Aktualno

22.10.2018

Nagradni fotonatečaj z naslovom »Poljanska dolina«

Občina vsako leto izda koledar s slikami in kulturnim utripom iz domačih krajev, zato vas vabimo, da sodelujete v fotonatečaju za najboljšo fotografijo in se potegujte za nagrado – softshell jakno z napisom Poljanska dolina. Na sprehodih, planinskih poteh ali ob obisku kakšnega od kulturnih spomenikov ljubitelji lepega iščejo razglede, mir, rekreacijo ali kulturni utrip kraja. Nekateri svoje zgodbe in utrinke zapišejo, drugi pa jih ujamejo v fotografijo. Natečaj je namenjen zbiranju fotografij z utrinki Poljanske doline v vseh letnih časih, bodisi s prikazom njenih naravnih in kulturnih lepot ali pa običajev ter drugih zanimivosti domačih krajev.   Več o natečaju in pravilih sodelovanja pa najdete v prilogi.

Preberi več

15.10.2018

Dvorec Visoko - zaprtje

Razstavo, ki je bila obiskovalcem na voljo za ogled vse od sredine aprila dalje si je ogledalo več tisoč obiskovalcev. Nad obiskom smo zelo zadovoljni in upamo, da ga v naslednji sezoni še povečamo. Ogledi muzejskih zbirk v Tavčarjevem dvorcu so do nadaljnjega možni po predhodnem dogovoru Dodatne informacije v zvezi z ogledi dvorca Visoko: Zavod Poljanska dolina Telefon: 031 720 573 E-pošta: zavod@poljanskadolina.com

Preberi več

5.10.2018

Zadnja seja občinskega sveta v mandatnem obdobju 2014 - 2018

Občinski svet se je v mandatnem obdobju 2014 - 2018 sestal in odločal na 22-ih rednih sejah in štirih korespondenčnih sejah.Skupno je občinski svet sprejel 272 sklepov o posameznih odločitvah, med katerimi so med drugim sprejemi ali spremembe odlokov, pravilnikov, programov in poročil, potrditve predlogov prometa z zemljišči in izvzemov iz javnega dobra. Izvedel je več mandatnih imenovanj ter vsako leto določil občinske nagrajence.Člani občinskega sveta so podali tudi veliko predlogov in pobud, ki so bili vključno s predlogi realizacije ali pojasnili vsakokratno objavljeni v občinskem glasilu Podblegaške novice. Celotno gradivo, ki ga je na svojih sejah obravnava občinski svet, je občanom na voljo na povezavi: seje občinskega sveta. 

Preberi več

3.10.2018

Oktober - mesec požarne varnosti

Številka 112 je številka za klic v sili, na katero lahko pokličete, če potrebujete pomoč gasilcev, nujno medicinsko pomoč, druge reševalne službe ali policijo.Klic na številko 112 je brezplačen tako v Sloveniji kot tudi v drugih državah Evropske unije, nanjo pa lahko pokličete s stacionarnega ali mobilnega telefona, pošljete kratko sporočilo (SMS) ali posredujete besedilni klic prek sistema WAP 112. Številka je dosegljiva 24 ur dnevno, vse dni v letu. Klice na številko 112 sprejemajo v trinajstih regijskih centrih za obveščanje: v Brežicah, Celju, Kopru, Kranju, Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti, Novi Gorici, Novem mestu, Postojni, na Ptuju, v Slovenj Gradcu in Trbovljah. Klic se, glede na kraj kličočega, samodejno usmeri v pristojni regijski center za obveščanje. V Sloveniji je od 1. februarja 2015 omogočen eKlic (eCall), ki ga lahko ročno sprožijo potniki v vozilu ali se sproži samodejno takoj, ko senzorji, vgrajeni v vozilu, zaznajo nesrečo. 

Preberi več

28.9.2018

Izdano gradbeno dovoljenje za poplavne ureditve Poljane

Na podlagi aprila lani podpisanega sofinancerskega sporazuma je celotno projektno dokumentacijo za izvedbo del pridobila Občina Gorenja vas – Poljane, ki je tudi odkupila potrebna zemljišča. V potrditev pravni službi Ministrstvo za okolje in prostor RS je oddana tudi celotna razpisna dokumentacija za izbiro izvajalca del vključno z PZI popisi del za izvedbo. Občina bo javno naročilo z gradnjo objavila takoj po potrditvi ministrstva, ki mora potrditi tudi še končni Investicijski program projekta. Ukrepi za povečanje poplavne varnosti Poljan obsegajo: regulacijo s premestitvijo struge Sore pri Hotovlji v njen prvotni tok in ureditev sotočja s Hotoveljščico znižanje in razširitev poplavne ravnice za kontroliran razliv in preprečitev zajezitve odtekanja poplavnih voda poglobitev struge pritoka Ločivnice z ureditvijo sotočja in iztoka v Poljansko Soro ter ureditev poplavno varnejših in bolj pretočnih premostitev. Izgradnja novega mostu preko Poljanske Sore Direkcija RS za infrastrukturo bo na lokaciji sedanjega semaforiziranega križišča sočasno zgradila tudi novo krožno križišče, za kar je bil z občino v začetku septembra podpisan poseben sofinancerski sporazum.

Preberi več

24.9.2018

Podpisan sofinancerski sporazum za rekonstrukcijo regionalne ceste Trebija – Sovodenj

Projekti rekonstrukcije, katerih recenzija je bila izvedena v letošnjem aprilu, obsegajo celovito prenovo dveh odsekov, pri čemer prvi odsek obsega rekonstrukcijo dvokilometrskega odseka RC Trebija – Sovodenj od Fužin do Hobovš, drugi pa  400 m regionalne ceste mimo podjetja Lesgal na Sovodnju, kjer bo na novo zgrajen tudi pločnik in javna razsvetljava. Projekt obsega izgradnjo obsežnih novih podpornih zidov ter varovanje zgornje brežine z zaščitnimi mrežami, sidri in opornimi zidovi. Na Fužinah je predvideno avtobusno postajališče. Širina nove ceste bo znašala 5,50 m z dodatnimi razširitvami vozišča v ovinkih. Predvidena je tudi izgradnja dveh novih nadomestnih mostov na Fužinah in pri Lesgalu.   Skupna ocenjena vrednost projekta znaša 9.058.586,00 eur, od česar občina financira izgradnjo pločnikov in javne razsvetljave ter polovico stroška mostu Fužine, ki je ocenjen na 287.406,00 eur. Skupni postopek oddaje javnega naročila za izbiro izvajalca del bo izvedla Direkcija RS za infrastrukturo po pridobitvi glavnine potrebnih zemljišč ter zagotovitvi finančnih sredstev v proračunu Republike Slovenije.

Preberi več

18.9.2018

Izdano gradbeno dovoljenje za vodovod Lučine

Projekte za pridobitev gradbenega dovoljenja so izdelali projektanti podjetja Hidrosvet d.o.o., investicija pa je ocenjena na 630.000 eur, saj obsega izgradnjo kar petih kilometrov novih cevovodov za primarni in sekundarni vodooskrbni sistem naselji Lučine in Dolge Njive.  Oskrba s pitno vodo na tem območju je pogosto motena, zlasti v sušnem obdobju in med močnejšimi padavinami, zato za izboljšanje kvalitete pitne vode projekt poleg obstoječih zajetij na Golem Vrhu predvideva vključitev dveh novih zajetij pod pobočjem Zadobja, kar bo omogočalo zanesljivejše delovanje vodovodnega sistema v celoti, saj bo izboljšalo tako kakovost kot kapaciteto pitne vode, v celoti pa bodo na novo urejene tudi vse naprave in objekti vodovoda, vključno z vodohranom Dolge  Njive. Ker gre za obsežno in finančno zahtevno investicijo, je občina v letu 2017 kandidirala za nepovratna evropska kohezijska sredstva, namenjena investicijam v večjo zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo. Rekonstrukcija vodovoda Lučine predstavlja le enega od treh sklopov vloge za nepovratna sredstva, ki obsega še manjši sklop vodovoda Brebovnica ter celovito rekonstrukcijo vodovoda Vršajn – Brda. Prva faza kandidature je uspešno zaključena, saj je bil sredi letošnjega avgusta podpisan Dogovor za razvoj Gorenjske regije, v okviru katerega se je Ministrstvo za okolje in prostor RS v okviru Prednostne naložbe EU 6.1. Vlaganje v vodni sektor zavezalo nameniti kohezijska sredstva tudi za Vodovod Todraž-Lučine in Vršajn-Brda. V nadaljevanju bodo sledila pogajanja z ministrstvom o obsegu sofinanciranja investicije, občina pa bo nadaljevala s postopki pridobivanja manjkajočih gradbenih dovoljenj in služnostnih pogodb, za namen česar so bili v prvi polovici leta že izvedeni ustrezni geodetskih posnetki terena, po katerem bo potekala rekonstrukcija vodovoda. Občina se ob izdaji gradbenega dovoljenja Lučine zahvaljuje vsem lastnikom zemljišč, ki so za pridobitev gradbenega dovoljenja pristopili k popisom služnostnih pogodb, prav tako pa verjamemo, da bodo služnostne pravice uspešno pridobljene tudi na ostalih dveh sklopih rekonstrukcije vodovoda, za katere je potrebno gradbeno dovoljenje pridobiti do konca leta 2019.

Preberi več

11.9.2018

Podpisan sofinancerski sporazum za gradnjo krožnega križišča Poljane

V preteklem letu je občina za izgradnjo krožišča že pridobila celotno PZI projektno dokumentacijo, ki je tudi že recenzirana. Po projektantskih predračunih je skupna vrednost investicije ocenjena na 822.000 eur, od česar občina financira stroške prestavitve komunalnih vodov, gradnjo cestnih ureditev pa financira ministrstvo za infrastrukturo, ki bo objavilo tudi javno naročilo za izbiro izvajalca del. Krožno križišče se bo gradilo v sklopu protipoplavnih ureditev Poljane, za katere občina v mesecu dni pričakuje izdajo gradbenega dovoljenja, saj je bila celotna zahtevana dokumentacija že predana upravni enoti Škofja Loka. Javno naročilo za izbiro izvajalca protipoplavnih ureditev bo objavljeno takoj po odobritvi Ministrstva za okolje in prostor, ki je v preteklem mesecu potrdilo drugo fazo investicijske dokumentacije (PZI elaborat predinvesticijske zasnove), na osnovi česar bo občina v tem mesecu ministrstvu predala v potrditev še zadnjo tretjo fazo dokumentacije v obliki Investicijskega programa.

Preberi več

5.9.2018 Photo: Gorazd Kavčič

Gorenjska bo dobila kolesarsko omrežje

Znotraj projekta gre predvsem za enotno označitev kolesarskih poti, ki bodo potekale po državnih in občinskih cestah. Usmerjevalne table bodo kolesarje usmerjale na varne poti. Za označitev je planiranih kar 400 km kolesarskih poti. Za označitev je planiranih preko 600 usmerjevalnih tabel. Cilj ki ga ministrstvo želi doseči je, do leta 2023 zgraditi mrežo s preko tisoč kilometrov državnih in regionalnih kolesarskih poti, s katerimi bomo zagotovo pripomogli tudi k prepoznavnosti Slovenije pri turistih, ki iščejo varno in pestro kolesarjenje. Kolesarski križ, naj bi med sabo povezoval posamezne regionalne kolesarske poti.  Slovenija bo, da za dosego omenjenega cilja namenila okoli 300 milijonov evrov iz evropskega sklada za regionalni razvoj, državnega proračuna in občinskih proračunov. S temi sredstvi se bodo označevale že zgrajene in tudi gradile nove kolesarske povezave.  V Imenu Občine Gorenja vas – Poljane je pogodbo prevzela Lucija Kavčič, direktorica Zavoda Poljanska dolina, podpisal pa jo je župan Milan Čadež.

Preberi več

9.8.2018

Izjava občine k poročilu o poslovanju občine v letu 2015

Ker je občina vse ugotovljene nepravilnosti odpravila že tekom same revizije ali celo pred njenim začetkom, poročilo sploh ne vsebuje poglavja o zahtevah za predložitev dokazov o izvedenih popravljalnih ukrepih, ki je pri primerljivih revizijah običajna sestavina poročila. To velja tudi za vseh šest primerov v povzetku izpostavljenih nepravilnosti, glede katerih so dokazila in pojasnila od odpravi navedena že v poročilu samem: za 1. primer na straneh 13 in 14 poročila za 2. primer na straneh 21 in 22 poročila za 3. primer na straneh 29 in 30 poročila za 4. primer na strani 33 poročila za 5. primer na strani 33 poročila za 6. primer na strani 37 poročila Med slednjimi je posebej zanimiv 3. primer glede izplačila 60.000 eur podjetju  STC Starih vrh, za katerega je bilo ugotovljeno neizpolnjevanje pogojev zgolj zaradi dejstva, ker je 33. člen družbene pogodbe navajal, da vplačila določi skupščina s sklepom, ni pa vseboval tudi izrecnega določila, da so zneski lahko nesorazmerni poslovnim deležem v podjetju, kar je seveda skupščina družbe pred izdajo poročila že dopolnila, kot je razvidno iz opisa ukrepa na 29. strani poročila. Prav tako je občina s podpisom aneksov ukinila še nerealizirane pogojne obveznosti do smučišča v prihodnjih letih v primeru slabih zim, kot je razvidno iz 30. strani poročila. Občina Gorenja vas – Poljane je izjemno zadovoljna s konstruktivnim sodelovanjem z revizorji Računskega sodišča Republike Slovenije, ki so že tekom revizije občini posredovala številna koristna priporočila poslovanja, ki jih je občina s pridom vključila v svoje poslovne procese, na osnovi česar je Računsko sodišče v polnosti izpolnilo svoje začrtano poslanstvo o ciljnem svetovalni vlogi pri izboljšanju poslovanja z javnimi sredstvi. Celotno poročilo Računskega sodišča

Preberi več

Dostopnost