Aktualno

18.11.2021

Premestitev Šubičeve freske Poljanska vstaja

Po predhodni dolgotrajnejši in temeljiti utrditvi zaledne stene freske je v teku odstranjevanje obodnega pasu zidu okoli freske, kjer se že izdeluje novo obodno nosilno vez iz betona, ki bo omogočila premestitev freske. Postopno nameščanje navedenih vezi bo zaradi sušenja betona trajalo nekaj tednov. Pri delu se držimo zaporedja začrtanih korakov, zato dosedanja dela uspešno potekajo skladno s pripravljenim načrtom. Zaključene so tudi arheološke raziskave severnega dela arheološkega najdišča baročne cerkve, kjer so bili odkopani vsi grobovi ob nekdanji baročni cerkvi, skupno je bilo najdenih 193 grobov. Najdene so bile tudi ostaline romanskega zidu iz 11. stoletja in ostanki petsto let stare gotske cerkve.

Preberi več

17.11.2021 Podporni zid v Kopačnici bo preprečil vodno erozijo na območju ceste. Foto Lidija Razložnik

Začetek del na cesti Kopačnica - Leskovica

Poleg sanacije ceste se v okviru javnega naročila »Sanacijska dela plaz Laze, Leskovica«, izvaja tudi ureditev odvodnjavanja na plazu Laze in izgradnja nadomestnega stanovanjskega objekta. Kot najugodnejša ponudnika sta bila izbrana izvajalca del: podjetje Dolenc, d.o.o., ki bo izvedlo sanacijo ceste in plazu Laze, in Hip KA, d.o.o., za izgradnjo stanovanjskega objekta.Skupna vrednost del znaša 1,8 milijona evrov. 

Preberi več

12.11.2021 Območje delne zapore. Vir: Občina Škofja Loka

Sanacija odseka državne ceste Škofja Loka - Gorenja vas

Na omenjenem odseku državne ceste se bo izvajala preplastitev vozišča, zato bo promet potekal izmenično enosmerno, ki bo v delovnem času urejen z ročnim usmerjanjem, z za to delo ustrezno usposobljenimi, opremljenimi in označenimi delavci, in izven delovnega časa (predvidoma po 17. uri) s semaforji.    Delna zapora bo vzpostavljena 20 dni v obdobju med ponedeljkom, 15. novembrom 2021, in petkom, 25. marcem 2022. Izvajalci prosijo za razumevanje.

Preberi več

10.11.2021

Stekla gradnja vodovodnih sistemov

V okviru investicije gradimo dva sklopa novih vodovodov, in sicer vodovodni sistem Lučine, ki predstavlja prvi sklop, ter vodovod Vršajn–Brda, ki predstavlja drugi sklop. Gradnjo na območju Lučin izvaja podjetje Lavaco, d. o. o., iz Ljubljane, ki je do konca oktobra v celoti zgradilo krak z objekti od Todraža do Brebovnice. Izvedeno je prečkanje potoka, začeta je gradnja v pobočje proti Lučinam. Na vodovodu Vršajn–Brda podjetje Zidgrad, d. d., iz Idrije, opravlja dela od zajetij Zarobar proti dolini Suše, kjer dela zaradi zahtevnega terena potekajo počasneje: zaključeno je urejanje cevovodov pod zajetjem, izvajalec izvaja vkop duktilnih cevi v nižjem delu; počasi napreduje vgradnja duktilnih cevi na zelo strmem odseku proti Suši. Celotna investicija obsega izgradnjo 18,5 km novih cevovodov in rekonstrukcijo petih vodohranov, predvsem pa vključitev dodatnih virov kvalitetne pitne vode za osrednji vodooskrbni sistem občine. Za projekt, ki se bo izvajal v dveh letih, 62 odstotkov upravičenih stroškov prispevata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija na osnovi uspešne prijave za projekt Oskrba s pitno vodo v Porečju Sore 2 skupaj z občino Škofja Loka.

Preberi več

8.11.2021 	Župani štirih občin za skupen razvoj Polhograjskega hribovja. Foto: Lucija Oblak

Župani štirih občin za skupen razvoj Polhograjskega hribovja

Srečanje je bilo prvi korak k oblikovanju skupnega projekta za uravnotežen in trajnosten razvoj turistične in rekreacijske ponudbe na območju, ki bi že obstoječo razširila v sodelovanju z lokalnimi ponudniki in planinskimi društvi. Kot je poudaril Gašper Kleč, je to priložnost, da občine začnejo ustvarjati skupno zgodbo na območju Polhograjskega hribovja in ga načrtovano razvijati. Dejstvo je, da tudi število obiskovalcev iz Ljubljane in okolice vztrajno narašča, zato je čas, da občine to naslovijo. Polhograjsko hribovje je za obiskovalce nedvomno izjemno zanimivo, saj s svojimi številnimi pohodniškimi in kolesarskimi potmi ponuja veliko možnosti za rekreacijo, tako domačim obiskovalcem kot tudi tistim, ki prihajajo iz večjih urbanih središč sosednjih občin. Območje izkazuje bogato biotsko raznovrstnost, ki jo dopolnjuje obsežna naravna in kulturna dediščina ter ponekod že dobro razvita turistična ponudba. A trenutno zaradi pomanjkanja enotnih smernic vsaka občina samostojno usmerja razvoj območja. Župani so zato uvodni sestanek namenili predvsem pogovoru o tem, kako se lotiti skupnega razvoja Polhograjskega območja in kakšni so sploh njegovi razvojni potenciali. Hkrati so bili pozvani, da predstavijo svoje mišljenje o pobudi za skupen strateški načrt in podajo prve predloge za razvoj glede na potrebe, ki so jih zaznali v času svojega delovanja. Župani so idejo o sodelovanju pozdravili. A uresničitev skupne vizije za Polhograjsko hribovje bo zahteven izziv, ki pa se ga župani Tine Radinja, Nejc Smole, Milan Čadež in Franc Setnikar veselijo. Franc Setnikar je še poudaril, da mora vsakršni razvoj imeti v mislih tudi prebivalce teh krajev, zato si prizadeva predvsem za razvoj butičnega in družinskega turizma – nikakor pa ne masovnega. Razprava med župani je pokazala, da so prednosti Polhograjskega hribovja njegova edinstvenost, naravna in kulturna dediščina, obvladljiva velikost in odlične izletniške točke ter turistične kmetije. Kljub temu pa so izpostavili nekatere problematike, kot so pomanjkanje ustrezne infrastrukture, predvsem parkirišč, neizkoriščen turistični potencial, onesnaževanje okolja in ponekod pretirano izkoriščanje gozdov. Čeprav bodo občine v sklopu projekta poskušale razrešiti podobne probleme, pa ima vsaka svoje edinstvene lastnosti, kar bo skupen projekt moral imeti v mislih. Ta in vsa druga vprašanja, pomisleki in pobude bodo tako dobili odgovor v projektu, ki bi se lahko potegoval tudi za sredstva v okviru prihajajočega javnega razpisa sodelovanja lokalnih akcijskih skupin, saj je Polhograjsko hribovje razdeljeno med tri lokalne akcijske skupine; LAS Barje z zaledjem, LAS Za mesto in vas in LAS loškega pogorja. Naslednji korak k njegovi realizaciji je priprava konkretnih izhodišč in predlogov, ko bo postalo jasno tudi, katere bodo nove pridobitve Polhograjskega hribovja.

Preberi več

29.10.2021

Zbiranje pobud za spremembo namembnosti zemljišč

Pobudo za spremembo namembnosti občinskega prostorskega načrta je potrebno oddati na pripravljenem obrazcu. Priložiti je potrebno zahtevane priloge in poravnati takso za obravnavo pobude. Za dodatne informacije in svetovanje pri pripravi vloge smo vlagateljem na voljo na telefonski številki 04 51 83 100. Pobude bodo obravnavane v okviru priprav tretjih sprememb Občinskega prostorskega načrta Občine Gorenja vas – Poljane in vključene v osnutek sprememb, ki bodo poslane v mnenja pristojnim ministrstvom in državnim zavodom, njihova mnenja pa je pri rešitvi vlog obvezujoče upoštevati. Skladno z njihovimi soglasji in pogoji bo nato izvedena javna razgrnitev delne rešitve prejetih pobud, ki jo je po obravnavi pripomb iz javne razgrnitve v obliki končnega predloga sprememb potrebno ponovno posredovati v končna soglasja. Po veljavnih predpisih od priprave osnutka sprememb OPN novih pobud ni več mogoče vključevati v obravnavo, zato vse zainteresirane pobudnike posebej vabimo, da pobude za spremembo namembnosti vložijo do izteka navedenega roka.

Preberi več

27.10.2021

Energetsko - svetovalna pisarna

Energetsko - svetovalna pisarna predstavlja brezplačno svetovalno službo za pomoč občanom pri izvajanju ukrepov učinkovite rabe energije v gospodinjstvih. Pripomore k varovanju okolja, zmanjšanju stroškov za energijo ter znižanju stroškov bivanja. V Energetsko – svetovalni pisarni svetujejo izkušeni energetski svetovalci, ki vsem obiskovalcem nudijo strokovno in komercialno neodvisno pomoč pri:- toplotni zaščiti in energetski sanaciji zgradb, - zamenjavi ter izbiri ustreznih oken in zasteklitve,- izbiri ogrevalnega sistema, ustreznega energenta in ogrevalnih naprav,- pripravi tople sanitarne vode,- uporabi obnovljivih virov energije, - možnosti pridobitve različnih subvencij Eko sklada,- energetskih izkaznicah, ... Svetujeta:- Beno Potočnik, univ. dipl. ing. elektr.- Matjaž Eržen, unv. dipl. ing. str.  Svetovanje v Energetsko - svetovalni pisarni za enkrat poteka še preko telefona. Da vas bodo svetovalci lahko kontaktirali je nanj obvezna predhodna prijava po e-pošti info@ra-sora.si. Pri prijavi navedite vaše ime in priimek, naslov, telefonsko številko ter temo, ki vas zanima. Za dodatne informacije pa smo vam na voljo tudi na tel. št. 04 50 60 220.

Preberi več

18.10.2021

Gasilska vaja ob mesecu požarne varnosti

»Sodelovale so vse gasilske enote gasilskih društev v občini z 18 vozili, skupaj kar 107 gasilcev, prvič pa tudi Civilna zaščita, s katero smo v primeru, da bi prišlo do tako hude nesreče, preverili možnosti sodelovanja,« je povedal poveljnik Občinskega gasilskega poveljstva Roman Kokalj, tudi vodja vaje, na kateri so po enoletnem premoru preverili pripravljenost in usposobljenost gasilskih enot po društvih. »To je po obsegu in številu sodelujočih ena največjih vaj v zadnjih letih, kar sem jih spremljal. Veseli me dobra opremljenost ekip in veliko število prostovoljcev, ki so ključni pokazatelj pripravljenosti in jasen signal resnega pristopa,« je povedal župan Milan Čadež, ki si je z zanimanjem ogledal blizu dve uri trajajočo gasilsko akcijo, v kateri so predvideli požar na gospodarskem poslopju, ki se razširi na več objektov strnjenega kmečkega dela naselja. Ena od stavb se poruši, aktivirana je gradbena enota za odstranjevanje ruševin. Vzpostavljena je triaža, saj je v nesreči več ljudi ranjenih, dve osebi pa izgubita življenje. Tak je bil tudi scenarij poveljnika PGD Trebija Tomaža Jereba v nalogi za pridobitev višjega čina. Jereb, ki je bil tudi operativni vodja vaje, je ocenil, da je bila dobro opravljena, da so sicer imeli nekaj težav z radijskimi zvezami, a da se jih da odpraviti, dodatno pa so si delo otežili s predpostavko, da nesreča poteka v slabih vremenskih razmerah in da v središču vasi zmanjka vode v hidrantih, zato jo je potrebno črpati v Sori. Sodelovali so še skavti, ki so postavili šotor za triažo, ter člani PGD Dobračeva s štabnim vozilom, kakršnega imajo le še v Škofji Loki, zato je Kokalj ob koncu na Trebiji pred postrojenimi enotami že napovedal, da ga bodo v Poljanah v naslednjih mesecih kupili tudi za potrebe Občine Gorenja vas - Poljane, saj je v primeru nesreč večjih razsežnosti izjemno pomembno štabno vodenje. Prav tako so z občino sklenili dogovor o petletnem financiranju gasilske dejavnosti, pripravlja pa se tudi pravilnik o nabavi vozil ter osebne in skupne zaščitne opreme. Gasilci tudi v prihodnje pozdravljajo sodelovanje s Civilno zaščito, ki je aktivirana v primeru večjih nesreč, in se bodo z veseljem odzvali povabilu za sodelovanje na vaji v primeru, da jo bo organiziral štab Civilne zaščite, je bilo slišati v sklepu dogodka na trebijskem igrišču, na katerem so vse udeležence v zahvalo za sodelovanje pogostili s toplo malico. Damjana Peternelj Foto: Simon Mur

Preberi več

Poljanska cesta 87

04 518 31 00

info@obcina-gvp.si

Dostopnost