Aktualno

30.1.2013

Na sprejemu pri županu skakalka Ema Klinec

Slovenske skakalke so na mladinskem svetovnem prvenstvu prepričlljivo zmagale in dosegle visoke cilje. Župan je sprejel zlato članico skakalne ekipe, Emo Klinec in ji čestital ob izjemnem uspehu.

Preberi več

6.12.2012

Škoda v poplavah

Škoda na infrastrukturi je ocenjena na 170.000 eur in vključuje: 40 občinskih cest,6 gozdnih cest,vodovod na Sovodnju,odsek fekalnega kanala,plaz sovodenj, plaz Gošar inplaz Volča 23 16 občanov je prijavilo škodo na kmetijskih zemljiščih v vrednosti 43.000 eur, 1 občan delno škodo na objektu v vrednosti 2.200 eur. Skupno je v občini nastalo škode po polavah za 215.200 eur.

Preberi več

6.12.2012

Slavnostni podpis pogodbe z novinarsko konferenco

Predmet podpisa pogodbe so trije projekti, ki zajemajo projektiranje in izgradnjo primarnih kanalov kanalizacije Trebija – Gorenja vas, potekajo v sklopu operacije »Odvajanja in čiščenja odpadnih voda v porečju Sore«, sekundarnih kanalov kanalizacije Trebija – Gorenja vas ter vodovodnega sistema in podsistemov, ki potekajo v sklopu operacije »Oskrba s pitno vodo v porečju Sore«. Projekt »Oskrba s pitno vodo v porečju Sore« je skupen projekt občin Škofja Loka in Gorenja vas – Poljane, zaradi skupnih vodnih virov in skupne infrastrukture, zato je bil na podpisu pogodbe prisoten tudi župan Občine Škofja Loka mag. Miha Ješe.

Preberi več

26.11.2012

Obisk delegacije pobratene občine Planá nad Lužnicí

V dneh od 23. do 25. novembra, sta se tako na obisku v naši občini mudila župan in podžupan pobratene češke občine Jiří Šimanek in Jiří Rangl s soprogama Vero Šimanek in Jeniffer Rangl. Med obiskom so si gostje med drugim ogledali dvorec Visoko, Štefanovo hišo v Poljanah in kmetijo Karlovski mlin v Žirovskem vrhu, navdušile pa so jih tudi posebnosti objektov Rupnikove linije na Golem vrhu. Predstavniki obeh občin so se dogovorili za nadaljnje tesnejše sodelovanje zlasti na kulturnem področju, projeki sodelovanja pa so predvideni tudi med ob osnovnimi šolami obeh pobratenih občin.

Preberi več

24.11.2012

Občinski nagrajenci za leto 2012

Plaketa Občine Gorenja vas – Poljane VALENTIN KOKALJ, upokojeni ravnatelj OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vasZa dolgoletno delo na področju vzgoje in izobraževanja ter vsestransko sodelovanje z lokalno skupnostjo(po sklepu OS, št. 145, 13. redna seja z dne 25. 10. 2012) ROMAN KOKALJ, poveljnik Občinskega gasilskega poveljstva Občine Gorenja vas – PoljaneZa dolgoletno, požrtvovalno, humano in vestno delo na področju prostovoljnega gasilstva,(po sklepu OS, št. 145, 13. redna seja z dne 25. 10. 2012) Priznanje Občine Gorenja vas – Poljane URBAN JERAM, mednarodno priznan DJZa ustvarjanje na področju kulture, umetnosti, glasbe in izjemen uspeh na svetovni klubski sceni.(po sklepu OS, št. 145, 13. redna seja z dne 25. 10. 2012) Priznanje župana Občine Gorenja vas – Poljane IZTOK SITAR, eden izmed najvidnejših ustvarjalcev stripa pri nasZa dolgoletno in mednarodno uspešno umetniško ustvarjanje na področju stripa, ilustracije in karikature

Preberi več

14.11.2012

Obisk ministra za kmetijstvo in okolje

Namen obiska je bil neposredna seznanitev z odprto problematiko Rudnika Žirovski vrh s poudarkom na pospešitvi izvedbe sanacijskih del na plazu pod deponijo Boršt, ki jih je minister po ogledu ocenil kot utemeljene, saj zajemajo interventne ukrepe za drenažo zalednih vod, ki povzročajo plazenje. Dogovorjeno je bilo tudi, da bo ministrstvo še v tem mesecu pripravilo predlog nadaljnjih aktivnosti glede RŽV za obravnavo na Vladi RS, do sredine decembra pa bo pripravljena novela zakona o trajnem zaprtju rudnika. Župan Milan Čadež je izpostavil tudi problematiko dolga do občine zaradi neplačevanja nadomestila za omejeno rabo prostora in nujnost čimprejšnjih ukrepov na odlagališču Boršt.

Preberi več

13.11.2012

Projekt REAAL

26. oktobra je bila v omrežje priključena fotonapetostna elektrarna moči 21 kWp za oddajo električne energije v omrežje. Nadaljujejo se dela na preureditvi kotlovnice (strojno instalacijska dela) in izgradnji novega zalogovnika za sekance. Izveden je bil zasip gradbene jame in hidroizolacijska dela krovne plošče.

Preberi več

6.11.2012

Podpis Gradbene pogodbe za izvedbo ureditve ceste Gorenja vas – Ljubljanica skozi Lučine

Na podpisu pogodbe so bili prisotni podpisniki g. Milan Čadež, župan Občine Gorenja vas – Poljane, g. mag. Gregor Ficko, u.d.i.g., direktor Direkcije RS za ceste, g. Milan Roje, direktor podjetja REKON d.o.o., ki bo izvedlo gradbena dela in ostali predstavniki Direkcije RS za ceste ter Občine Gorenja vas – Poljane. Župan Milan Čadež je poudaril kako pomembna bo realizacija tega projekta oz. da je varnost v območju šol in vrtcev na prvem mestu, ob enem pa je spomnil na predvideno realizacijo projekta ceste Bloki – Todraž, ki je v zelo slabem stanju. Ker gre za cesto mimo otroškega vrtca in cestno povezavo do Industrijske cone Todraž, bi bila njena realizacijo še kako pomembna. Direktor Direkcije RS za ceste, g. mag. Gregor Ficko, se je strinjal z županom in poudaril, da je njihov cilj prav tako, realizirati čim več projektov in s tem zagotoviti čim večjo varnost otrok. Izrazil je zadovoljstvo, da se je projekt ureditve cestnega odseka v Lučinah do podpisa gradbene pogodbe tako hitro realiziral. Na pobudo župana g. Milana Čadeža o pomembnosti ureditve ceste Bloki – Todraž je povedal, da je priprava projektne dokumentacije v teku in da naj bi v prvi polovici naslednjega leta pričeli potekati pogovori o realizaciji tega projekta, najprej z odkupi zemljišč. Posebej je g. Ficko poudaril izgradnjo Gorenjevaške obvoznice, v sklopu 4. razvojne osi. Obvoznica je v fazi pridobitve gradbenega dovoljenja, sledi razpis izvajalca del, vloga za evropska sredstva, predvideno pa je, da bi v začetku naslednjega leta pričeli z izbiranjem novega izvajalca in realizacijo projekta.

Preberi več

Dostopnost