Aktualno

30.3.2020

Začasna splošna prepoved gibanja in zbiranja ljudi

Z odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19) do nadaljnjega prepoveduje: - gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah,- dostop na javna mesta in površine,- gibanje izven občine stalnega ali začasnega prebivališča, razen če ta odlok ne določa drugače. Odlok se ne uporablja za dejavnosti, ki jih izvajajo pristojne službe, za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb. Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb za posameznike dovoljeno za (3. člen): - prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog,- opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,- odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,- varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov,- dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev,- dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev,- dostop do storitev za nujne primere,- dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih organov,- dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami. Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb za posameznike dovoljeno za (3. člen): - dostop do trgovin z živili in kmetijske neposredne prodaje,- dostop do drogerij in drogerijskih marketov,- dostop do prodaje medicinskih proizvodov in zdravstvenih pripomočkov ter sanitarnih pripomočkov,- dostop do mest za prodajo hrane za živali,- dostop do prodaje in vzdrževanje varnostnih proizvodov in proizvodov za nujne primere,- dostop do kmetijskih trgovin, vključno s klavnicami, in trgovin za prodajo semen, krmil in gnojil,- dostop do bencinskih črpalk,- dostop do bank in pošt,- dostop do dostavnih, čistilnih in higienskih storitev,- dostop do komunalnih storitev za opravljanje z odpadki,- dostop do avtomobilskih servisov in servisov kmetijske in gozdarske mehanizacije in opreme. Če te storitve niso zagotovljene v občini prebivališča, je dostop dovoljen v drugo občino, vendar le do najbližje dostopne storitve po javni cesti ali javni poti. Podrobnejšo opredelitev vseh navedenih izjem za območje posamezne samoupravne lokalne skupnosti lahko glede na specifične potrebe v skupnosti opredeli župan s sklepom, ki se javno objavi. V času razglašene epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) je posameznik s stalnim in začasnim prebivališčem lahko nastanjen samo na enem naslovu prebivanja in ga v času razglašene epidemije ne sme spreminjati oziroma se seliti med obema prebivališčema. Dostop do javnih parkov in drugih sprehajalnih površin je dovoljen le v občini stalnega ali začasnega prebivališča (4. člen). Za območje posamezne lokalne skupnosti lahko župan s sklepom, ki se javno objavi, določi način in pogoje dostopa ali prepove dostop na določene javne kraje in površine v občini. Za nadzor nad izvajanjem odloka in sklepa župana lahko župan na območju svoje občine uporabi tudi vpoklicane pripadnike Civilne zaščite. Če pri nadzoru pripadnik Civilne zaščite naleti na kršitve, ki jih ne more preprečiti oziroma prekiniti z opozorilom, o tem nemudoma obvesti najbližjo policijsko postajo. Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju se v okviru izjem iz 3. in 4. člena dovoljuje tudi: - skupinam oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva in če je mogoče ob tem gibanju zagotoviti varno razdaljo do gibanja podobnih skupin,skupinam sodelavcev do največ pet oseb, če uporabljajo skupni osebni transport za prevoz na delo ali z njega ali so vpoklicani za opravljanje nalog v okviru Civilne zaščite. Pri gibanju in zadrževanju na zaprtem javnem kraju, kjer se izvajajo storitve iz 3. člena, je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb obvezna uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ali podobne oblike zaščite), ki prekrijejo nos in usta, ter zaščitnih rokavic. Globe za prekrške po tem odloku se izrekajo po Zakonu o nalezljivih boleznih. Izvajanje odloka poleg pristojnih inšpekcijskih služb nadzoruje tudi policija v okviru svojih pristojnosti. Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 30/20). Vir: Vlada Republike Slovenije

Preberi več

26.3.2020

Administrativna ambulanta v ZP Gorenja vas

Administrativna ambulanta bo sprejemala telefonske klice in odgovarjala na elektronsko pošto od ponedeljka do petka med 7. in 13. uro. Telefonska številka ambulante: 031 609 227Elektronska pošta ambulante: zpgorenjavas@gmail.com Zdravstvena postaja je za paciente zaprta, vsi potrebni pregledi in hišni obiski se opravljajo preko skupnih ambulant v Zdravstvenem domu Škofja Loka, kamor bolnike, ki potrebujejo pregled ali hišni obisk, administrativna ambulanta usmeri na podlagi telefonskega posveta preko zgoraj navedene telefonske številke ali posveta preko elektronske pošte. Pediatrična administrativna ambulanta V ZP Gorenja vas deluje tudi pediatrična administrativna ambulanta, in sicer od ponedeljka do petka med 7. in 14. uro.  Telefonska številka ambulante: (04) 620 88 70 V ambulanti vam bodo svetovali, izdali elektronski recept ali napotnico. v nujnih primerih vas bodo napotili v Neinfektivno ambulanto v ZD Škofja Loka, kamor lahko pokličete tudi v popoldanskih urah (telefonska številka: (04) 502 00 41 ali (04) 502 00 37). Preden pokličete ambulante, prosim razmislite, ali je v teh kriznih razmerah pregled zares potreben in ali nujno potrebujete zdravstveno obravnavo. V primeru urgentnega stanja izven ordinacijskega časa ambulant pokličite 112! Zahvaljujemo se vsem občanom za razumevanje in še posebej za dosledno upoštevanje zaščitnih ukrepov pri nastali epidemiji, s čimer skupaj zmanjšujemo število okuženih s koronavirusom med nami.

Preberi več

22.3.2020

Poziv občanom - OSTANITE DOMA!

"Spoštovane občanke in občani GORENJSKE REGIJE Vem, večina prebivalcev najprej pri sebi "spet je en ta pametn k nekj klobasa", toda število okuženih oseb raste tudi na gorenjskem, zato vas skupaj pozivamo k odgovornemu ravnanju in upoštevanju odlokov, ukrepov in navodil pristojnih. Vemo, da je težko ostati doma in "čez noč" spremeniti utečene vsakodnevne opravke izven doma. V trgovino se odpravite po preudarnem premisleku, ali res prav danes potrebujemo to živilo, ali lahko jutri. Pri gibanju v naravi se izogibajte sprehajalnim potem k turističnim točkam, kjer lahko srečate večje število oseb. Posvetite se družini in otrokom ter iz podstrešij in spodnjih omaric v dnevni sobi poiščite stare igre, ki so v dobi informatike pozabljene.Pozivamo vas tudi v imenu zdravstvenih delavcev, pripadnikov civilne zaščite, gasilcev, drugih reševalnih služb, članov humanitarnih organizacij in še mnogih, ki poklicno in prostovoljno pomagajo ali pri oskrbi obolelih - okuženih ali pri oskrbi starejših onemoglih na domovih in drugih socialno ogroženih skupin občanov. Če ne morete sami v trgovino se lahko obrnete za pomoč na občine, ki so pripravile nujno oskrbo na domu.Poziv tudi vsem tistim, ki v teh dneh nemoteno delate, upoštevajte zaščitne ukrepe delodajalca, pazite nase in na sodelavce, pazite na medsebojno razdaljo. Če ne mislite na lastno varnost, pa pomislite na varnost sokrajanov in tistih, ki v teh dneh delajo za našo skupno oskrbo. Skupaj poskrbimo, da se okužba ne bo širila naprej in OSTANITE ZDRAVI!" Regijski štab CZ za Gorenjsko Klemen Šmid, poveljnik Izpostava Uprave RS za zaščito in reševanje KranjRobert Skrinjar, vodja izpostave

Preberi več

24.3.2020 Pogodbo sta podpisala župan g. Milan Čadež in direktor g. Igor Božič

Gradnja prizidka vrtca Agata Poljane

Projekt dodatnih prostorov vrtca vključuje izgradnjo šestih novih igralnic za potrebe vrtca, dveh nadomestnih učilnic za potrebe šole, preureditev in razširitev centralne šolske kuhinje in dodatnega otroškega igrišča. Zasnova načrtovanega prizidka je zamišljena tako, da se prizidek naveže na prostore obstoječega vrtca in z njim oblikuje zaključeno celoto. Projekt je v višini 280.546 eur sofinanciran s sredstvi Ekosklada, saj je novi vrtec zasnovan kot skoraj nič energijski objekt po sistemu energetske varčne oziroma pasivne gradnje, 817.317 eur pa bo prispevalo tudi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo po 23. členu zakona o financiranju občin. Investicija bo zaključena v drugi polovici leta 2021 in bo predstavljala pomembno pridobitev pri dolgoročnem zagotavljanju zadostnega obsega kakovostnih prostorov za varstvo in vzgojo predšolskih otrok v občini.

Preberi več

20.3.2020

Začasna prepoved zbiranja ljudi

Odlok je začel veljati 20. marca 2020 ob 00.00 in velja do preklica. Zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije SARS–CoV–2 (COVID–19) se do nadaljnjega prepoveduje gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepoveduje dostop na javna mesta in površine v Republiki Sloveniji. Odlok se ne uporablja za dejavnosti, s katerimi se zagotavlja delovanje organov države, lokalnih skupnosti in javnih opravil, ki jih izvajajo pristojne službe. Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb za posameznike dovoljen za: – prihod na delo in odhod z njega ter izvajanje delovnih nalog, – opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti, – odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje, – varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, – dostop do lekarn, trgovin z živili in kmetijske neposredne prodaje, – dostop do drogerij in drogerijskih marketov, – dostop do prodaje medicinskih proizvodov in zdravstvenih pripomočkov ter sanitarnih pripomočkov, – dostop do zdravstvenih in sanitarnih storitev, – dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami, – dostop do mest za prodajo hrane za živali, – dostop do prodaje in vzdrževanje varnostnih proizvodov in proizvodov za nujne primere, – dostop do storitev za nujne primere, – dostop do kmetijskih trgovin, vključno s klavnicami ter prodajo semen, krmil in gnojil, – dostop do bencinskih črpalk, – dostop do bank in pošt, – dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih organov, – dostop do dostavnih, čistilnih in higienskih storitev, – dostop do komunalnih storitev za odpravljanje odpadkov, – dostop do avtomobilskih servisov ter servisov kmetijske in gozdarske mehanizacije in opreme, – dostop do javnih parkov in drugih sprehajalnih površin, – dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev. Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju se v okviru zgoraj navedenih izjem dovoljuje tudi: – skupinam oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva in če je mogoče ob tem gibanju zagotoviti varno razdaljo do gibanja podobnih skupin, – skupinam sodelavcev do največ pet oseb, če uporabljajo skupni osebni prevoz na delo ali so vpoklicani za opravljanje nalog Civilne zaščite. Globe za prekrške po tem odloku se izrekajo po zakonu, ki ureja nalezljive bolezni. Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odredba o prepovedi zbiranja na dogodkih v zaprtih javnih prostorih (Uradni list RS, št. 18/20) in Odredba o prepovedi zbiranja na določenih športnih in drugih dogodkih na javnih mestih na prostem (Uradni list RS, št. 17/20). Vir: Ministrstvo za notranje zadeve

Preberi več

20.3.2020

Sprememba odpiralnega časa lekarn

Lekarna bo od ponedeljka, 23. 3. 2020, do nadaljnjega oziroma v času izrednih razmer odprta po spremenjenem urniku. Lekarna Gorenja vas - ponedeljek – petek od 8. do 15. ure Kontaktni podatki Lekarne Gorenja vas:- telefon: (04) 518 37 20- E-pošta: lekarna.gorenja.vas@gorenjske-lekarne.si Spremenjen je tudi urnik dežurne službe. Ukinjeno je nočno dežurstvo, za prevzem nujnih zdravil pa je podaljšana popoldanska izmena v lekarni Kranj, in sicer do 22. ure. Dnevna dežurna služba, je organizirana ob nedeljah in praznikih po urnikih: Lekarna Škofja Loka od 9. do 17. ure Lekarna Kranj od 8. do 22. ure Lekarna Jesenice od 9. do 17. ure V tem času ne bodo obračunavali lekarniške dežurne takse.

Preberi več

19.3.2020

Aktualne informacije o koronavirusu

Razmere v času epidemije koronavirusa vplivajo na vsakega izmed nas. Pomembno je, da se zavedamo, da so trenutne razmere začasne in da se bo stanje umirilo. V tem času smo vsi postavljeni pred preizkušnjo, saj nosimo veliko odgovornost – najprej do sebe in svojega zdravja, nato pa še do vseh drugih, s katerimi prihajamo v stik vsakodnevno ali le občasno – družinskih članov, sorodnikov, prijateljev, sodelavcev, znancev … Sprejeti ukrepi so sicer res za marsikoga skrajni, vendarle pa so v tem trenutku nujno potrebni, da zajezimo možnost širjenja okužb in da bo lahko življenje čez čas spet normalno teklo naprej.  Do nadaljnjega pa velja naslednje:  1. vzpostavljen je OBČINSKI CENTER ZA POMOČ Ta je namenjen vsem občanom, ki ne bodo smeli sami odhajati od doma, ker bodo v samoizolaciji ali karanteni, in nimajo svojcev ali druge osebe, ki bi jim lahko priskočila na pomoč pri izvedbi nakupa nujnih prehranskih in zdravstvenih izdelkov. Občinski center za pomoč je vzpostavljen v sodelovanju z Rdečim križem, skavti, prostovoljci in službo pomoči na domu. Občinski center za pomoč bo zagotavljal tudi pomoč za nujno varstvo otrok delavcev v zdravstvu in drugih nujnih poklicih, ki poteka na domu. Kontaktni podatki občinskega centra za pomoč, ki bo deloval vsak delovni dan med 8. in 15. uro: - telefon: (04) 518 31 20- E-pošta: cz@obcina-gvp.si Občinski center za pomoč poziva vse občane, ki so zdravi in bi bili pripravljeni kot prostovoljci sodelovati pri oskrbi na terenu, da se javijo na zgornjo telefonsko številko ali po e-pošti.  2. ZDRAVSTVENA POSTAJA GORENJA VAS – VHOD ZAPRTOd 16. 3. 2020 dalje velja spremenjen način in obseg dela v ambulantah Zdravstvene postaje Gorenja vas. Vhod v zdravstveno postajo je zaprt, vstop je mogoč le preko enotne vstopne točke zgolj za nujne primere naročenih pacientov. Ko pridete do vrat ZP, pokličite na številko, ki je napisana na vratih, da se dogovorite za vstop; ob glavnem vhodu je urejena nova centralna sprejemna soba za vse paciente. Kontaktni podatki ZP Gorenja vas:- telefon: 031 609 227 - nova enotna številka vseh ambulant, vključno s pediatrično ambulanto. Na njej dobite informacije za vse ambulante ali se naročite na pregled, kadar nujno potrebujete zdravstveno obravnavo.- E-pošta: zpgorenjavas@gmail.com - enotna e-pošta vseh ambulant. 3. LEKARNA GORENJA VASV Lekarni Gorenja vas prav tako prosijo, da se dosledno držite navodil pri vstopu in vstopate posamično. V primeru bolezni po zdravila v lekarno napotite zdravega svojca ali drugo osebo.  Kontaktni podatki Lekarne Gorenja vas:- telefon: (04) 518 37 20- E-pošta: lekarna.gorenja.vas@gorenjske-lekarne.si 4. ZAPRTJE OTROŠKIH IN ŠPORTNIH IGRIŠČ S 16. 3. 2020 so v občini v skladu z ukrepom zajezitve širjenja koronavirusa zaprta vsa otroška in športna igrišča. Prosimo občane, da ukrep dosledno upoštevate.  5. ZAPRTJE JAVNIH INSTITUCIJ  Zaprte so vse javne institucije, ki ne opravljajo nujnega dela, zavodi s področja vzgoje in izobraževanjater nenujne storitve (nastanitvene, gostinske, športno-rekreacijske, kulturne, frizerske, kozmetične ipd).  6. TRGOVINA, POŠTA, GOSTINSKI OBRATIPrepoved zaprtja ne velja za: prodajalne z živili vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, lekarne, prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki, program vrt in kmetijstvo v prodajalnah, kmetijske prodajalne, bencinske servise, banke, pošto, dostavne službe, ter druge nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja. Živilske trgovine v občini ostajajo odprte. Priporočamo, da vse nakupe za gospodinjstvo opravlja ena zdrava odrasla oseba. Obvestila o ukrepih v trgovinah KGZ Škofja Loka z.o.o. lahko spremljate na njihovi spletni strani.  V trgovinah Mercatorja z 19. 3. prav tako uvajajo spremenjene obratovalne čase - Market Gorenja vas; Market Sovodenj. V poslovalnici Pošte v Gorenji vasi je prav tako uveden spremenjeni obratovalni čas, in sicer je poslovalnica odprta od ponedeljka do petka od 9. do 15. ure, ob sobotah je zaprta. Pošta poziva še, da vstopate posamično in da se držite navodil o primerno varni razdalji, metru in pol med dvema osebama.  Gostinski obrati so zaprli svoja vrata, v nekaterih pa kuhinje še obratujejo in omogočajo občanom dostavo toplih obrokov na dom oziroma prevzem obrokov v gostinskih obratih.    7. JAVNI PREVOZ S 16. 3. 2020 velja tudi odlok o začasni prepovedi in omejitvah javnega prevoza potnikov v Republiki Sloveniji. Dovoljeni so avtotaksi prevozi, iz omejitev so izvzete vse oblike prevozov, ki so potrebne za intervencijske službe in druge nujne službe javnega sektorja.  8. POSLOVANJE OBČINSKE UPRAVE IN URADOV KS  Občinska uprava posluje s strankami le po telefonu in elektronski pošti. Kontaktni podatki občinske uprave:- telefon: (04) 518 31 00- E-pošta: info@obcina-gvp.si Do nadaljnjega na navedeni način poslovanja občinske uprave poslujejo tudi vse krajevne skupnosti v občini.  O vseh morebitnih spremembah vas bomo sproti in dosledno obveščali. Samoizolacija je edina možnost, da zajezimo širjenje okužbe, in edina možnost pri zaščiti najranljivejših posameznikov med nami, predvsem starejših in tistih z že obstoječimi zdravstvenimi težavami, zato dosledno upoštevajmo vsa predpisana navodila in ukrepe., Vabimo vas tudi k branju pogovora s priznanim imunologom Alojzom Ihanom iz Laboratorija za celično imunologijo na medicinski fakulteti.  Ostanimo mirni in ravnajmo preudarno. Zase in za druge. Le skupaj nam lahko uspe! Milan Čadež, župan Primož Kokalj, poveljnik občinskega štaba Civilne zaščite

Preberi več

19.3.2020

Prepoved kurjenja v naravnem okolju

Namen ukrepa je zmanjšanje možnosti za nastanek in širjenje požarov v naravnem okolju ter posledično zagotavljanje operativnega delovanja gasilskih enot v primeru izbruha epidemije nalezljive bolezni COVID-19. Pozivamo občane za dosledno spoštovanje prepovedi. 

Preberi več

19.3.2020

Poslovanje Pošte Gorenja vas in trgovin z živili

TRGOVINE Z ŽIVILI Trgovine z živili ostajajo odprte, do nadaljnjega pa sta zaprti Trgovina Anja s tekstilnimi izdelki v Gorenji vasi in tehnična trgovina na Sovodnju. Trgovine Loške zadruge – Hotavlje, Gorenja vas, Poljane V Loški zadrugi so skrajšali delavni čas njihovih poslovalnic. Trgovine v Poljanah, Gorenji vasi in Hotavljah so tako odprte od ponedeljka do petka od 7. do 16. ure, ob sobotah od 8. do 12. ure in ob nedeljah ter praznikih zaprte. Mercator Gorenja vas in Sovodenj - skrajšan delavni čas Sprejeli so ukrep, da stranke vstopajo posamično in da lahko hkrati nakupuje največ 10 zdravih oseb. Trgovina Kavčič Lučine Delavni čas je od ponedeljka do petka od 8. do 12. in od 15. do 18. ure, ob sobotah od 8. do 12. ure. Trgovina je do nadaljnjega zaprta ob nedeljah in praznikih. Prosijo, da v trgovino vstopate le popolnoma zdravi. Perešuti Mesnica Gorenja vas Odprta je dopoldne od 7.30 do 12.00, popoldne lahko izdelke naročite po telefonu ali preko spletne strani. Občani se lahko oskrbite tudi na avtomatih nekaterih večjih kmetij, kjer ni direktnega osebnega stika. Priporočamo, da vse nakupe za gospodinjstvo opravlja ena zdrava odrasla oseba, da v trgovine vstopate posamično in se držite najkrajše razdalje med dvema osebama, tj. meter in pol. POŠTA GORENJA VAS Delavni čas in način poslovanja s strankami: od ponedeljka do petka 9. do 15. ure, ob sobotah je zaprta. Pošta Slovenije sicer vse stranke poziva, da v skrbi in vzajemni odgovornosti za zdravje zaposlenih in strank dosledno upoštevajo predpisani režim vstopa v pošte, in sicer v omejenem obsegu. Na pošti se lahko sočasno nahaja zgolj toliko strank, kolikor je delujočih poštnih okenc, v Gorenji vasi torej dve. Ob tem naj stranke upoštevajo priporočeno medsebojno razdaljo. Če so vsa okenca zasedena, Pošta Slovenije stranke prosi, da počakajo pred vhodnimi vrati poslovalnice, da pridejo na vrsto. Če bo potrebno, bodo zaposleni na pošti vstop v poslovalnico urejali z občasnim omejenim spuščanjem strank na pošto.Od 16. 3. je način zagotavljanja določenih poštnih storitev prilagojen in ne zahteva nujno obiska pošte ali osebnega kontakta z dostavljavcem. Dostavljavci v hišne predalčnike naslovnikov vlagajo tudi priporočena pisma. Pošta Slovenije poziva vse prebivalce, stranke in poslovne partnerje, da obiščejo pošto oz. se poslužujejo uporabe poštnih storitev le, če je to nujno potrebno. Več in aktualne informacije zagotavljajo na spletni strani. PLANINSKE KOČE Do nadaljnjega so zaprte planinske koče na nekaterih najbolj priljubljenih pohodnih točkah: na Blegošu, Javorču, Ermanovcu, Slajki, zaprto je zavetišče na Jelencih.

Preberi več

18.3.2020

Prostovoljci - POZIV

- telefon št. (04) 51 83 120 ali- e-pošto: cz@obcina-gvp.si. Naloga prostovoljcev bo pomoč (v primeru izkazanih potreb) pri nakupu nujnih prehranskih, higienskih in zdravstvenih izdelkov za občane, ki ne bodo smeli sami odhajati od doma, ker bodo v samoizolaciji ali karanteni, in ki nimajo svojcev ali druge osebe, ki bi jim lahko priskočila na pomoč. Hvala za solidarno pomoč, pazite nase in svoje bližnje.

Preberi več

Poljanska cesta 87

04 518 31 00

info@obcina-gvp.si