9. redna seja občinskega sveta

25.02.2016

Dnevni red

Gradivo

Obrazložitve k točkam dnevnega reda in predlogi sklepov za obravnavo na 9. redni seji občinskega sve


01. točka: Potrditev zapisnika 8. redne seje OS, z dne 17.12.2015


02. točka: Odgovori na pobude, predloge, vprašanja članov občinskega sveta


03. točka: Spremembe na občinskem cestnem omrežju; predlogi sprememb zaradi nove obvoznice, predlogi


03. točka: Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v OGVP


03.točka: Mnenje k predlogu kategorizacije občinskih cest v OGVP


04. točka: Osnutek odloka o izdajanju javnega glasila OGVP


05. točka: Poročilo o delovanju Kulturnega centra slikarjev Šubic za leto 2015


05. točka: Plan dela za leto 2015


05. točka: Zapisnik 4. seje Odbora za šolstvo, kulturo in šport, z dne 11.02.2016


06. točka: Obrazložitve k pravilniku in sklepu


06. točka: Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec


06. točka: Sklep o določitvi stroškov živil, o odsotnostih in posebnostih obračunavanja cen programo


7. točka: Pravilnik o sofinanciranju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v OGVP


7. točka:Obrazložitve k pravilniku o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v OGVP


7. točka: Pravilnik o sofinanciranju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v OGVP


8. točka: Lokalni program za kulturo OGVP za obdobje 2016-2020


9. točka: Program športa OGVP za leto 2016


9. točka: Predlog programa športa v OGVP za leto 2016


10. točka: Poročilo o izvedbi investicij iz skupine projektov Porečje Sore


10. točka: Poročilo ob zaključku operacije " Oskrba s pitno vodo v Porečju Sore " ter " Odvajanje in


10. točka: Zapisnik 5. seje Odbora za prostorsko planiranje in varstvo okolja, z dne 16.11.2015


11. točka: Imenovanje člana v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu


11. točka: Imenovanje kandidata za člana sveta območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejav


12. točka: Obvezna razlaga OPPN GRV - Praprotnica na Hlavčih NJivah


12. točka: Odlok OPPN GRV - Praprotnica na Hlavčih NJivah z grafiko in pobuda za razlago


14. točka: Terminski plan sej za leto 2016


Sklepi

Zapisnik

Dostopnost