4. redna seja občinskega sveta

11.04.2019

Dnevni red

Gradivo

01. točka: Obrazložitve


01. točka: Potrditev zapisnika 3. redne seje z dne 14.2.2019


01. točka: Poročilo o izidu glasovanja na 1. korespondenčni seji


02. točka: Pobude, predlogi, vprašanja članov občinskega sveta


03. točka: Zaključni račun proračuna za leto 2018


03. točka: Poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2018


03. točka: Zapisnik nadzornega odbora


04. točka: Obrazložitve k ustanovitvi Sveta RCERO Ljubljana


04. točka: Predlog akta o ustanovitvi sveta RCERO Ljubljana


04. točka: Zapisnik Odbora za prostorsko planiranje in varstvo okolja


05. točka: Obrazložitev Odloka o postopku sofinanciranja letnega programa športa


05. točka: Predlog Odloka o postopku sofinanciranja letnega programa športa


05. točka: Obrazložitev Letnega programa športa za leto 2019


05. točka: Letni program športa za leto 2019


05. točka: Mnenje k pobudam smučarskega in košarkarskega kluba k predlogu LPŠ 2019


05. točka: Mnenje SK Poljane


05. točka: Mnenje KK Gorenja vas


05. točka: Analiza izvajanja Letnega programa športa v letu 2018


06. točka: Osnutek Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki


06. točka: Obrazložitev Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki


06. točka: Elaborat o oblikovanju cen komunalnih odpadkov 2019


07. točka: Osnutek Odloka o javni gasilski službi


07. točka: Osnutek Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami


08. točka: Sklep o cenah storitev obvezne gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo


08. točka: Elaborat o oblikovanju cen oskrba s pitno vodo 2019


08. točka: Sklep o cenah storitev odvajanje in čiščenje kom. in pad. voda


08. točka: Elaborat o oblikovanju cen odvajanje in čiščenje kom. in padavinske vode


09. točka: Mnenje k imenovanju ravnatelja OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas


Sklepi

Zapisnik

Dostopnost