Aktualno

25.1.2021

Sestanek županov: Gorenjci smo visoko delovno aktivni in imamo visoko izobraženo delovno silo

V okviru zadnje točke dnevnega reda je župan Občine Gorenja vas-Poljane, Milan Čadež ostale župane seznanil z nadaljevanjem aktivnosti pri projektu 4.a razvojne osi. Svet gorenjske regije je sprejel sklep s katerim podpira pospešeno nadaljevanje aktivnosti za realizacijo četrte razvojni osi in poziva Ministrstvo za okolje in prostor ter Ministrstvo za infrastrukturo, da na osnovi izvedenih preliminarnih študij pričneta z umeščanjem trase v prostor. Svet regije je prav tako izrazil podporo izboljšanju vseh obstoječih prometnih povezav med Gorenjsko in Goriško razvojno regijo, s ciljem izboljšanja razvojnega potenciala obeh regij in učinkovitejšega med regionalnega povezovanja.Regionalna razvojna agencija Gorenjske je v sodelovanju strokovnjaki z različnih področij (gospodarstva, razvoja človeških virov, okolja, prostora in infrastrukture, razvoja turizma in podeželja) pripravila osnutek Regionalnega razvojnega programa Gorenjske 2021–2027. Franja Gabrovšek Schmidt, vodja priprave, je županom na kratko predstavila sam potek priprave, ki se je začela v letu 2018, ko je bil s strani Razvojnega sveta gorenjske regije in s strani Sveta gorenjske regije sprejet sklep o začetku priprave ter Program priprave Regionalnega razvojnega programa Gorenjske 2021–2027. V nadaljevanju je predstavila vsebino dokumenta, s poudarkom na programskem delu, kjer so opredeljene razvojne prioritete, ukrepi in regijski projekti. Povedala je, da Gorenjska po razvitosti zaostaja za povprečjem EU, se pa stanje izboljšuje. Znotraj kohezijske regije Zahodna Slovenija ima Gorenjska najnižji BDP, v primerjavi s sosednimi avstrijskimi regijami je ta kazalnik na Gorenjskem celo 1,5-krat nižji. Ima pa Gorenjska ugodne vrednosti kazalnikov razvitosti, razvojnih možnosti in ogroženosti in tako drugi najnižji kazalnik IRO (indeks razvojne ogroženosti) v letu 2019. In ne izstopa po visokem bruto domačem proizvodu na prebivalca, saj po tem kazalniku dosegamo okoli 90 % slovenskega povprečja. Posebej izstopamo po visoki stopnji delovne aktivnosti, obenem pa tudi po nizki stopnji brezposelnosti, ki je nizka tudi med mladimi. Imamo visoko izobraženo delovno silo, kar okoli 30 % delovno aktivnega prebivalstva ima terciarno izobrazbo. Produktivnost je višja od slovenskega povprečja. Relativno ugodnejši so tudi demografski kazalniki, saj je razmerje med starimi in mladimi boljše kot v večini ostalih regij. Precej se je povišal tudi delež prečiščenih odpadnih voda s sekundarnim in terciarnim čiščenjem v regiji. Povedala je, da je bila na podlagi opredeljenih ključnih razvojnih ovir in prednosti ter priložnosti regije oblikovana vizija razvoja, ki je »Visoka kakovost bivanja za vse generacije v povezani, energetsko varčni in čisti alpski regiji!«. V okviru razvojnega dokumenta je bilo oblikovanih nekaj manj kot 60 regijskih projektov, ocenjenih na dobro milijardo evrov. Povedala je, da se bo v nadaljevanju vsebina dokumenta uskladila v regiji, po izvedenem teritorialnem razvojnem dialogu z državo, pa bo dokument podan v sprejem Razvojnemu svetu gorenjske regije in Svetu gorenjske regije. Regionalna razvojna agencije Gorenjske je v letu 2020 uskladila in konec novembra 2020 na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo posredovala tretjo dopolnitev Dogovora za razvoj gorenjske regije. Po pridobitvi mnenja na posamezne projekte s strani resornih ministrstev je tretja Dopolnitev Dogovora, ki vsebuje projekte v skupni vrednosti sofinanciranja 30,6 milijona evrov, je minister za gospodarstvo že podpisal. V nadaljevanju seje so Rok Šimenc, direktor Regionalne razvojne agencije Gorenjske – BSC Kranj, Eva Štravs Podlogar, direktorica Razvojne agencije Zgornje Gorenjske in Gašper Kleč, direktor Razvojne agencije SORA, županom predstavili program dela Regionalne razvojne agencije Gorenjske za leto 2021, ki obsega delo vseh treh agencij (BSC, SORA, RAGOR). Program dela za leto 2021 obsega splošne razvojne naloge regionalnega razvoja, nadaljnje delo na petih razvojnih področjih: Tehnološki razvoj, podjetništvo in inovativnost; Razvoj človeških virov; Razvoj turizma; Razvoj okolja, prostora in infrastrukture in Razvoj podeželja, kot novo področje pa se uvaja področje Pametnih skupnosti. Gorenjski župani so podprli predlog Društva za razvoj Slovenskega podeželja, da se sredstva Lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v finančni perspektivi 2021–2027 zagotovijo v zadostnem obsegu, ki bo omogočal nadaljnje uspešno izvajanje programa lokalnega razvoja. Dopis bo naslovljen na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Službo vlade za razvoj, strateške projekte in kohezijo ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Župani so se seznanili tudi s potekom aktivnosti glede sklica Razvojnega sveta gorenjske regije za obdobje 2021–2027 ter z aktivnostmi glede oblikovanja gorenjskega konzorcija in prijave na razpis za pametne skupnosti Ministrstva za javno upravo.

Preberi več

25.1.2021

Nagradna igra za osnovnošolce

Glede na dano situacijo je res odlično, da lahko spoznavamo našo občino in se gibamo v naravi – ob tem pa smo še nagrajeni. Podrobna navodila in pravila si lahko preberete v letaku. Kartonček in zemljevid pa si lahko natisneš sam/-a (iz priloženih datotek), ko pa bodo šole zopet odprte, pa lahko kartonček dobiš pri svojem razredniku ali na Info točki v Gorenji vasi. Na voljo je tudi zemljevid z opisom poti, s katerim si lahko pomagate pri izbiri izleta. Srečno in varen korak!

Preberi več

20.1.2021

Možnost poledice

Žal soljenje površin ob deževju pri podhlajenih površinah ne pomaga veliko, zato previdnost res ne bo odveč.  Vse občane zato naprošamo, da so previdni pri vožnji, upoštevajo razmere na cesti ter vožnjo prilagodijo razmeram. Pešcem pa v želji po čim manj poškodbah svetujemo previdno hojo po javnih površinah in pešpoteh.

Preberi več

19.1.2021

Spletna delavnica v okviru Ženskega podjetništva

Po eni strani je sodobna ženska že tako okupirana z mnogimi pričakovanji, ki jih postavlja okolica in sama sebi, po drugi strani pa po novem 'obložena' še z novim načinom dela (malo od doma, malo v službi, precej nove tehnologije, nejasna ločnica med zasebnim in službenim, skrb za vzgojo in šolanje otrok ...). Še ena stvar, ki je žensko še malo bolj obremenila, kot je bila do sedaj.Morda je glavni problem v tem, da ljudje ob novih izzivih, ki jih dobimo, te samo sprejemamo oz. si nalagamo nova bremena, ne odlagamo pa starih oz. ne naredimo čistke. Kako torej ločevati med tistim, kar je potrebno, ter balastom sodobnega časa? Kako imeti manj kontrole in več miru? Kako namesto iskanja (svoje?) popolnosti iskati najboljšo različico samega sebe? Podrobnejši pregled vsebine:- Pogled na naš svet, kakršen je bil nekoč in kakšen je danes.- Kje so pasti, v katere padam vsak dan? Določanje osebnih kradljivcev časa in energije.- Kaj je nujno in pomembno ter kaj resnično potrebno? Izdelava osebnega seznama opravil. - Novi izzivi in nujne odpovedi. Določanje osebnih odpovedi.- Odločitev za spremembo. Določanje osebne zaveze.- Brez podpore se težko lotimo izziva. Določanje osebnega spremljevalca. Delavnica je namenjena:Ženskam, ki ustanoviteljice, lastnice, zaposlene v podjetju ali pa jih omenjena tematika preprosto zanima. Prijave:Prijave sprejemajo do četrtka, 4. marca 2021, oz. do zasedbe prostih mest na Razvojni agenciji Sora na mail info@ra-sora.si. Pri prijavi navedite točen naziv in naslov podjetja (če ga imate), ime in priimek, vaš domač naslov ter mail!Udeležba na delavnici je za udeleženke brezplačna. Število mest je omejeno.

Preberi več

18.1.2021

Množično testiranje s hitrimi testi

Hitro testiranje izvajajo tudi v ambulanti Arcus Medici v Žireh, kjer pa je potrebna predhodna najava na povezavi. Nujno je upoštevanje zaščitnih ukrepov, predvsem varnostne razdalje in uporabe mask. Množični hitri testi so namenjeni osebam brez simptomov, bolni pa naj se obrnejo na izbranega osebnega zdravnika, ki jih bo napotil na testiranje v covid center v Zdravstvenem domu Škofja Loka.

Preberi več

14.1.2021 Foto: Domen Božičnik

Tek na smučeh

Uporaba prog je za vse ljubitelje teka na smučeh brezplačna, tekaške proge pa bodo na voljo dokler bodo to dopuščale vremenske razmere. Ob tem naprošamo sprehajalce, da ne hodijo po urejenih tekaških progah, saj s tem uničujejo snežno podlago. Izkoristite ugodne zimske razmere za aktivnost v naravi.

Preberi več

13.1.2021 Župan občine Cerkno Gašper Uršič in župan občine Gorenja vas – Poljane Milan Čadež sta danes z ministrom za infrastrukturo Jernejem Vrtovcem podpisala Protokol o gradnji 4. razvojne osi. Foto: Elizabeta Rakovec

Podpisan protokol za 4. razvojno os

Protokol je bil podpisan na pobudo obeh občin, ki sta uspešno poenotili stališče glede umeščanja trase ceste med Cerknom in Hotavljami po južni varianti preko Sovodnja s tunelom pod Kladjem in ministru podala pobudo za pospešitev priprave dokumentacije za gradnjo. Protokol predvideva izdelavo Državnega prostorskega načrta (DPN), ki bo natančneje določil umeščanje trase ter omogočil predčasno gradnjo odsekov, na katerih bo izvedena zgolj modernizacija obstoječih cestnih odsekov. Aktivnosti priprave DPN bodo stekle nemudoma, protokol pa predvideva 14 korakov, v okviru katerih je javna razgrnitev DPN predvidena v drugi polovici leta 2022. Tako oba župana, kot tudi minister Jernej Vrtovec so izpostavil zgodovinski pomen podpisanega protokola, saj so v letu 2006 začeti postopki za gradnjo 4. razvojne osi povsem zamrli, enotno stališče obeh občin pa je odprlo vrata pohitritvi priprave dokumentacije, kar aktivno podpira tudi ministrstvo. Nova cesta na trasi 4. razvojne osi pomeni bistveno izboljšanje prometne povezanosti severne Primorske z Gorenjsko in osrednjo Slovenijo, kar ima velik pomen za ohranjanje poseljenosti tega dela Slovenije, boljše pogoje za gospodarske družbe zaradi skrajšanja potovalnih časov in višjo kvaliteto življenja lokalnega prebivalstva.

Preberi več

13.1.2021 Dvorec Visoko. Foto: Igor Kržišnik

Na Dvorcu Visoko dela ne mirujejo

Na glavnem vhodu smo postavili vetrolov, ki bo v hladnejših mesecih ljudem nudil toplejši postanek, v spodnjih prostorih pa smo uredili kuhinjo, kjer bomo poskrbeli za bolj raznovrstno ponudbo. V prihodnjih dneh je predvidena še postavitev omare, kjer bodo obiskovalcem na voljo domači izdelki lokalnih ponudnikov. Se že veselimo ponovnega srečanja z vami.

Preberi več

12.1.2021 Nova Fortunova brv. Foto Primož Pičulin

Fortunova brv kmalu v uporabo

Za novozgrajeno brv smo že izvedli vse potrebna tehnične preizkuse, vključno z uspešno izvedenim obtežbenim testom, zato pri Upravni enoti Škofja Loka že poteka postopek za pridobitev uporabnega dovoljenja. Pričakujemo, da bo uporabno dovoljenje izdano nemudoma po uspešnem tehničnem pregledu, ki ga bo upravna enota predvidoma organizirala še v tem mesecu. Po pridobitvi uporabnega dovoljenja bomo novo brv, ki bo pomembno prispevala k varnosti pešcev v prometu na območju Gorenje vasi, predali namenu.

Preberi več

7.1.2021

Ponovno delovanje Krajevnega urada

Krajevni urad Gorenja vas bo deloval po ustaljenem urniku, to je vsak torek med 8. in 15.30 uro. Za obisk krajevnega urada si morajo stranke glede na splošno epidemiološko stanje v državi rezervirati termin na tel. št. 041 741 738. V kolikor želijo stranke upravne storitve opraviti na sedežu upravne enote, na Poljanski cesti 2 v Škofji Loki, morajo prav tako rezervirati termin na tel. št. 04 511 23 60 ali po e-pošti: ue.skofjaloka@gov.si.

Preberi več

Poljanska cesta 87

04 518 31 00

info@obcina-gvp.si

Dostopnost