9. redna seja občinskega sveta

20.02.2012

Dnevni red

Gradivo

Sklic 9. redne seje občinskega sveta


Obrazložitve k točkam dnevnega reda in predlogi sklepov za obravnavo


1. točka: Odlok o ustanovitvi razvojnega sveta Gorenjske regije


1. točka: Zapisnik 5. seje Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe


2. točka: Odlok o OPPN - Zapreval


2. točka: OPPN Zapreval - grafična situacija


2. točka: Zapisnik 7. seje Odbora za prostorsko planiranje in varstvo okolja


3. točka: Odlok o OPPN za del območja urejanja pol 52-8 Poljane


3. točka: OPPN Poljane - grafična situacija


4. točka: Zapisnik 8. redne seje občinskega sveta


5. točka: Odgovori in pobude, predloge in vprašanja,podane na 8. redni seji


5. točka: Odgovori na pobude - priloga 3


6. točka: Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obm


6. točka: Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje občine - uradno prečiščeno bes


6. točka: Program komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine


7. točka: Obrazložitev Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v


7. točka: Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v občini


8. točka: Preklic objave Odloka o ravnanju z zapuščenimi vozili


9. točka: Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in nagradah občinskih funkcionar


9. točka: Spremembe in dopolnitve pravilnika o plačah in nagradah funkcionarjev


10. točka: Imenovanje kandidata za člana Razvojnega sveta gorenjske regije


10. točka: Poročilo o izidu glasovanja na 2. korespondenčni seji komisije za mandatna vprašanja, vol


11. točka: Sklep o sprejetju poročila in dopolnitvi poročila o poteku likvidacije ter predlog za izb


11. točka: Predlog Sklepa o sprejetju poročila o dopolnitvi poročila o poteku likvidacije ter predlo


11. točka: LTO Blegoš - obrazložitev


11. točka: LTO Blegoš - dopolnitev poročila


11. točka: LTO Blegoš v likvidaciji


Zapisnik

Sklepi

Dostopnost