13. redna seja občinskega sveta

25.10.2012

Dnevni red

Gradivo

Obrazložitve


1. točka: Zapisnik


2. točka: Pobude, predlogi, vprašanja članov občinskega sveta


3. točka: Uvod, opredelitev proračuna


3. točka: Splošni del proračuna


3. točka: I. predlog posebnega dela proračuna 2013


3. točka: III. načrt razvojnih programov


3. točka: I. predlog NRP proračuna 2013


3. točka: Prikaz razdelitve sredstev po KS za leto 2013


4. točka: Dopolnjen osnutek odloka o OPPN za del območja GRV 20-11 Gorenja vas - Praprotnica


4. točka: Lega objektov na zemljiščih in usmeritve za projektiranje


4. točka: Zasnova projektnih ureditev prometne, energetske in komunalne infrastrukture


4. točka: Karakteristični prerezi


4. točka: Obrazložitev OPPN za del območja urejanja GRV 20-11 Gorenja vas-Praprotnica


4. točka: Zapisnik 10. seje Odbora za prostorsko planiranje in varstvo okolja


5. točka: Sklep o začetku priprave OPPN za gradnjo senika kmetije Bogataj


6. točka: odlok o dopolnitvi Odloka o javnem redu in miru v Občini Goreja vas - Poljane


7. točka: ZVD, nadzor radioaktivnosti okolja ter ocena izpostavljenosti prebivalcev v vplivnem okolj


7. točka: Letno poročilo o izvajanju varstva pred ionizirajočimi sevanji in o vplivu rudnika


8. točka: Predlog sklepa o določitvi cene programov vrtcev v Občini Gorenja vas-Poljane


9. točka: Sklep komisije za priznanja Občine Gorenja vas - Poljane


9. točka: Predlog za podelitev priznanja


9. točka: Predlog za podelitev priznanja 2


9. točka: Predlog za podelitev priznanj 3


9. točka: Predlog za podelitev Plakete Občine Gorenja vas - Poljane


9. točka: Zapisnik sestanka komisije za priznanja


10. točka: Poročilo za operacijo urejanje porečja Sore


11. točka: Predlog prenosa vodovodov "Trebija -Gorenja vas-Todraž" in "Zarobar-Hlavče njive-Brda"


11. točka: Predlog prenosa vodovodov: Podvrh, Četena Ravan-Košanc, Četena Ravan-vas in Zapreval


Sklepi

Zapisnik

Dostopnost