Aktualno

11.9.2019 Podpis pogodbe: Gorenjska gradbene družbe Stanislav Remic, direktor Direkcije za vode Tomaž Prohinar in župan občine Gorenja vas – Poljane Milan Čadež. (Foto: Jana Oblak)

Slovesen podpis gradbene pogodbe

Kronologija poplavne ureditve Poljan: Po poplavah v oktobru 2014 je občina pristopila k izdelavi Hidrološko-hidravlične študije Poljanske Sore na odseku mimo Poljan z ureditvijo sotočja in struge Ločivnice. V decembru 2014 je bil osnovni nabor ukrepov predstavljen ministrici za okolje in prostor, ki je predlagala umestitev investicije v vodni sklad Ministrstva za okolje in prostor. V letu 2015 je občina pristopila k izdelavi projektne dokumentacije, izdelan in potrjen je bil projekt nabora vodnogospodarskih ukrepov za izboljšanje poplavne varnosti, v začetku leta 2016 pa še projekt za novo ureditev prometnic na območju posega. Na podlagi projektne dokumentacije je občina pristopila k izdelavi investicijske dokumentacije, prva faza slednje je bil DIIP – dokument indentifikacije investicijskega projekta, ki je bil izdelan v juniju 2016, 6. 12. 2016 pa potrjen s strani Sklada za vode Ministrstva za okolje in prostor. 12. aprila 2017 je bil v Šubičevi hiši podpisan Sporazum o sofinanciranju projekta »Ukrepi za povečanje poplavne varnosti Poljanske Sore na območju Poljan nad Škofjo Loko«, ki so ga podpisali Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen, direktor Direkcije RS za vode Tomaž Prohinar in župan občine Gorenja vas – Poljane Milan Čadež. Pri podpisu sporazuma so bili prisotni tudi generalni direktor Direktorata za vode in investicije na MOPu Leon Behin, vodja Sektorja območja zgornje Save Direkcije za vode iz Kranja Urban Ilc, Rok Fazarinc iz nosilnega projektantskega podjetja Izvor, d.o.o.. V juniju 2017 je občina izdelala drugo fazo investicijske dokumentacije PIZ –predinvesticijska zasnova projekta, ki jo je po dveh krogih dopolnitev Sklad za vode pri MOPu potrdil šele 30. 8. 2018. Vzporedno je občina pridobivala projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenih dovoljenj, projekt PGD je bil zaključen v avgustu 2018, na osnovi česar je bilo 20. 9. 2018 tudi izdano gradbeno dovoljenje za izvedbo protipoplavnih ureditev. Pridobitev gradbenega dovoljenja je bila mogoča, ker je občina predhodno na osnovi izdelane posebne študije o možnih pomembnih vplivih na okolje pridobila sklep Agencije Republike Slovenije za okolje da za investicijo ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja. Poleg tega je bil pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja predhodna pridobitev vseh zemljišč za izvedbo ukrepov, ter vseh soglasij k projektnim rešitvam, za nekatere je bilo potrebno izvesti več krogov usklajevanj. Občina je ločeno pridobivala projektno dokumentacijo za izvedbo novega poplavno varnejšega ločno oblikovanega mostu čez reko Soro z daljšim razponom brez vmesnih opornikov, ki je bila zaključena v decembru 2018. 20. 6. 2019 je bilo izdano gradbeno dovoljenje za gradnjo mostu. Občina je v vmesnem času pridobila tudi projektno dokumentacijo za izvedbo novega krožišča na mestu sedanjega semaforiziranega križišča, PZI projekt za izvedbo del je bil zaključen v decembru 2017, recenziran 11. 6. 2018, sofinancerski sporazum o izvedbi investicije, pa je občina z ministrstvom za infrastrukturo podpisala 5. 9. 2018. Na podlagi izdelane projektne dokumentacije in potrjenega PIZ investicijskega dokumenta je občina v septembru 2018 vložila v potrditev še zadnjo, tretjo fazo, investicijske dokumentacije – elaborat IP (investicijski program), ki sta ga ministrstvo in direkcija potrdila v februarju 2019. Občina je v vmesnem času na osnovi PZI dokumentacije za izvedbo del pripravila tudi celotno razpisno dokumentacijo za objavo javnega naročila. Na podlagi pregleda s strani pravne službe MOP in Direkcije za vode je bila razpisna dokumentacija potrjena v aprilu 2019. Direktor Direkcije za vode RS pa je 30. 4. 2019 izdal še pooblastilo občini za objavo javnega naročila za izvedbo vseh del z odložnim pogojem, da se odločitev o izbiri izvajalca del ne sme objaviti pred zagotovitvijo celotnih potrebnih sredstev v državnem proračunu. Na tej osnovi je bilo 13. 5. 2019 na portalu javnih naročil objavljeno javno naročilo, ki se je na zahtevo zainteresiranih ponudnikov po podaljšanju roka za predložitev ponudb izteklo 3. 7. 2019. V vmesnem času je potekalo usklajevanje investicijskega programa. Potrjeni investicijski program je bil osnova za spremembo Načrta razvojnih programov državnega proračuna, ki ga je Vlada RS sprejela 31. 7. 2019. Na osnovi navedenega je občina 13. 8. 2019 na portalu javnih naročil objavila Odločitev o oddaji naročila in o izbiri izvajalca del za poplavno varnost Poljan, pritožbeni rok pa se je iztekel v pretekli ponedeljek, 26. 8. 2019. Ker ni bilo vložene nobene pritožbe, je izbira izvajalca del pravnomočna. Izbrani izvajalec del je Gorenjska gradbena družba Kranj, ki je med šestimi prejetimi ponudbami posredovala najnižjo ponudbo v višini 2.919.010,71 evrov z DDV. Direkcijo RS za vode bo prispevala tri četrtine vrednosti investicije, razliko pa bo zagotovila občina, ki je v letu 2017 z lastnimi sredstvi že izvedla izgradnjo poplavno varnejšega mostu na lokalni cesti čez Ločivnico pri Gostilni Na Vidmu. V navedena dela še niso vključeni stroški prestavitve električne napeljave in trafo postaje pri mostu čez Soro, ki ga financira Elektro Ljubljana, ki tudi ločeno pridobiva gradbeno dovoljenje za prestavitev električne infrastrukture. Na osnovi vsega navedenega utemeljeno pričakujemo, da se bo po podpisu gradbene pogodbe in uvedbi izvajalca v delo gradnja protipoplavnih ukrepov pričela izvajati še letos, zaključena pa naj bi bila v dobrih dveh letih. Med gradnjo se bo potrebno prilagajati tudi nekajmesečni prepovedi posegov v vodotok zaradi zahteve Zavoda za ribištvo in Agencije za varstvo narave RS, saj je vodotok Poljanske Sore na območju posegov pod varstvom Nature 2000.

Preberi več

11.9.2019

Bralna izvedba Visoške kronike

V dobri uri bomo spoznali zgodbo romana Visoška kronika, pisatelja Ivana Tavčarja in se preselili v čas 17. stoletja. Kostumska podoba naših bralcev bo vse naredila še bolj prepričljivo. Preživite petkov večer pod kozolcem na Dvorcu Visoko. Za veselo razpoloženje bodo z ljudskimi napevi poskrbeli tudi člani vokalne skupine Pozdrav. Vljudno vabljeni!    

Preberi več

2.9.2019

Vabilo na strokovni ekskurziji

Od sena do senenih mlečnih izdelkov, 21. 9. 2019 Zbor pri stari vojašnici v Škofji Loki ob 7.50 uri, predviden prihod v Škofjo Loko ob 16.40 uri. Vsebina:- inovativne rešitve pri sušenju sena;ekološka kmetija Pr' Demšari, Železniki,- pašna reja in vpliv reje na predelavo mleka v sire; kmetija Na Ravan, Cerkno,- predelava senenega mleka v sveže mlečne izdelke; kmetija Odems, Predoslje,- specifičnosti pridelave senenega mleka pri kozah; kmetija Pri Ropet, Radomlje. Od nasadov in sadovnjakov do sadnih izdelkov, 28. 9. 2019 Zbor pri stari vojašnici v Škofji Loki ob 8. uri, predviden prihod v Škofjo Loko ob 17. uri. Vsebina:- vzdrževanje in rez sadnega drevja, pridelava jagod; Drevesnica Zakotnik, Dorfarje,- predelava sadja: sadni sokovi, žganje, suho sadje; kmetija Matijovc, Podbrezje,- ogled travniškega sadovnjaka starih sort; Sadjarsko društvo Tunjice, Tunjice,- predelava sadja: sadno vino, kis; ekološka kmetija Matevžuc, Laze v Tuhinju,- trženje in predelava jagod; kmetija pri Ropet, Radomlje. Programi posamezne kmetije se med seboj dopolnjujejo, tako da bodo udeleženci pridobili zaokroženo sliko o pridelavi senenega mleka, sadja in jagodičevja ter o predelavi v mlečne in sadne izdelke.Stroški izvedbe programa, prevoza in kosila so kriti iz projekta. Število mest je omejeno.Ekskurziji sta namenjeni trenutnim in potencialnim kmetovalcem ter vsem, ki jih omenjena tematika zanima in prihajajo iz občin Škofja Loka, Gorenja vas – Poljane, Železniki in Žiri. Prijave in dodatne informacije: Jerneja Klemenčič Lotrič, telefon: 04 50 60 222, E-pošta: jerneja.lotric@ra-sora.si.

Preberi več

28.8.2019

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPN

Gradivo bo javno razgrnjeno v sejni sobi Občine Gorenja vas – Poljane, Poljanska cesta 87, Gorenja vas v poslovnem času sprejemne pisarne od 28. avgusta do vključno 30. septembra 2019. V tem času lahko vsi zainteresirani podajo pripombe in predloge k javno razgrnjenemu osnutku prostorskega akta. Gradivo je razgrnjeno tudi na povezavi www.opn.si/gvp. V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo v sredo, 18. septembra 2019, ob 17. uri v prostorih Občine Gorenja vas – Poljane.

Preberi več

29.8.2019

#Varno v šolo z rumenim balonom!

Javna agencija za varnost prometa je pred začetkom novega šolskega leta pripravila posebno akcijo s sloganom #VarnoVŠolo. Namen akcije je opozoriti na boljšo vidnost otrok v prometu in njihovo večjo varnost. Vsi prvošočki v Sloveniji bodo poleg knjižic Prvi koraki v svetu prometa in rumenih rutic prejeli tudi rumene balone, ki bodo voznike opozarjali na prisotnost otrok na cesti. Agencija svetuje, da starši skupaj z otrokom prehodijo šolsko pot še pred začetkom šolskega leta ter ob tem utrjujejo znanje o varnem vedenju v prometu. Agencija znova opozarja, da sami lahko največ storimo za varnost otrok. Voznike pozivajo k previdni in strpni vožnji, starše in skrbnike pa želijo spomniti, da so s svojim obnašanjem v prometu otroku vzor. Agencija svetuje: »Bodite vedno zgled otrokom, vozite in se v prometu vselej obnašajte odgovorno. Stopimo skupaj in naredimo več za večjo varnost otrok na cesti. Opremite svojega otroka z rumenim biorazgradljivim balonom, saj bo tako še bolj viden. Prav tako z objavo rumenega balona, simbola večje varnosti otrok na cesti, na družbenih omrežjih pomagajte širiti sporočilo o rumenem balonu in ozaveščati o otrocih na cesti. Bodite pozorni in pripravljeni, ne le na prvi šolski dan, temveč prav vse dni v letu!« Akciji Agencije za varnost prometa se pridružuje tudi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Gorenja vas - Poljane. V sodelovanju z Zvezo šoferjev in avtomehanikov Žiri, občinskim redrstavom in policijo bo v prvih dveh tednih novega šolskega leta izvedeno varovanje otrok na šolskih poteh do osnovnih in podružničnih šol v občini.

Preberi več

28.8.2019

Nov Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki in drugimi vrstami odpadkov

Za ta namen se vsa odjemna mesta enotno opremijo z zabojniki/vrečami, tako da se na vsakem odjemnem mestu za embalažo (iz kovin, plastike in sestavljenih materialov) na območju z dvakrat mesečnim zbiranjem zagotovi volumen najmanj 24 l/osebo oz. na območju z enkrat mesečnim zbiranjem volumen najmanj 30 l/osebo. V občini nastane mesečno v povprečju nekaj nad 40 l embalaže na osebo. Za ostanek komunalnih odpadkov znaša enoten volumen najmanj 20 l/osebo. Vsa gospodinjstva, ki jih navedena sprememba zadeva (oprema objekta z večjim zabojnikom ali prevzem dodatnih vreč) bodo o tem obveščena pisno.

Preberi več

29.8.2019

Zbiranje podpisov volivcev za podporo pobudi za vložitev predlogov zakonov

Podpore je mogoče oddati osebno na sedežu Upravne enote Škofja Loka, v pritličju Oddelka za upravne notranje zadeve, ves poslovni čas, in sicer: - ob ponedeljkih, torkih in četrtkih med 7. in 15. uro- ob sredah med 7. in 17. uro- ob petkih med 7. in 13. uro. Prav tako je mogoče oddati podporo na krajevnih uradih, in sicer na Krajevnem uradu v Gorenji vasi ob torkih med 8. in 15.30 uro. Volivci, ki bodo v času zbiranja podpor v bolnišnicah, domovih za starejše, zavodih za invalidne osebe in podobnih zavodih ter osebe na prestajanju zaporne kazni, lahko svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi posebej za to pooblaščena oseba organa oziroma zavoda.  Volivci, ki bodo med potekom roka za zbiranje podpisov stalno ali začasno prebivale v tujini, lahko svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba diplomatskega predstavništva ali konzulata Republike Slovenije v tujini  ali oseba, ki jo za potrjevanje identitete volivcev določi ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve. Volivci, ki zaradi bolezni ali invalidnosti ne morejo osebno pred pristojni organ, lahko svojo podporo dajo pred uradno osebo pristojnega organa, ki takšno osebo obišče na domu najpozneje šest dni pred iztekom roka za predložitev zahtev oz. dajanje podpor. Zahtevo za obisk na domu lahko upravni enoti sporočijo po telefonu ali preko e-pošte ali navadne pošte, vendar najpozneje petnajst dni pred iztekom roka, ki je določen za predložitev zahteve.  Volivec lahko podpiše obrazec tudi preko enotnega državnega portala e-uprava z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom

Preberi več

8.8.2019

Start up delavnica: Inovativno na pot podjetništva

Delavnica bo potekala vsak torek in četrtek, med 3. 10. 2019 in 5. 11. 2019, s pričetkom ob 8.30 uri, v Veliki sejni sobi Upravne enote Škofja Loka. Na njej vas bodo popeljali skozi različne faze poslovanja podjetja. Ogledali si boste tudi nekaj primerov dobrih praks podjetij na terenu. Udeleženci bodo na delavnici svojo poslovno idejo preverili s pomočjo izdelave poslovnega načrta. Prijave so obvezne na: Razvojna agencija Sora d.o.o., Poljanska cesta 2, Škofja Loka, telefon: (04) 506 02 20, e-pošta: info@ra-sora.si Delavnica je za udeležence brezplačna, saj je finančno podprta s strani občin Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane, Železniki in Žiri.

Preberi več

25.7.2019

Podeljena koncesija za opravljanje zobozdravstvene dejavnosti

Koncesija v skupnem obsegu 1,00 programa (po 0,5 programa vsak) je podeljena Zobozdravstvenemu centru Javh, d.o.o., ter Rok-lab, zobozdravstvo, d.o.o., za določen čas 15 let in se prične izvajati 1. 8. 2019.  

Preberi več

Poljanska cesta 87

04 518 31 00

info@obcina-gvp.si