oktobru, sočasno s preurejanjem in obnovo vodovodne infrastrukture na območju krožišča. Nove bodo tudi vse prometnice na desnem bregu, prvi del novih cest v dolžini 500 metrov je bil asfaltiran v prvih dneh novembra. V prvi polovici leta je potekala tudi intenzivna gradnja novega elektroenergetskega daljnovodno omrežja, vključno z novo tansformatorsko postajo izven poplavnega območja. Urediti je potrebno še območje letnega kopališča pri sotočju s Hotoveljščico, cesto proti Hotovlji, kjer bo urejena pešpot ter sotočje Sore in Ločivnice.Z videnim napredkom gradnje je bil nadvse zadovoljen tudi minister za okolje in prostor Andrej Vizjak, ki je z delegacijo gradbišče obiskal letošnjega 11. septembra, ravno na obletnico slovesnega podpisa gradbene pogodbe. Trimilijonsko investicijo namreč v dveh tretjinah financira Direkcija RS za vode iz vodnega sklada, za kar je občina dala pobudo takoj po rušilnih poplavah jeseni 2014 in nato v naslednjih letih tudi nosila breme zahtevne priprave celotne dokumentacije in vodenja velikega števila postopkov. Trud pa je bil poplačan na lansko martinovo, 11. 11. 2019, ko je bila na gradbišču zasajena prva lopata. Prav zaradi vztrajnega in profesionalno izvedenega postopka priprave dokumentacije je tako minister Vizjak kot že poprej strokovna javnost izvedbo projekta označila za poseben primer dobre prakse v slovenskem merilu. In Poljanska dolina je znova dokazala, da s sodelovanjem in povezovanjem zmore preseči še tako zahtevne izzive.

Preberi več

9.11.2020

Brez zabojnikov za mešano embalažo

V zvezi s tem vas prosimo, da na ekološke otoke od 10. novembra 2020 dalje ne odlagate več mešane embalaže. Namen spremembe je izboljšanje stanja ekoloških otokov. Občasne viške mešane embalaže je še vedno mogoče oddati tudi v zbirni center Todraž. Če v vašem objektu nastane večja količina embalaže, kot jo lahko odložite v hišni zabojnik, vas vabimo, da objekt opremite z dodatnim ali večjim zabojnikom. Vsi, ki za oddajo uporabljate tipizirane vreče, lahko na vaši krajevni skupnosti prevzamete dodatne vreče. Naročilo dodatnih zabojnikov je mogoče na sedežu Občine Gorenja vas - Poljane, prek elektronskega naslova praznenje.greznic@obcina-gvp.si ali prek telefonske številke (04) 51 83 122.

Preberi več

6.11.2020

Pričetek gradnje Fortunove brvi v Gorenji vasi

Utrditev temeljnih tal desnega mostnega opornika je bila izvedena že pred časom, medtem ko je bil levi opornik zgrajen že ob gradnji gorenjevaške obvoznice. Trenutno potekajo gradbena dela za ureditev zadnjega mostnega opornika, pilotiranje temelja je izvedeno, sledi gradnja sider z ležišči in urejanje okolice. Celotna jeklena kostrukcija brvi je trenutno v izdelavi pri podizvajalcu Petrič, d.o.o. iz Ajdovščine in bo gotova v mesecu dni, ko je predvidena montaža na lokaciji. Vrednost del znaša 131.269,41 eur z DDV, vsa dela pa morajo biti zaključena v začetku naslednjega leta.

Preberi več

29.10.2020

Odobrena evropska sredstva za vodovod Lučine in Hlavče Njive

Investicija obsega izgradnjo 18,5 km novih cevovodov in rekonstrukcijo petih vodohranov, predvsem pa vključitev dodatnih virov kvalitetne pitne vode za osrednji vodooskrbni sistem občine. Ker gre za obsežno in finančno zahtevno investicijo, je postopek odobritve tekel že vse od leta 2017, končno vlogo smo skupaj z nosilno občino Škofja Loka oddali lanskega decembra, postopek pa se je z izdano odločbo zaključil včeraj. Odobritev je torej rezultat učinkovitega medobčinskega sodelovanja in povezovanja na škofjeloškem območju. Za vse vodovodne odseke so že pridobljena gradbena dovoljenja in vsa potrebna soglasja ter služnostne pogodbe, zato se bo gradnja lahko pričela nemudoma po izbiri izvajalca del, predvidoma spomladi 2021, vsa dela pa morajo biti zaključena do leta 2023.  Z investicijo bodo v celoti na novo urejene tudi vse naprave in objekti cevovoda in na novo zgrajen obsežen nov cevovod večje kapacitete. S tem bomo izboljšali tako kakovost kot kapaciteto pitne vode in bistveno prispevali k izboljšanju vodooskrbe osrednjega območja občine.

Preberi več

23.10.2020 Na parkirišču pod Sokolskim domom v Gorenji vasi je bila danes nameščena polnilna postaja za električna vozila. Foto: Bernard Strel

Nameščena polnilnica za vozilo Prostofer

Občina je v preteklem mesecu izvedla celotno gradbeno predpripravo lokacije vključno z izgradnjo elektrokabelskih povezav s pripadajočo opremo in ureditvijo talnih označb. Na območju zelenice je bila dodatno nameščena tudi polnilnica za e-kolesa, ki je bila dodatno urejena tudi na območju prireditvenega prostora Stari vrh, kjer so jo v naravno okolje umestili z uporabo lesa. Štiri nova e-kolesa pa so v upravljanju Zavoda Poljanska dolina, kjer se je mogoče dogovoriti za izposojo. Za prihodnji teden predviden zagon projekta Prostofer s slavnostnim prevzemom e-vozila in usposabljanjem prostovoljcev pa je bilo zaradi epidemije žal potrebno prestaviti vsaj za mesec dni, izveden pa bo takoj, ko bodo razmere to dopuščale. Ob tej priliki se posebej zahvaljujemo vsem sedmim prostovoljcem, ki so se že odzvali povabilu k sodelovanju pri izvajanju prevozov za starejše za zagotavljanje osnovnih oskrbnih storitev, za kar je med občani že sedaj veliko zanimanje. Še vedno pa velja povabilo morebitnim novim prostovoljcem, ki bi želeli sodelovati v mreži Prostofer, da za nadaljnji dogovor pokličejo na telefonsko številko občine 04 51 83 100.

Preberi več

16.10.2020

Slovenija oživlja!

Globalni akciji ozaveščanja se pod okriljem Zveze študentov medicine Slovenije tudi letos pridružujemo študenti medicine iz obeh slovenskih fakultet, skupaj s študenti petih zdravstvenih fakultet, člani Zveze tabornikov Slovenije, člani Zveze slovenskih katoliških skavtinj in skavtov ter predstavniki območnih združenj Rdečega križa Slovenije. V partnerstvu s Slovenskim reanimacijskim svetom in Rdečim križem Slovenije organiziramo vseslovensko akcijo “Slovenija oživlja!”, v okviru katere želimo vsem laikom predstaviti pomen hitrega in pravilnega ukrepanja v primeru srčnega zastoja, znanje oživljanja pa kot veščino ki rešuje življenja.Zaradi epidemiološke situacije v Sloveniji in po svetu smo se odločili letošnjo akcijo izvesti v virtualnem okolju – s pomočjo medijev, socialnih omrežij in svetovnega spleta. Upamo, da bomo na ta način dosegli še več Slovencev, kot bi jih sicer s prikazi na terenu. Zadnje raziskave kažejo, da se vse manj laikov odloča nuditi temeljne postopke oživljanja osebi v srčnem zastoju v času epidemije koronavirusa, četudi je ta oseba njihov znanec, družinski član. Zato bomo letos naslovili tudi to temo, pereča vprašanja v povezavi z njo, ter prilagojene smernice za oživljanje v času epidemije COVID-19. Znanje rešuje življenja, zato se tudi vi pridružite akciji Slovenija oživlja!Kje smo 16.10. 2020? www.zsms.si/slovenijaozivlja Facebook: Dogodek Slovenija oživlja! 2020, @SloMSIC Instagram: @SlovenijaOzivlja, @zsms.slomsic  

Preberi več

Dostopnost