Aktualno

9.12.2011

Otvoritev športnega igrišča na Sovodnju

Projekt izgradnje športnega igrišča je obsegal izgradnjo večnamenskega športnega igrišča, dostopne poti do igrišča in postavitev objekta, v katerem bo prostor za garderobe in sanitarije. Vrednost celotne investicije znaša približno 390.000 evrov, na podlagi uspešne prijave na javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, pa bo investicija v višini 215.516,19 evrov financirana s strani Evropskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije, ukrep 322 Obnova in razvoj vasi. Dne 20. 10. 2011 je Upravna enota Škofja Loka Občini Gorenja vas – Poljane izdala uporabno dovoljenje za novo zgrajeno Športno igrišče Sovodenj in 12. 11. 2011, je lahko občina Gorenja vas – Poljane je v sodelovanju s Krajevno skupnostjo in PŠ Sovodenj ponosno odprla nov športni in družabni prostor v naši občini. Upamo, da bodo dejavnosti na in ob igrišču prinesle veliko zabave, veselja in druženja vsem prebivalcem Sovodnja, občanom občine in vsem obiskovalcem, ki vas bo pot kdaj zanesla v naše kraje.

Preberi več

9.12.2011

Okrogla miza o dr. Ivanu Tavčarju

Ob 160. obletnici rojstva dr. Ivana Tavčarja je bila v Poljanah organizirana okrogla miza z naslovom »Dr. Ivan Tavčar, slovenski politik, ljubljanski jurist, visoški posestnik v Poljanah«. Pod spretnim vodenjem Mojce Oblak, so zgodovinar in literarni zgodovina Igor Grdina, slovenist in literarni zgodovinar Matjaž Kmecl, pravnik Lojze Ude, ekonomist Viktor Žakelj in filozof ter sociolog Miha Naglič udeležencem v dvorani kulturnega doma razkrili marsikatero skrivnost o pisatelju in našem rojaku, ki je bila splošni javnosti do sedaj prikrita.V preddverju je bila na ogled razstava arhivskega gradiva o dr. Ivanu Tavčarju iz zasebne zbirke z  naslovom »Iz Kosmovega arhiva«.

Preberi več

18.8.2011

Na Semanji dan oživili vaško štirno na Hotavljah

Zbrano množico domačinov so nagovorili predstavniki vaške skupnosti, občine Gorenja vas - Poljane, Heliosa, okoljskega ministrstva in domači župnik. Program so popestrili domači muzikantje. Vodnjak so obnovili s pomočjo Heliosovega sklada za ohranjanje čistih slovenskih voda, ki je v 13-letih delovanja sofinanciral obnovo in oživitev skupaj že 72. obnovljenih vodnjakov oz. vodnih virov v 62. občinah po vsej Sloveniji. Celotna vrednost projekta obnove vodnjaka bi ob ovrednotenju prostovoljnega dela znašala okoli 12.000 evrov. Sama obnova vodnjaka je stala 7.840 evrov od tega je Heliosov sklad prispeval 3.200 evrov, ostalo pa občina Gorenja vas - Poljane. Pri obnovi je sodelovalo 5 glavnih izvajalcev, turistično društvo Slajka Hotavlje in gasilsko društvo Hotavlje ter okoli 20 prostovoljcev. Vodnjak bo tudi del nastajajoče vodne učne Hotavlje, ki povezuje naravno in kulturno dediščino vasi Hotavlje.Še pred dobrega pol stoletja na Hotavljah ni bilo vodovoda in domačini so vodo za vsakodnevno rabo pridobivali iz vodnjakov, bočov in potokov. Eden izmed najstarejših virov pitne vode v starem vaškem jedru na zgornjih Hotavljah je bila vaška štirna, ki je stara vsaj tristo let. Zadnjih 50 let je bil pozabljen. Osnovna zunanja konstrukcija vodnjaka na vitel je leta 1962 prešla v last Loškega muzeja, ki je sedaj skrito razstavljen na grajskem vrtu. Po preselitvi lesene konstrukcije v muzej domačini niso dovolili, da bi se jašek zaprl, zato so postavili nadomestno betonsko štirno, vendar brez črpalke, ki je niso nikoli dobili.Zadnja leta se je ob urejanju vaških znamenitosti v vaškem odboru pojavila ideja o rekonstrukciji nekdanje štirne, ki je oblikoval strokovno skupino za obnovo. Lotili so se iskanja informacij o pozabljenem vodnjaku. Pomagali so si z zgodovinarji, etnologi in restavratorji, dokončno podobo pa so osnovali na podlagi pričevanj najstarejših domačinov. Danes stoji replika lesene konstrukcije vodnjaka, ki so jo mojstrsko izdelali tesar, kamnosek, zidar, kovač in slamokrovec. Ves les za konstrukcijo in vreteno je ročno tesan, in to z uporabo tradicionalnega orodja. Osnovna konstrukcija in vitel sta kopiji originalnega vodnjaka. Ročno izdelano je tudi vedro. Les za leseni del vodnjaka smo dobili iz okoliških gozdov, ki smo ga posekali že januarja ob primerni luni in pustili ležati v gozdu do spomladi. Tak les se najbolje teše. Največji izziv je bil ustrezen les za kolo, saj je obod kolesa izdelan samo iz treh kosov lesa. Prvotno je bil vodnjak iz vseh strani obit z opažem. Pri obnovi smo uporabili boljši les, sprednji del pa smo pustili odprtega za dostop. Tudi vsi železni deli vodnjaka so ročno kovani, vključno z žeblji in ročajem pri vedru. Ob podrtju vodnjaka pred 50 leti je bila streha iz lesenih desk. Novi pa je pokrit s slamo, da nam bo kot spomin, ker so bile še nekaj deset let nazaj, nekatere hiše na Hotavljah pokrite s slamo. Znanje o pokrivanju s slamo je tukaj že pozabljeno, zato je bil slamokrovec iz Prekmurja. Kamenje za vodnjak je prineseno iz lokalnega okolja in skromno obdelano, kot je bilo nekoč. Domačini so z navdušenjem spremljali, kako vodnjak raste in dobili so novo točko za srečanja in pogovor. Prenovljen vodnjak bo služil kot sekundarni vodni vir, glede na redkost tega tipa vodnjaka, pa bo predstavljal novo turistično znamenitost na Hotavljah in pomemben opomin na pozabljeno ljudsko arhitekturno dediščino. V vasi so še druge naravne, zgodovinske in kulturne znamenitosti kot so staro vaško jedro, kulturni spomenik Domačija pri Koritarju, obnovljeno kužno znamenje iz 17. stol., vaška lipa z vaškim omizjem in obnovljen enojni kozolec. O ohranitvi vodnih virov - bočov smo se začeli pogovarjati šele nedavno. Blizu cerkve pa se nahaja Vrajnškova grapa, ki je razglašena za hidrološko naravno vrednoto, kar je večini domačinov nepoznano. Reka Sora je vključena v omrežje Natura 2000 s kvalifikacijskimi vrstami rib in netopirji. Z gradnjo novih cest, dostopov do hiš in utrjevanjem brežin lahko nevede trajno uničimo naravne vrednote in vodne vire. Zato je pomembno, da za ohranitev znamenitosti poskrbimo sami na lokalni ravni.V okviru prijave na Heliosov sklad za ohranjanje čistih slovenskih voda smo skupaj s 6 učenci iz OŠ Hotavlje pripravili idejno zasnovo Vodne učne poti Hotavlje s osmini učnimi temami. S to nalogo smo želeli povečati zavest o pomenu ohranjanju čistih voda, naravnih in kulturnih vrednot, hkrati pa je naloga dobro izhodišče za učinkovitejšo promocijo turistične ponudbe na Hotavljah in spodbuda za nadaljnje delo vaščanov. Ob odprtju smo pripravili plakat poteka obnove vodnjaka in zasnove vodne učne poti.Vodnjak bomo v prihodnje vključili v dogajanje v okviru Semanjega dneva na Hotavljah, saj tod mimo vsako leto gre povorka do prizorišča Semanjega dneva, ki se dogaja le nekaj metrov stran od vodnjaka pri kužnemu znamenju. Načrtujemo pa tudi, da bomo ob božiču pripravili srečanje ob vodnjaku, kjer bomo obudili tradicijo prižiganja sveč ob vodnjaku. Včasih so namreč pred novim letom pobirali prispevke za vzdrževanje vodnjaka in se zahvalili za čisto vodo s prižigom sveč.V okviru Heliosovega sklada, ki sta ga leta 1998 ustanovila poslovni sistem HELIOS in Ministrstvo za okolje in prostor, je to že 72. obnovljeni vodnjak v 62. slovenski občini. Heliosov sklad se financira iz deleža okolju prijaznih premazov blagovne znamke HELIOS: Bori, Tessarol in Ideal.

Preberi več

7.7.2011

Novinarska konferenca s podpisom gradbene pogodbe - Izgradnja vodovodnega sistema Podvrh - Zapreval

Osnovni namen operacije Izgradnja vodovodnega sistema Podvrh-Zapreval je izgradnja vodovodnega sistema na območju naselij Podvrh, Zapreval in Četena Ravan. Izgradnja bo omogočila doseganje ustreznih okoljskih standardov, ki so bistvenega pomena za razvoj območja občine, zlasti pa bo reševala problem zadostne in kakovostno ustrezne oskrbe s pitno vodo prebivalcev v navedenih naseljih in zagotavljala ustrezno oskrbo s pitno vodo za potrebe ohranjanja in razvoja turistične dejavnosti na območju Starega vrha.Izbira izvajalca gradnje: Občina Gorenja vas-Poljane je na podlagi Zakona o javnem naročanju izvedela javni razpis za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku »Izgradnja vodovodnega sistema Podvrh - Zapreval«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne 01. marca 2011, pod številko objave JN1876/2011. V okviru javnega naročila je bilo prejetih 9 ponudb od katerih je bil kot najugodnejši ponudnik izbran ENERGOPLAN, gradbeno podjetje d.d. s soponudnikom KOMUNALNE GRADNJE d.o.o., Gasilska cesta 5, 1290 Grosuplje.Predmet pogodbe je izgradnja vodovodnega sistema Podvrh - Zapreval, ki zajema izgradnjo zajetja Bohinčev Mlin, izgradnjo črpališča Bohinčev Mlin, izgradnjo novega vodohrana Podvrh s kapaciteto 100 m3 in izgradnjo cevovoda Podvrh - Zapreval v dolžini 4.371 m. Dela po pogodbi obsegajo vsa pripravljalna dela, gradbena dela, zaključna gradbena dela, strojne inštalacije in strojna oprema, električne instalacije in električno opremo, montažna dela, zaključna dela, dobavo vsega potrebnega materiala in opreme, transporti in vsa ostala dela vezana na izvedbo javnega naročila »Izgradnja vodovodnega sistema Podvrh - Zapreval«Pogodbena vrednost del brez davka na dodano vrednost (DDV) je 741.716,56 EUR oziroma 890.059,87 EUR z DDV.Rok za izvedbo s pogodbo dogovorjenih del je 30. junij 2012.Operacijo »Izgradnja vodovodnega sistema Podvrh Zapreval« delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 - 2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«. Z nepovratnimi sredstvi bo sofinanciran del javnih izdatkov za upravičene stroške operacije v višini 85% vseh potrjenih javnih upravičenih izdatkov.

Preberi več

19.8.2011

Obnova Neškove brvi čez reko Soro v Gorenji vasi

Obnova brvi je sofinancirana iz Programa čezmejnega sodelovanja SLovenija - Italija 2007 - 2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev ter deloma s sredstvi občinskega proračuna. 

Preberi več

26.8.2011

Novinarska konferenca s podpisom gradbene pogodbe »Kanalizacija Javorje«

Novinarska konferenca s podpisom gradbene pogodbe za prijekt »Kanalizacija Javorje« je bila v četrtek, 25. 8. 2011, ob 11. uri, v prostorih Občine Gorenja vas - Poljane Z gradnjo se ureja odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda za okrog 294 prebivalcev, podružnično osnovno šolo Javorje ter turistične in druge objekte na predmetnem območju gradnje. Na predmetnem območju gradnje javne kanalizacije v naselju Murave in Javorje se skupaj s kanalizacijo rekonstruira tudi obstoječa cesta v odseku Javorje-Murave in dolžini 1 km. V sklopu ceste se gradi tudi meteorna kanalizacija za odvajanje vode iz ceste, pločniki, javna razsvetljava in utrditev brežine ceste.Izbira izvajalca gradnje: Občina Gorenja vas-Poljane je na podlagi Zakona o javnem naročanju izvedela javni razpis za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku »Kanalizacija Javorje«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne 29. marca 2011, pod številko objave JN3126/2011, v katerem je Občina prejela tri ponudbe. Ponudbe so bile za Občino nespremenljive. Občina je na osnovi postopka s pogajanji, ki je potekal na sedežu Občine 3.8.2011, izbrala kot najugodnejšega ponudnika podjetje TOPOS HOTAVLJE, gradbeništvo, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o., Todraž 20, 4224 Gorenja vas.Predmet pogodbe je izgradnja »Kanalizacije Javorje« in »rekonstrukcija LC Poljane - Javorje«. Kanalizacija Javorje obsega izgradnjo dveh kanalizacijskih sistemov. Prvi obsega kanalizacijo Četena Ravan v dolžini 324 m, ki se zaključuje z malo komunalno čistilno napravo Četena Ravan. Drugi obsega kanalizacijo Murave-Javorje-Dolenčice v skupni dolžini 4,2 km, ki se zaključuje z malo komunalno čistilno napravo Dolenčice. Poleg gradnje Kanalizacije Javorje Občina s podpisom pogodbe naroča tudi rekonstrukcijo LC Poljane - Javorje, ki vključuje ureditev LC Poljane - Javorje v dolžini 1 km, izgradnjo meteorne kanalizacije, pločnikov, javne razsvetljave in utrditev brežine ceste.Vrednost pogodbenih del znaša 2.275.564,72 EUR, brez DDV (2.730.677,66 EUR z DDV) od tega je 1.178.635,63 EUR, brez DDV (2.062.362,76 EUR z DDV) namenjeno izgradnji Kanalizacije Javorje in 556.929,08 EUR, brez DDV (668.314,90 EUR z DDV) ureditvi LC Poljane - Javorje.Rok za izvedbo s pogodbo dogovorjenih gradbenih del je 30. junij 2012.Viri financiranja:Izgradnja Kanalizacije Javorje spada v operacijo »kanalizacija Javorje.Operacijo »Kanalizacija Javorje« delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 - 2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«.Z nepovratnimi sredstvi bo sofinanciran del javnih izdatkov za upravičene stroške gradnje za operacijo Kanalizacija Javorje v višini 85% vseh potrjenih javnih upravičenih izdatkov za gradnjo. Za ta operacijo je na voljo 1.102.411,00 EUR. Ostala sredstva zagotovi Občina Gorenja vas-Poljane.Rekonstrukcijo LC Poljane - Javorje financira Občina iz lastnih sredstev.

Preberi več

Dostopnost