Domov  |  Prijava  |  Registracija

Občina Gorenja vas - Poljane
Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Telefon: 04 518 31 00  
Fax: 04 518 31 01
E-pošta: info@obcina-gvp.si

Uradne ure:
ponedeljek: 8.-10., 11.30-15.
sreda: 8.-10., 11.30-17.
petek: 8.-10., 11.-13.

travesti travesti renkli fotokopi makinası fotokopi makinası servisi ankara ankara temizlik şirketleri travesti
Občina Medobčinski inšpektorat in redarstvo Projekti občine Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Krajevne skupnosti Komunala in gospodarske javne službe Urejanje prostora Gospodarstvo Kmetijstvo Turizem Izobraževanje Kultura Šport Socialno varstvo Zdravstveno varstvo Varnost in zasebnost Sokolski dom Lokalne volitve 2018
Seje občinskega sveta

Uporabno

Razpisi in objave

Javni razpis - subvencije občine
JR o dodeljevanu o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo MKČN 2018
Datum objave:
20.07.2018
Datum zaključka:
17.09.2018 do 12:00
Izdajatelj:
Občina Gorenja vas-Poljane
Status:
Zaključen
Kontaktna oseba:
dr. Kristina Knific,   kristina.knific@obcina-gvp.si ,  045183122 ali 045183100
Razpisano sredstev:
15.000,00
Vsebina razpisa:

Premet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev Občine v skupni višini 15.000,00 evrov za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo čiščenja do 50 PE (v nadaljevanju MKČN), in sicer le na poselitvenih območjih Občine Gorenja vas – Poljane.


 1. Predmet javnega razpisa:

Premet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev Občine v skupni višini 15.000,00 evrov za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo čiščenja do 50 PE (v nadaljevanju MKČN), in sicer le na poselitvenih območjih Občine Gorenja vas – Poljane.

 1. Splošna določila:

Do subvencije za izgradnjo MKČN je upravičena fizična oseba, ki je lastnik ali solastnik stanovanjske stavbe, ki stoji na območju Občine Gorenja vas-Poljane in ima stalno prebivališče v tej stanovanjski stavbi, stavba pa stoji na območju občine, kjer po državnem predpisu in po občinskem operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda ni predvidena izgradnja javne kanalizacije. Upravičenec je upravičen do dodelitve sredstev samo enkrat (prva vgradnja).

Do subvencije niso upravičene fizične osebe, ki so lastniki ali investitorji stanovanjske stavbe, ki se nahaja na območjih, za katere je po državnem in po občinskem po občinskem operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda predvideno odvajanje po javni kanalizaciji in čiščenje komunalnih odpadnih vod na javni komunalni čistilni napravi. Do sredstev tudi niso upravičene pravne osebe.

Na podlagi ugotovitve in izjave izvajalca javne službe, da stavbe v območju, kjer že obstaja javna kanalizacija ali je predvidena izgradnja javne kanalizacije, ni tehnično možno ali ni ekonomsko upravičeno priklopiti na javni kanalizacijski sistem, strokovna služba Občine Gorenja vas-Poljane lahko odobri subvencijo po tem pravilniku.

Sredstva se dodeljujejo za popolne in pravočasne vloge, po zaporednem vrstnem redu prispetja. Sredstva se dodelijo izključno upravičencem, ki izpolnjujejo zahteve iz tega javnega razpisa.

Pojmi, uporabljeni v tem razpisu, imajo enak pomen, kot je določen Pravilniku oz. zakonodaji, ki ureja dotično področje.

 

 1. Višina nepovratnih sredstev za vgradnjo MKČN:

Višina sredstev se dodeli v odvisnosti od zmogljivosti čiščenja novozgrajene MKČN, in sicer največ v višini do 150 evrov na PE (PE – enota zmogljivosti čiščenja MKČN) in največ 30 % nabavne vrednosti MKČN z DDV (z vsemi popusti in rabati) oziroma do porabe sredstev sprejetega proračuna občine za leto 2018.

V kolikor je MKČN v solastništvu več upravičencev, se nepovratna sredstva posameznemu upravičencu dodelijo po lastniškem deležu oziroma dogovoru med upravičenci (solastniki MKČN).

 

 1. Pogoji:

Vloga mora poleg pogojev v četrtem členu zadostiti še naslednjim pogojem:

 1. Upravičenec mora biti lastnik MKČN.
 2. Objekt iz katerega komunalne odpadne vode se čistijo v MKČN, mora biti zgrajen skladno s predpisi za gradnjo objektov.
 3. Sofinancira se zgolj prva oprema objekta z MKČN in MKČN katera še ni bila sofinancirana z javnimi sredstvi.
 4. MKČN mora biti zgrajena in v funkciji obratovanja z vsaj 50% obremenitvijo (za en populacijski ekvivalent se šteje 1 prebivalec s stalnim prebivališčem) glede na največjo nazivno zmogljivost čiščenja MKČN.
 5. MKČN mora imeti določenega upravljavca.
 6. MKČN mora izkazovati z zahtevami predpisov skladno obratovanje, kar se dokazuje s poročilom o pregledu, ki ne sme biti starejše od dveh let, in ga je izdelal izvajalec javne službe odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda.
 7. MKČN mora biti dostopna komunalnim vozilom za odvoz mulja.

 

 1. VLOGA:

Vloga mora biti pisna, podana na obrazcu vloge in podpisana s strani vlagatelja (upravičenca ali njegovega pooblaščenca).

Vlogi morajo biti priloženi naslednji dokumenti:

 • dokazilo o lastništvu MKČN-račun
 • gradbeno dovoljenje, če je objekt zgrajen po 31. 12. 1967
 • poročilo o pregledu MKČN, ki ga izdela pristojen izvajalec javne službe
 • parafiran vzorec pogodbe
 • pogodba o upravljanju
 • izjava o lastništvu, podatkih in o sofinanciranju MKČN
 • pooblastilo, če vlagatelj ni upravičenec
 • pisni dogovor med upravičenci, če je MKČN v lasti več oseb

 

Vloga mora biti dostavljena na naslov: Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, najkasneje do 17. 9. 2018 do 12:00 ure.

Vloga mora biti predložena v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti na prednji strani (levi, spodnji del) označen z napisom »NE ODPIRAJ – razpis MKČN 2018«. Na hrbtni strani ovitka mora biti označen polni naslov vlagatelja.

Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja z vsemi pogoji iz tega javnega razpisa.

 

 1. ROK ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS:

Rok za prijavo na javni razpis se zaključi 17. 9. 2018 ob 12:00 uri.

 

 1. POSTOPEK OBRAVNAVANJA VLOG:

Postopek javnega razpisa in razdelitev sredstev opravi komisija, ki jo s sklepom imenuje župan Občine Gorenja vas - Poljane.

Za dodelitev sredstev prosilec zaprosi s pisno vlogo. Odpiranje vlog ni javno. Vloge, ki ne bodo pravočasne ali katerih vlagatelj ne bo izpolnjeval razpisnih pogojev, bodo s sklepom zavržene. Če vloga ob vložitvi ne bo popolna, bo prosilec pozvan k dopolnitvi vloge. Rok za dopolnitev znaša 15 dni. Roka dopolnitve ni mogoče podaljševati. Če vloga ni pravočasno dopolnjena ali je kljub dopolnitvi še vedno nepopolna, se s sklepom zavrže.

Sredstva se bodo odobrila po načelu prispelosti popolne vloge, vendar najdlje do porabe načrtovanih sredstev. Popolne vloge, za katere ne bo dodeljenih sredstev v tekočem letu, se prenesejo na seznam vlagateljev prihodnjega leta.

Odločitev o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo male čistilne naprave v letu 2018 izda župan Občine Gorenja vas - Poljane.

Upravičenec lahko črpa sredstva na osnovi pogodbe, sklenjene med upravičencem in občino. Sredstva se dodeli v roku 15 dni po podpisu pogodbe o dodelitvi nepovratnih sredstev. V kolikor vlagatelj v roku 8 dni po prejemu sklepa ne pristopi k podpisu pogodbe, se mu sredstva ne dodelijo.

 

 1. DODATNE INFORMACIJE:

Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa do 17. 9. 2018 in sicer v sprejemni pisarni Občine Gorenja vas - Poljane, dostopna pa je tudi na spletni strani Občine Gorenja vas - Poljane:

http://www.obcina-gvp.si/?lang=&option=razpisi&stran=Razpisi in objave.

 

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na Občini Gorenja vas - Poljane, na tel. št. 04/51-83-122, Kristina Knific.

 

Št. 354-29/2018-02

Gorenja vas, 5.7.2018

 

ŽUPAN

                                                                                                                                     Milan Janez Čadež

 

Razpisna dokumentacija:

Nazaj

Aktualno

  Razpis območne likovne razstave

  Po nekaj letih premora bo OI Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Škofja Loka ponovno organizirala srečanje ljubiteljskih likovnih ustvarjalcev.

  Pregledna razstava bo v galeriji Sokolskega doma od 23. avgusta do 18. septembra 2019.

   » preberi več

Galerija

Kontakt