Aktualno

15.6.2022 Medved.

Medved v naših krajih

Med sprehajanjem po gozdu lahko v izjemnih primerih srečamo medveda, vendar pa so takšna srečanja zelo redka, saj nas medved običajno opazi prej in se umakne. Napadi medveda na človeka so zelo redki in običajno so sprovocirani s strani človeka ali psa. Medvedu človek predstavlja naravnega sovražnika, zato se mu umakne. Težave nastopijo, kadar človek naredi poteze, ki jih medved lahko razume kot napad ali ogrožanje mladičev. Občina Gorenja vas – Poljane zato poziva vse občane in občanke, da v primeru, da opazijo medveda o tem takoj obvestijo Milana Jerama, gospodarja Lovske družine Gorenja vas na telefon 051 380 720.

Preberi več

9.6.2022 Pas za pešce na Poljanski cesti v Gorenji vasi. Foto: arhiv občine

Barvanje talnih označb v Gorenji vasi in Hotovlji

Na Poljanski cesti v Gorenji vasi je bil izveden pas za pešce v dolžini 570 m, ki je bil določen z elaboratom prometne ureditve, ki ga je izdelalo podjetje MP-pro iz Medvod. V Hotovlji pa so bile označene robne črte, ki označujejo robove vozišča in vodijo promet skozi ožji del naselja. S tem smo poskrbeli, da bodo pešci v prometu varnejši.

Preberi več

7.6.2022

Začetek uporabe nove prostorske zakonodaje

Zakon ukinja sedanja potrdila o namenski rabi ter uvaja novo obliko lokacijske informacije. Lokacijsko informacijo izda občina na podlagi zahtevka, iz katerega je razvidno, katere vsebine mora vsebovati lokacijska informacija (podatek o namenski rabi prostora ali prostorsko izvedbene pogoje). Ima naravo potrdila iz uradne evidence in se izda v skladu s predpisi, ki urejajo upravni postopek proti plačilu upravne takse, pri čemer se šteje, da parcele v eni katastrski občini predstavljajo en zahtevek. En zahtevek lahko obsega največ deset parcel. Za izdajo lokacijske dokumentacijo je pristojen upravni organ za urejanje prostora tiste občine, na območju katere se nepremičnina nahaja.

Preberi več

30.5.2022

Prodaja nepremičnine

Celotno besedilo javnega razpisa za prodajo nepremičnine z javnim zbiranjem ponudb je objavljeno na spletni strani občine, zavihek Razpisi in objave.

Preberi več

30.5.2022 Paketnik za prevzem gradiva.

Paketnik za prevzem gradiva

Paketnik za prevzem naročenega gradiva s štirimi predali vam omogoča brezstični prevzem gradiva tudi zunaj našega delovnega časa, 24 ur na dan vse dni v tednu. Paketnik je nameščen ob stopnišču, ki vodi s parkirišča pod Sokolskim domom. Vsak član knjižnice, ki želi koristiti to storitev, mora na elektronski naslov knjižnice (gorenjavas@knjiznica-skofjaloka.si) ali po telefonu (04 510 71 00, 041 442 095) sporočiti, katero gradivo želi prevzeti v paketniku.  Več informacij na spletni povezavi.

Preberi več

27.5.2022 Asfaltiran uvoz Kladje pri kmetiji Lojz na Fužinah. Foto: arhiv občine

Nadaljevanje asfaltiranja po krajevnih skupnostih

- po planu Krajevne skupnosti Trebija je bil asfaltiran uvoz Kladje pri kmetiji Lojz na Fužinah ter 20 m odcep Oblak na Fužinah;- v Krajevni skupnosti Lučine so bila izvedena asfalterska dela s krpanjem uničenega asfalta na cesti Lučine - Zajlar v skupni dolžini 120 m ter krpanje ceste v Suhem Dolu v skupni dolžini 70 m;- izvedena je bila preplastitev na cesti Hotovlja - Bukov Vrh v skupni dolžini 380 m in na lokalni cesti Poljane - Javorje v Podobenu v skupni dolžini 350 m. S tem je redno asfaltiranje, vezano na leto 2021, zaključeno. V mesecu avgustu se nadaljuje redno asfaltiranje 2022 z novim izbranim izvajalcem.

Preberi več

18.5.2022 Župan Milan Čadež je podpisal zavezo Manj plastike, več trajnosti.

Manj plastike, več trajnosti

Župan Občine Gorenja vas - Poljane Milan Čadež je na začetku izpostavil pomen srečanja za izmenjavo izkušenj in medsebojno spoznavanje, direktor Zavoda Poljanska dolina Tomaž Trobiš pa je izpostavil težnjo po trajnostnem in butičnem turizmu. Kristina Bogataj je v nadaljevanju udeležncem predstavila še zavezo Manj plastike, več trajnosti, ki sloni na pomenu izločanja plastike za enkratno uporabo - plastenke, plastični kozarci, plastična embalaža za hrano in plastična embalaža v hotelskih sobah s ciljem odstraniti vse problematične in nepotrebne plastične embalaže ter prehod na modele za večkratno uporabo oz. embalažo, ki jo je možno reciklirati ali kompostirati. Zavezo sta na dogodku podpisala župan Milan Čadež in direktor Tomaž Trobiš.

Preberi več

17.5.2022 Asfaltiranje Kopačnica 300 m

Redno letno asfaltiranje

- po planu KS Gorenja vas je bil asfaltiran 420 m odsek javne poti Suša – Jelovica. S tem odsekom je asfaltiran celotni odsek občinske ceste iz Suše v smeri Črnega Kala;- asfaltiran je bil lansko leto pripravljen odsek lokalne ceste Kopačnica – Leskovica. Asfaltna plast je nosilna in je predvidena za preplastitev z obrabno plastjo v sklopu ureditve ceste do Leskovice. To je v sklopu projekta, ki ga financira Ministrstvo za okolje in prostor in predvideva sanacijo plazov na tej cesti in izvedbo novega asfalta v dolžini 3,5 km;- v sklopu ureditve fekalne kanalizacije in prevezave vodovoda je KS Gorenja vas izvedla asfaltiranje 170 m odseka občinske ceste na Trati, v smeri grape Jehovc;- asfaltiran je bil tudi lansko leto pripravljen 200 m odsek javne poti Pot na Pretovč. Asfaltiranje se bo nadaljevalo na območju Bukovega vrha, na Trebiji, uvoz Hotavlje in preplastitev v Podobenu. S tem bo prvi sklop rednega asfaltiranja, vezanega na leto 2021, zaključen. V mesecu avgustu se nadaljuje redno asfaltiranje 2022 z novim izbranim izvajalcem.

Preberi več

13.5.2022 Foto: Jošt Gantar

Deseta obletnica odprtja Dvorca Visoko

Natanko pred desetimi leti, 12. 5. 2012, je namreč Dvorec Visoko po dolgih letih vnovič odprl vrata obiskovalcem. Župan je uvodoma po letih predstavil desetletna dela, ki so se pričela izvajati 29. avgusta 2011. Takrat smo namreč sprejeli odločitev, da je potrebno Dvorec Visoko ponovno oživeti in ga odpreti za širšo javnost. V letu 2012 smo tako poskrbeli za obnovo dveh sob, v eni je domače kulturno društvo uredilo razstavo o Ivanu Tavčarju, drugo pa smo oddali v najem domačemu gostincu, ki je po dolgih letih vnovič poskrbel za gostinsko ponudbo v priljubljenem letnem vrtu Dvorca Visoko. V sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine smo v letu 2013 izvedli temeljito obnovo in celovito restavriranje stenskih poslikav takratne Škofove sobe, ki smo jo kasneje preimenovali v poročno sobo. V maju istega leta se je v povsem obnovljeni poročni sobi s pogledom na cerkev svetega Volbenka odvila prva poroka s protokolom, ki jo je vodil sam gospodar dvorca Ivan Tavčar. Leto kasneje smo poročnemu protokolu v poročni sobi dodali še poroko na prostem. Od Občine Škofja Loka smo v letu 2015 odkupili še preostali lastniški delež objektov dvorca in s tem po dveh desetletjih urejanja lastniških razmerij z ostalimi občinami postali njegovi izključni lastniki. Tekom leta 2016 smo obnovili ostrešje kozolca in zamenjali strešno kritino, restavrirali in obnovili smo vhodne stopnice, v sklopu del je bila obnovljena tudi črna kuhinja in vzhodna soba. V obnovljenem pritličju Dvorca Visoko smo odprli štiri razstave o bogati zgodovini dvorca in njegovih prebivalcih. Skupna vrednost izvedenih del v obdobju 2011 – 2016 je znašala 361.011 evrov. Avgusta 2017 je Vlada Republike Slovenije sprejela Odlok o razglasitvi Ambienta Visoške in Debeljakove domačije na Visokem pri Poljanah za kulturni spomenik državnega pomena, kar je veliko priznanje in spodbuda za naprej. V skladu z uredbo Vlade Republike Slovenije smo v letu 2018 aktivno pričeli pripravljati Načrt upravljanja kulturnega spomenika. V sredini meseca maja 2019 se je ponudbi vodenih ogledov muzejskih zbirk pridružila še ponudba kavarne, ki obiskovalcem ponuja dobro kavo in okusne sladice. Pestro ponudbo smo leta 2020 še nadgradili, saj smo obiskovalcem pričeli ponujati tudi čaj terjak, pripravljen na odprtem ognjišču visoške črne kuhinje, drobnjakovo potico in domače buhteljne. V istem letu smo zaključili z obnovo fasade, pred tem pa smo restavratorsko obnovili tudi kamnite okenske portale. Turistična ponudba za obiskovalce se je leta 2021 nadgradila z vzpostavitvijo multimedijske sobe z vsebinami iz Tavčarjeve povesti Cvetje v jeseni, podprte z odlomki iz njene filmske upodobitve ter z vsebinami iz pisateljevega zasebnega življenja. Konec istega leta pa smo pričeli z obnovo gospodarskega poslopja pri dvorcu Visoko. Dela, ki trenutno aktivno potekajo, zajemajo obnovo strehe, fasade s kamnitimi oboki, obnovo lesenega balkona, celotnega lesenega stavbnega pohištva, kovanih mrež na oknih in obnovo arkadne kletne dvorane. Občina Gorenja vas – Poljane je za obnovo Dvorca Visoko v obdobju 2008 - 2022 prispevala 1,7 milijona evrov, sredstva v višini 286.209 evrov je dodatno prispevalo Ministrstvo za kulturo. Po besedah župana Milana Čadeža Dvorec Visoko danes z urejenimi razstavnimi prostori in kavarno daje pečat naši Poljanski dolini. Vlaganje energije in sredstev v preteklih letih smo izvedli premišljeno, po kratkih a zanesljivih korakih. Desetletna Visoška kronika izkazuje, da se je navedena pot izkazala za pravo, saj je utrip dogajanja bogat, pester in raznovrsten. »Moj cilj je bil, da Dvorec Visoko postane središče dogajanja v Poljanski dolini in temu cilju bom kot župan še naprej odločno sledil. Doseženi cilji so rezultat dobrega in uspešnega sodelovanja, zato hvala vsem, ki ste kakorkoli sodelovali pri realizaciji,« je župan sklepno povzel desetletno uspešno delo pri oživljanju dvorca Visoko, vsi sodelujoči pa so bili soglasni, da se je glede na zastavljene načrte veseliti, kaj vse nam obnova dvorca prinaša tudi v prihodnje.

Preberi več

11.5.2022

Zdravje v občini 2022

Publikacija Zdravje v občini na kratko povzame tudi posledice pandemije covida-19, saj je ta povzročila ne le globalno zdravstveno krizo, ampak tudi družbeno in gospodarsko stisko. Raziskava SI-PANDA je pokazala, da se v Sloveniji srečujemo z znaki pandemske izčrpanosti, posebej pri mlajših prebivalcih. Za obvladovanje posledic pandemije, izboljšanje zdravja občanov in zmanjševanje neenakosti v zdravju bo zato v prihodnje še bolj pomembno ustvarjanje lokalnih okolij, ki bodo spodbujala zdrav življenjski slog, krepila socialno oporo in dobro sosedsko povezanost. Prikaz podatkov za občino Gorenja vas - Poljane

Preberi več

Dostopnost