15. redna seja občinskega sveta

10.06.2021

Dnevni red

Gradivo

01. točka: Obrazložitve


01. točka: Potrditev zapisnika 14. redne seje z dne 15. 4. 2021


02. točka: Pobude, predlogi, vprašanja članov občinskega sveta


03. točka: Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o OPN - veljavni


03. točka: Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o OPN - veljavni dopolnjen


03. točka: Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o OPN - sledljivi popravki


03. točka: OPN 1 - tekstualni del


03. točka: OPN 1 - grafični del


03. točka: OPN 1 – priloge


03. točka: Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o OPN - končni


03. točka: Priloga k Odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o OPN - končni


03. točka: Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o OPN - UPB1 za sprejem


04. točka: Poročilo o vplivih na okolje RŽV za leto 2019


04. točka: Poročilo o izvajanju varstva pred IO sevanji RŽV za leto 2020


04. točka: Poročilo o vplivih na okolje RŽV za leto 2020


04. točka: Poročilo za občino GVP - ARAO deponija Jazbec


06. točka: Poročilo skupne občinske uprave MIRED 2020


07. točka: Lokalni energetski koncept OGVP


07. točka: Soglasje k skladnosti LEK za OGVP


08. točka: Rebalans proračuna OGVP za leto 2021


08. točka: Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem OGVP za leto 2021


09. točka: Odlok o podelitvi koncesije na področju patronažne službe na območju OGVP


09. točka: Soglasje OZG k širitvi koncesije za področje patronaže


09. točka: Zapisnik 9. seje Odbora za zdravstvo, socialno varstvo in skrbstvo


10. točka: Četrta razvojna os na odseku Cerkno - Hotavlje


11. točka: Pravilnik o spremembi Pravilnika o spodbujanju razvoja podjetništva v OGVP


11. točka: Zapisnik 4. seje Odbora za gospodarstvo


12. točka: Poročilo o delu Podblegaških novic za leto 2020


13. točka: Mnenje o kandidatu za imenovanje direktorja KITŠL


Sklepi

Zapisnik

Dostopnost