5. redna seja občinskega sveta

21.06.2011

Dnevni red

Gradivo

01. točka: Osnutek Odloka o OPPN za del območja urejanja GRV 20-4 Gorenja vas


01. točka: OPPN grafični del


01. točka: Zapisnik seje Odbora za prostorsko planiranje in varstvo okolja


02. točka: Zapisnik 4. seje občinskega sveta v potrditev


04. točka: Načrt razvojnih programov po virih


04. točka: Načrt razvojnih programov


04. točka: Obrazložitev rebalansa proračuna za leto 2011


04. točka: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu za leto 2011


04. točka: Posebni del rebalansa proračuna


04. točka: Splošni del rebalansa proračuna


04. točka: Načrt pridobivanja stvarnega premoženja


04. točka: Načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem


04. točka: Sredstva po krajevnih skupnostih


05. točka: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o NUSZ


06. točka: Popravek Odloka o razglasitvi kmečkih objektov in domačij za kult. spom. lok. pomena


06. točka: Zapisnik seje Odbora za šolstvo, kulturo in šport


07. točka: Osnutek Odloka o ustanovitvi JZ Gorenjske lekarne in osnutek Odloka o ustan. skup. org.


07. točka: Zapisnik seje Odbor za zdravstvo, socialno varstvo in skrbstvo


08. točka: Predlog Pravilnika o pokopališkem redu za pokopališče Lučine


08. točka: Predlog Pravilnika o pokopališkem redu za pokopališče Sovodenj


09. točka: Predlog zvišanja cen vzgojnovarstvenih programov v vrtcih


10a. točka: Poslovanje javnih zavodov v letu 2010


10b. točka: Poslovanje podjetij v letu 2010


10c. točka: Strategija razvoja smučišča stari vrh 2011-2015


10d. točka: Poročilo o poslovanju STC Stari vrh d.o.o. v letu 2010


10e. točka: Poročilo o poslovanju družbe Bioenergetika Todraž d.o.o. v letu 2010


10f. točka: Zapisnik seje Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe


11. točka: Zapisnik Komisija za mendatna vprašanja, volitve in imenovanja


11. točka: Mnenje k izbranemu kandidatu za direktorja Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka


00. Obrazložitve k točkam dnevnega reda in predlogi sklepov


Zapisnik

Sklepi

Dostopnost