Aktualno

19.9.2019

Lokalno učno središče Gorenja vas

Oglejte si priloženi program za jesenski čas in se prijavite na BREZPLAČNE tečaje, ki so namenjeni vsem. Glede na to, da se tečaji izvajajo v sklopu projekta Center medgeneracijskega učenja, je zaželeno, da so skupine čim bolj generacijsko različne, zato s seboj pripeljete tudi svoje otroke, vnuke, starše, stare starše, prijatelje, sosede, ...Tečaji in dogodki bodo potekali v Osnovni šoli Ivana Tavčarja in v Sokolskem domu v Gorenji vasi. Prijave in dodatne informacije: Ljudska univerza Škofja Loka pisarna št. 160, Ljudska univerza Škofja Loka, Podlubnik 1a, Škofa Loka Telefon: (04) 506 13 60 E-pošta: jaka.subic@lu-skofjaloka.si Ob prijavi navedete ime in priimek, domači in elektronski naslov in telefonsko številko.

Preberi več

11.9.2019 Podpis pogodbe: Gorenjska gradbene družbe Stanislav Remic, direktor Direkcije za vode Tomaž Prohinar in župan občine Gorenja vas – Poljane Milan Čadež. (Foto: Jana Oblak)

Slovesen podpis gradbene pogodbe

Kronologija poplavne ureditve Poljan: Po poplavah v oktobru 2014 je občina pristopila k izdelavi Hidrološko-hidravlične študije Poljanske Sore na odseku mimo Poljan z ureditvijo sotočja in struge Ločivnice. V decembru 2014 je bil osnovni nabor ukrepov predstavljen ministrici za okolje in prostor, ki je predlagala umestitev investicije v vodni sklad Ministrstva za okolje in prostor. V letu 2015 je občina pristopila k izdelavi projektne dokumentacije, izdelan in potrjen je bil projekt nabora vodnogospodarskih ukrepov za izboljšanje poplavne varnosti, v začetku leta 2016 pa še projekt za novo ureditev prometnic na območju posega. Na podlagi projektne dokumentacije je občina pristopila k izdelavi investicijske dokumentacije, prva faza slednje je bil DIIP – dokument indentifikacije investicijskega projekta, ki je bil izdelan v juniju 2016, 6. 12. 2016 pa potrjen s strani Sklada za vode Ministrstva za okolje in prostor. 12. aprila 2017 je bil v Šubičevi hiši podpisan Sporazum o sofinanciranju projekta »Ukrepi za povečanje poplavne varnosti Poljanske Sore na območju Poljan nad Škofjo Loko«, ki so ga podpisali Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen, direktor Direkcije RS za vode Tomaž Prohinar in župan občine Gorenja vas – Poljane Milan Čadež. Pri podpisu sporazuma so bili prisotni tudi generalni direktor Direktorata za vode in investicije na MOPu Leon Behin, vodja Sektorja območja zgornje Save Direkcije za vode iz Kranja Urban Ilc, Rok Fazarinc iz nosilnega projektantskega podjetja Izvor, d.o.o.. V juniju 2017 je občina izdelala drugo fazo investicijske dokumentacije PIZ –predinvesticijska zasnova projekta, ki jo je po dveh krogih dopolnitev Sklad za vode pri MOPu potrdil šele 30. 8. 2018. Vzporedno je občina pridobivala projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenih dovoljenj, projekt PGD je bil zaključen v avgustu 2018, na osnovi česar je bilo 20. 9. 2018 tudi izdano gradbeno dovoljenje za izvedbo protipoplavnih ureditev. Pridobitev gradbenega dovoljenja je bila mogoča, ker je občina predhodno na osnovi izdelane posebne študije o možnih pomembnih vplivih na okolje pridobila sklep Agencije Republike Slovenije za okolje da za investicijo ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja. Poleg tega je bil pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja predhodna pridobitev vseh zemljišč za izvedbo ukrepov, ter vseh soglasij k projektnim rešitvam, za nekatere je bilo potrebno izvesti več krogov usklajevanj. Občina je ločeno pridobivala projektno dokumentacijo za izvedbo novega poplavno varnejšega ločno oblikovanega mostu čez reko Soro z daljšim razponom brez vmesnih opornikov, ki je bila zaključena v decembru 2018. 20. 6. 2019 je bilo izdano gradbeno dovoljenje za gradnjo mostu. Občina je v vmesnem času pridobila tudi projektno dokumentacijo za izvedbo novega krožišča na mestu sedanjega semaforiziranega križišča, PZI projekt za izvedbo del je bil zaključen v decembru 2017, recenziran 11. 6. 2018, sofinancerski sporazum o izvedbi investicije, pa je občina z ministrstvom za infrastrukturo podpisala 5. 9. 2018. Na podlagi izdelane projektne dokumentacije in potrjenega PIZ investicijskega dokumenta je občina v septembru 2018 vložila v potrditev še zadnjo, tretjo fazo, investicijske dokumentacije – elaborat IP (investicijski program), ki sta ga ministrstvo in direkcija potrdila v februarju 2019. Občina je v vmesnem času na osnovi PZI dokumentacije za izvedbo del pripravila tudi celotno razpisno dokumentacijo za objavo javnega naročila. Na podlagi pregleda s strani pravne službe MOP in Direkcije za vode je bila razpisna dokumentacija potrjena v aprilu 2019. Direktor Direkcije za vode RS pa je 30. 4. 2019 izdal še pooblastilo občini za objavo javnega naročila za izvedbo vseh del z odložnim pogojem, da se odločitev o izbiri izvajalca del ne sme objaviti pred zagotovitvijo celotnih potrebnih sredstev v državnem proračunu. Na tej osnovi je bilo 13. 5. 2019 na portalu javnih naročil objavljeno javno naročilo, ki se je na zahtevo zainteresiranih ponudnikov po podaljšanju roka za predložitev ponudb izteklo 3. 7. 2019. V vmesnem času je potekalo usklajevanje investicijskega programa. Potrjeni investicijski program je bil osnova za spremembo Načrta razvojnih programov državnega proračuna, ki ga je Vlada RS sprejela 31. 7. 2019. Na osnovi navedenega je občina 13. 8. 2019 na portalu javnih naročil objavila Odločitev o oddaji naročila in o izbiri izvajalca del za poplavno varnost Poljan, pritožbeni rok pa se je iztekel v pretekli ponedeljek, 26. 8. 2019. Ker ni bilo vložene nobene pritožbe, je izbira izvajalca del pravnomočna. Izbrani izvajalec del je Gorenjska gradbena družba Kranj, ki je med šestimi prejetimi ponudbami posredovala najnižjo ponudbo v višini 2.919.010,71 evrov z DDV. Direkcija RS za vode bo prispevala tri četrtine vrednosti investicije, razliko pa bo zagotovila občina, ki je v letu 2017 z lastnimi sredstvi že izvedla izgradnjo poplavno varnejšega mostu na lokalni cesti čez Ločivnico pri Gostilni Na Vidmu. V navedena dela še niso vključeni stroški prestavitve električne napeljave in trafo postaje pri mostu čez Soro, ki ga financira Elektro Ljubljana, ki tudi ločeno pridobiva gradbeno dovoljenje za prestavitev električne infrastrukture. Na osnovi vsega navedenega utemeljeno pričakujemo, da se bo po podpisu gradbene pogodbe in uvedbi izvajalca v delo gradnja protipoplavnih ukrepov pričela izvajati še letos, zaključena pa naj bi bila v dobrih dveh letih. Med gradnjo se bo potrebno prilagajati tudi nekajmesečni prepovedi posegov v vodotok zaradi zahteve Zavoda za ribištvo in Agencije za varstvo narave RS, saj je vodotok Poljanske Sore na območju posegov pod varstvom Nature 2000.

Preberi več

28.8.2019

Nov Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki in drugimi vrstami odpadkov

Za ta namen se vsa odjemna mesta enotno opremijo z zabojniki/vrečami, tako da se na vsakem odjemnem mestu za embalažo (iz kovin, plastike in sestavljenih materialov) na območju z dvakrat mesečnim zbiranjem zagotovi volumen najmanj 24 l/osebo oz. na območju z enkrat mesečnim zbiranjem volumen najmanj 30 l/osebo. V občini nastane mesečno v povprečju nekaj nad 40 l embalaže na osebo. Za ostanek komunalnih odpadkov znaša enoten volumen najmanj 20 l/osebo. Vsa gospodinjstva, ki jih navedena sprememba zadeva (oprema objekta z večjim zabojnikom ali prevzem dodatnih vreč) bodo o tem obveščena pisno.

Preberi več

25.7.2019

Podeljena koncesija za opravljanje zobozdravstvene dejavnosti

Koncesija v skupnem obsegu 1,00 programa (po 0,5 programa vsak) je podeljena Zobozdravstvenemu centru Javh, d.o.o., ter Rok-lab, zobozdravstvo, d.o.o., za določen čas 15 let in se prične izvajati 1. 8. 2019.  

Preberi več

25.7.2019

Izdano Dovoljenje za odstrel volka

Z izdanim dovoljenjem je dovoljen odstrel enega volka. Odstrel bo izveden po pravnomočnosti izdanega dovoljenja.

Preberi več

17.7.2019

Energetsko - svetovalna pisarna

Energetsko - svetovalna pisarna predstavlja brezplačno svetovalno službo za pomoč občanom pri izvajanju ukrepov učinkovite rabe energije v gospodinjstvih. Pripomore k varovanju okolja, zmanjšanju stroškov za energijo ter znižanju stroškov bivanja. V Energetsko – svetovalni pisarni svetujejo izkušeni energetski svetovalci, ki vsem obiskovalcem nudijo strokovno in komercialno neodvisno pomoč pri:- toplotni zaščiti in energetski sanaciji zgradb, - zamenjavi ter izbiri ustreznih oken in zasteklitve,- izbiri ogrevalnega sistema, ustreznega energenta in ogrevalnih naprav,- pripravi tople sanitarne vode,- uporabi obnovljivih virov energije, - možnosti pridobitve različnih subvencij Eko sklada,- energetskih izkaznicah, ... Svetujeta:- Beno Potočnik, univ. dipl. ing. elektr.- Matjaž Eržen, unv. dipl. ing. str.  Energetsko -  svetovalna pisarna je odprta vsak torek, od 16. do 17.30 ure, in sicer na Kidričevi cesti 1a v Škofji Loki. Za njen obisk je obvezna prehodna najava na telefon Razvojne agencije Sora d.o.o.: (04) 506 02 20.

Preberi več

17.7.2019

Ugodni krediti za podjetja in dopolnilne dejavnosti na kmetijah

Dolgoročni krediti se v okviru javnega razpisa dodeljujejo za obdobje do 10–ih let, po obrestni meri 6 mesečni EURIBOR + 2,00 %.Upravičenci jih lahko pridobijo za:- nakup stavbnega zemljišča in njegovo komunalno opremo, - nakup, graditev in adaptacijo poslovnih prostorov ter- nakup opreme in kmetijske mehanizacije.Posamezen prosilec lahko v koledarskem letu pridobi največ 100.000,00 EUR dolgoročnega kredita. Prav tako so v okviru Kreditne sheme na voljo sredstva za kratkoročne kredite. Kratkoročni krediti so namenjeni financiranju tekočega poslovanja. Do vrednosti 50.000,00 EUR jih lahko za obdobje do enega leta upravičenic pridobijo po obrestni meri 2,00 %, nominalno.  Podrobnejše informacije: Razvojna agencija Sora, Poljanska cesta 2, Škofja Loka, telefon: (04) 506 02 20

Preberi več

21.6.2019

Velika pridobitev v Lučinah

Predstavitev sta, poleg domačega organista Petra Dolinarja, izvedla dr. Matjaž Ambrožič, izvedenec s področja orglarstva, in organist Tone Potočnik, profesor na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Od starih orgel je ohranjena obnovljena omara in nekaj registrov, ki so bili v dobrem stanju, večina pa je novih, zato je govora o novih orglah. Stare orgle so bile delo Ivana Milavca iz leta 1908. Ker so postale precej dotrajane, so se leta 2005 začela zbirati sredstva za njihovo obnovo, kasneje pa je dozorela odločitev za nov instrument. Izdelala sta ga orglarja Boštjan Černe in Matjaž Sodin. Orgle imajo 19 registrov. V nedeljo, 16. junija, jih je ob somaševanju lučinskega župnijskega upravitelja Jožeta Kovačiča in nadškofijskega tajnika slovesno blagoslovil ljubljanski nadškof Stanislav Zore, ki je podelil tudi priznanja najbolj zaslužnim. Nakup orgel so podprli številni posamezniki, kar nekaj je bilo botrov, ki so podarili večji znesek. Pomagali sta tudi občina in Krajevna skupnost Lučine. Domačini so za oba praznična dneva pripravili pogostitev obiskovalcev, okrasili cerkev in postavili mlaje. Jure Ferlan

Preberi več

20.6.2019

Imenovan podžupan občine Gorenja vas - Poljane

Anton Debeljak je dolgoletni član občinskega sveta, več mandatov je prizadevno vodil tudi Krajevno skupnost Poljane ter dejavno sodeloval v odborih občinskega sveta in komisijah občine, predvsem pa je že doslej učinkovito deloval pri številnih projektih na ravni občine. Podžupan Anton Debeljak bo sodeloval z županom pri njegovem delu in opravljal naloge, za katere ga bo pooblastil župan skladno z zakonodajo s področja lokalne samouprave, zlasti pa bo opravljal naloge s področja urejanja javne infrastrukture in družbenih dejavnosti.

Preberi več

Poljanska cesta 87

04 518 31 00

info@obcina-gvp.si