Sanacije po poplavah v letu 2023

V letu 2024 intenzivno poteka sanacija po katastrofalnih poplavah v letu 2023, ko je občina utrpela preko 30 milijonov škode. Sanacija na več kot 50 različnih lokacijah obsega sanacijo plazov na infrastrukturi ter na hudourniških vodotokih, ki so povzročili poškodbe cestne infrastrukture.

23.7.2024

Obnova plazu na Hlavčih Njivah

Na območju prvotno predvidenega temelja opornega zidu je bila med sanacijo zaznana dodatna nestabilnost terena, zaradi česar je bilo potrebno sanaciji dodati fazo predhodne stabilizacije območja pod prvotno splazelim pobočjem.Delno prevoznost ceste je bilo med sanacijo mogoče zagotavljati z izdatnimi dodanimi napori gradbene ekipe pri varovanju zgornje polovice ceste proti porušenju z začasnimi zagatnimi stenami.

Preberi več

19.7.2024

Obnovitvena dela na območju Leskovice

Avgustovske poplave so na tem delu povzročile veliko razpoko tako na lokalni cesti kot betonskem zidu. Vrednost investicije brez asfalta je 270 tisoč evrov. Odcep v dolžini 240 metrov je tudi asfaltiran. V zaključni fazi so obnovitvena dela v dolžini 430 metrov na odseku Košir–Peternel. Prav tako je bil po načrtu KS Gorenja vas obnovljen del javne poti v Robidnico v dolžini 240 metrov in 60 metrov poti v Hoje.

Preberi več

15.7.2024

Obnova ceste Bukov vrh

Obnovitvena dela potekajo na odseku dveh kilometrov, zaradi česar je cesta obdobno zaprta, obvoz pa poteka skozi naselje Vinharje. Obnoviti je potrebno celoten ustroj cestišča z meteorno kanalizacijo in zalednim odvodnjavanjem in ponovno vzpostavitvijo prevoznosti. Vrednost del presega 850.000 evrov, dela pa morajo biti zaključena do začetka jeseni.

Preberi več

11.7.2024 Foto: arhiv občine

Začetek gradnje mostu čez Soro na Hotavljah

Že lani smo zagotovili interventna sredstva za izgradnjo zasilne premostitve manjkajočega dela mostu, pred dnevi pa smo se lotili njegove temeljite obnove. Minuli teden so bili porušeni ostanki starega mostu in na istem mestu ta čas poteka pilotiranje temeljev in izgradnja mostnih opornikov za nov most. Dela, ki jih izvaja podjetje Topos Hotavlje d.o.o., bodo vredna dobrih 950 tisoč evrov. Novozgrajeni most bo poplavno varnejši, saj bo brez vmesnih podpornikov v strugi. Tudi novi most, gradnjo katerega bomo končali jeseni oziroma najkasneje do konca leta, bo lesen in pokrit z leseno strešno konstrukcijo.

Preberi več

8.7.2024

Obsežna obnova plazov na cesti Malenski Vrh

Skupno je predvideno sanirati preko 10 plazov na območju ceste, vključno z večjim plazom na odcepu v spodnji del vasi Lovsko Brdo. Zaradi navedenega obsega del so na navedeni cesti dolgotrajnejše cestne zapore, promet pa poteka po obvozih. Do konca junija je bilo saniranih in na novo urejenih vseh šest plazov v zgornjem delu trase ceste, vključno z vgradnjo stabilnih prepustov zaledne in hudourniške vode večjih dimenzij, na osnovi česar je v zgornjem odseku v tekočem mesecu predvidena ponovna vzpostavitev asfaltne prevleke.

Preberi več

2.7.2024

Sanacija športnega igrišča Sovodenj

V strmi brežini pod zahodnim robom igrišča se je ob lanskih avgustovskih poplavah sprožil obsežnejši plaz, ki je spodnesel temelja tla pod robnim delom igrišča, kjer bo potrebno na novo urediti temelje in še pred tem stopenjsko stabilizirati območje plazu. Dela v zahtevnem terenu bodo potekala pod stalnim geološkim nadzorom in skladno s projektno dokumentacijo za sanacijo plazu, predvidoma pa bodo zaključena še pred koncem šolskih počitnic.

Preberi več

28.6.2024

Sanacija ceste Kopačnica – Podpleče

Sanacija odseka v dolžini 1,7 km obsega stabilizacijo cestnega ustroja in vzpostavitev ponovne, poplavno varnejše prevoznosti cestišča. Planirano je, da bodo vsa dela zaključena še pred koncem poletja, ko bo na tej najkrajši cestni povezavi s sosednjo občino Cerkno spet ponovno neovirano stekel promet.

Preberi več

20.6.2024 Ob obnovi cestišča nad cesto gradijo kamnito-betonski oporni zid.

Temeljita prenova dela ceste Poljane - Volča

Celovita rekonstrukcija ceste v dolžini približno 600 metrov obsega ureditev novega odvodnjavanja in inštalacij za optično povezavo, razširitev ceste s pločnikom in zamenjavo nosilnega ustroja, nov asfalta ter ureditev prepustov, kanalov, jarkov in zadrževalnikov na zalednih hudourniških vodotokih nad cesto. Po hidravličnih izračunih potrebne velikosti cestnih prepustov za zaledne vode se je izkazalo da so pod obstoječo cesto vgrajene premajhne dimenzije prepustov, zato bodo vgrajeni prepustov primerne velikosti za potrebno odvodnjavanje zalednih vod z višje ležečega terena.Za izvajalca je bilo na podlagi razpisa izbrano podjetje HIP KA iz Ljubljane, ki dela že izvaja in naj bi jih predvidoma do konca septembra letos v celoti dokončalo. Vrednost vseh del po pogodbi znaša nekaj manj kot milijon evrov z vključenim DDV. Trenutno je že urejen kamnito-betonski oporni zid nad cesto, katerega namen je opora plazovitemu delu zalednega terena in kontrolirano odvodnjavanje vode iz zalednega območja ceste, vgrajujejo se robniki in menja material spodnjega ustroja nosilnega sloja nove ceste. Po zaključeni izvedbi bo to za občino in prebivalce pridobitev v obliki popolnoma nove trase ceste s pripadajočim pločnikom in celovito urejenim odvodnjavanjem območja nad cesto in pod njo. Posledično bodo zagotovljene protipoplavna varnost bližnjih objektov in prevoznost ceste ter stabilnost brežin tudi v primeru ponovitve ekstremnih padavin, kot so bile ob zadnjih poplavah v avgustu 2023.

Preberi več

11.6.2024

Saniran plaz na JP Javorjev Dol – Likar

Po deževju 4. 8. 2023, se je sprožil stopenjski plaz v strmem terenu po katerem poteka cesta, zaradi česar je bila potrebna preusmeritev na višjeležeči travnik. Plaz širine 25 metrov je bil stabiliziran z vgradnjo jeklenih tirnic s kamnito betonsko temeljno zložbo ter z ureditvijo drenaže. Na podoben način je bila sanirana tudi razpoka na nižjeležečem odseku iste ceste.

Preberi več

30.5.2024 Na Gorenji Dobravi bosta v sklopu popoplavne sanacije na novo zgrajena dva mostova.

Sanacijska dela na Gorenji Dobravi

Poškodovana sta bila oba mostova, na Brebovščici in na Dršaku. Poškodbe so bile predvsem v temeljnem delu obeh mostov, deroča voda je spodkopala njune temelje. Ugotovljeno je bilo, da prepustnost strug Brebovščice in Dršaka ter tudi obeh mostov glede na podobne dogodke, ki jih lahko pričakujemo v prihodnosti, ni zadostna, zato bo izvedena celovita sanacija strug in obeh mostov za zagotovitev večje pretočnosti. Izdelana je bila hidravlična analizo celotnega območja in na njeni podlagi določena potrebna širina in globina strug ter večjih mostov, kar naj bi prispevalo k temu, da bi se v prihodnosti laže izognili podobnim dogodkom. V okviru sanacije po poplavah je predvidena izgradnja dveh novih mostov, razširitev in delna poglobitev strug Brebovščice in Dršaka ter izgradnja protipoplavnih nasipov, meteornega zalednega in površinskega odvodnjavanja ter celotne nove dostopne ceste s ceste Gorenja vas–Todraž. Pred začetkom del je bila urejena nova začasna makadamska cesta, ki omogoča nemoten dostop v času izvajanja del, za pešce pa je dostop urejen po lesenem mostu čez Dršak. Zgrajeni so že armiranobetonski piloti pod temelji, izdelujejo se temeljni oporni zidovi za nova mostova. Izvedbo del, ki bodo končana predvidoma jeseni letos, je prevzelo podjetje Topos. Vrednost del je ocenjena na približno 600.000 evrov.

Preberi več

28.5.2024

Sanacija ceste pri cerkvi na Hotavljah

Hudourniška struga Homovšaka z zaledjem iz obširnega območja Slajke je v tem delu povsem preusmerila strugo in odnesla celotno cesto. Po interventni ureditvi prevoznosti pa v zadnjih mesecih na tem območju poteka celovita sanacija, ki obsega tudi ureditev struge na način, da bo območje in infrastruktura ob prihodnjih pričakovanih povečanih nalivih poplavno varnejša. Na najožjem delu soteske se nameščajo škatlasti propusti velikih dimenzij, ki so na novo vgrajeni tudi preko glavne ceste na Slajko. Na območju struge je predvidenih več zadrževalnih pragov in dve zaplavni pregradi gorvodno za zadrževanje mulja. Po ureditvi struge bo sledila dokončna ureditev ceste.

Preberi več

21.5.2024 Plaz, ki je spodkopal cesto iz Srednje vasi na Brda

Sanacija dela ceste Srednja vas – Dolenje Brdo

Po ujmi je bila cesta približno en mesec neprevozna. Lokalni izvajalec je vzpostavil zasilno prevoznost na način, da je cesto prestavil v zgornjo brežino in v plaz nasul materiala za štiri metre široko makadamsko vozišče. Cilj je trajno sanirati 650-metrski odsek ceste. Trenutno potekajo gradbena dela na manjših cestnih usadih. Veliki plaz se še ni začel sanirati, saj mora biti zemlja na tem delu čim manj razmočena, da bo izvajalec lahko po delih zgradili kamnito-betonski podporni zid v dolžini 80 metrov in višine pet metrov. Kamnita zložba je locirana od 10 do 20 metrov pod cesto, zato bo treba do konca zamenjati cestno telo v dolžini 600 metrov in sanirati še en cestni usad. Za večji plaz je že izdelan elaborat, v katerem so določeni sanacijski ukrepi. V sklopu sanacije je bilo do zdaj že urejenih pet manjših cestnih usadov in na 200-metrskem delu ceste zamenjana cestna podlaga ter urejeno meteorno odvodnjavanje in drenaža. Pogodbena vrednost del, brez asfaltiranja, znaša 461.500 evrov z DDV. Dela izvaja Janez Oblak, s. p., iz Dolenčic. Gradbena dela naj bi se zaključila v oktobru 2024.

Preberi več

Dostopnost