23. redna seja občinskega sveta

19.06.2014

Dnevni red

Gradivo

Obrazložitev


1. točka: Potrditev zapisnika 22. seje občinskega sveta


1. točka: Poročilo o izidu glasovanja


2. točka: Odgovori na pobude


2. točka: Odprava posledic žledoloma


2. točka: Plaz Visoko


3. točka: Poročilo komandirja Policijske postaje Škofja Loka


4. točka: Predlog zapisnika 16. seje odb. gosp.


5. točka: Odlok o spremembi Odloka o proračunu OGVP za leto 2014


5. točka: Obrazložitev rebalansa proračuna 2014


5. točka: Splošni del rebalansa 2014


5. točka: Rebalans proračuna 2014


5. točka: NRP za leto 2014-2017


5. točka: NRP po virih za leto 2014-2017


5. točka: 1. predlog - zbir prihodkov in odhodkov po KS


5. točka: Prikaz razdelitve sredstev po KS za leto 2014


5. točka: Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem OGVP v letu 2014


5. točka: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja OGVP v letu 2014


6. točka: Predlog odloka o odvajanju in čiščenju odpadne vode


6. točka: Obrazložitev k odloku o odvajanju in čiščenju


6. točka: Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz MKČN


6. točka: Uredba o metodologiji za oblikovanje cen


6. točka: Uredba o odvajanju in čiščenju


6. točka: Zapisnik 20. seje odbora za prostorsko planiranje in varstvo okolja


7. točka: Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev


7. točka: Obrazložitev k pravilniku


8. točka: Obrazložitev obvezne razlage predloga OPN


8. točka: Sprejeta obvezna razlaga Odloka o OPN


8. točka: Izsek iz Odloka OPN


8. točka: Pravilnik sanacije OPN


9. točka: Določitev vrednosti točke za stavbno zemljišče


9. točka: Obrazložitev določitve vrednostne točke


11. točka: Razno


Sklepi

Zapisnik

Dostopnost